İŞ HUKUKU SORULAR – CEVAPLAR

S.1 İşçinin ne kadar süreyle devamsızlığı halinde iş sözleşmesinin işveren tarafından tazminatsız feshi mümkündür?

C.1 İş Kanunun 25/II maddesi gereğince, işçi işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işe devam etmemesi halinde iş sözleşmesi işveren tarafından derhal fesih hakkı kullanılarak, ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeksizin feshedilebilir.

 

S.2 İşçinin ikinci bir işte çalışmaya başlaması işveren tarafından derhal fesih hakkı doğurur mu?

C.2 İşçinin bu hareketini yasaklayan yazılı veya sözlü bir anlaşma yok ise işçinin birden fazla işverenle çalışmasını yasaklayan bir yasa maddesi yoktur. Ancak işveren sözleşmeye yazılı izin alınmaksızın herhangi bir işyerinde veya yapmakta olduğu işin benzeri işyerlerinde çalışmayı yasaklamış olması halinde bu sözleşmeyi imzalayan işçi buna uymamakla işverenin güvenini ve iyi niyetini kötüye kullanmış olmakla derhal fesih hakkı doğurmuş olur.

 

S.3 İş Kanunu açısından İşveren Vekili kimdir?

C.3 İşveren vekili İş Kanunun 2. maddesinde “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre işveren vekili işyerinde çalışan müdür, şef, ustabaşı, amir sıfatıyla çalışan tüm yöneticileri kapsar.

İşveren vekili işçilere her türlü emir ve talimatı vermeye yetkili olduğu gibi imzaladığı tüm belge ve yazılardan da işletme sorumludur.

İşçiye verilen izin kağıdı, maaş bordrosu, kıdemini gösterir yazı ve sözleşmeler işveren vekilleri tarafından imzalandığında da geçerlidir ve işletmeyi bağlar. O nedenle banka veya konsolosluklara veya resmi diğer kurumlara verilen ücret yazılarında işveren vekilleri de doğruluğa dikkat etmek zorundadır.

 

S.4 İş Kazası halinde neler yapılmalıdır?

C.4 SSK 11. maddesi gereği işyeri çalışanlarından birinin bedence veya ruhça hemen veya sonradan arızaya uğraması olayına iş kazası denir. Bu durumda işverenin sorumluluğu ve yükümlülüğü vardır.

Yükümlüğü: İş kazasına uğrayan işçiye derhal gerekli sağlık yardımlarını yapmak ve SS Kurumu sigortalıyı sağlık kontrolüne alıncaya kadar hastanın kötüleşmesini engelleyici tedbirler almak.

Bu durumda en yakın hastaneye sevk veya sevk için ambulans çağırmak, ilk yardım eğitimi almış kişiler aracılığıyla ilk müdahaleyi yapmak, kurtarmak, kan kaybını önlemek vs.

Sorumluluğu: İş kazası işverenin kastı veya işçilerin sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmekten kaynaklanmış ise kurumca sigortalıya yapılan her türlü yardım ve masraflar işverenden tahsil edilir. İşveren işçiye diğer bir işçi tarafından zarar verilmesinden dahi sorumludur.

Bu sorumluluğun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

 

S.5 İş Kazası nereye ve ne zaman bildirilir?

C.5 İş kazası işyerine en yakın kolluk gücüne (polis-jandarma) bildirilir veya hastaneye kaldırıldığında polis tutanağına iş kazası olduğu not ettirilir. İki gün içinde İş Kazası Bildirim Formu ile Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilir. İş K. 77. maddesine göre bildirim yapmayan işverene 105. madde gereğince idari para cezası uygulanır.

 

S.6 İşsizlik Sigortası nedir? Ne zaman ödenir?

C.6 4447 sayılı yasanın Ekim 1999 da yürürlüğe girmesinden sonra en az 600 sigortalı olarak çalışanlara işsiz kalmaları halinde ödenen işsizlik maaşıdır.

Bu ödeneğin alınması için şartlar getirilmiştir.

İlk şart hizmetin sona ermesinden önceki 120 gün içinde hiç devamsızlık olmamasıdır.

 1. 4857-17, 18, 22.Md (İşveren tarafından geçerli sebeple fesih)
 2. 4857-24.Md (I, II, III. İşçi tarafından fesih)
 3. 4857-25.Md (I, III, IV işverenin haklı nedenle feshi)
 4. 4857-29.Md
 5. Belirli Süreli hizmet sözleşmesinin süre bitmesi dolayısıyla feshi.
 6. İşyerinin Kapanması nedeniyle işten çıkarılma hallerinde işsizlik sigortasına hak kazanılır.

 

Ödeme müracaatı takip eden aybaşından itibaren başlar.

İşten çıkarılan veya haklı nedenle işten ayrılan işçi İAB belgesiyle İş Kurumuna bir ay içinde müracaat ederek, aylık bağlatmalıdır, aksi halde geçen süreler ödenmiş gibi işlem görecektir.

 

S.7 İşsizlik sigortası için ödenen maaş süresi ne kadardır?

C.7 İşsizlik sigortası maaş ödeme süresi SSK prim gün sayısına göre değişmektedir. Bunlar

600 gün sigorta pirimi yatıranlar 180 gün

900 gün sigorta pirimi yatıranlar 240 gün

1080 gün sigorta pirimi yatıranlar 300 gün süre ile işsizlik sigortasından faydalanırlar.

 

S.8 İşsizlik sigortası için ödeme süresi dolmadan işe başlayanların primleri kesilir mi?

C.8 Bu süreler (180 gün, 240 gün, 300 gün) azami süreler olup, işçi bu süre dolmadan tekrar işe başlarsa işsizlik sigortası kesilir, tekrar işsiz kaldığında kalan süre boyunca işsizlik ödeneği verilmeye devam eder.

 

S.9 İşveren olarak hangi durumlarda savunma almalı ve tutanak tutmalıyız.

C.9 İşveren yasalar karşısında ispat yükümlülüğüne sahiptir. Bu nedenle her olayda ve işlemde ilgili müfettiş ve mahkemelerce belgelere bakılacağı inancıyla hareket etmelidir.

 • Maaş bordroları
 • İzin işlemleri (Ücretli Yıllık İzin, Mazeret İzni, İdari İzin, Ücretsiz İzin vs)
 • İş Kazası bildirimi
 • SSK işçi giriş bildirimi veya İAB işçi çıkış bildirimi,

Gibi işlemler mutlaka matbu evraklarla yapılmalı ve saklanmalıdır:

Aşağıdaki durumlarda ise işçinin savunması alınmalı ve tutanak tutulmalıdır.

 • Tartışma, hakaret, sözlü veya fiili sataşma (iş arkadaşları, işveren veya vekili, müşteriler vs.)
 • İş yerinden izinsiz ayrılma veya geç gelme
 • İşe gelmeme
 • İşverene zarar verme
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uymama
 • İşini zamanında yapmama, emirlere uymama, işi aksatma

Tutanak olayda işçinin halini veya işe gelmeyişini vs. anlatan şahitler ifadesidir. Birim amirinin notları ve altındaki imzası durumu belgelemeye yetmez. Bir aksaklık veya olayın anlatımında en az bir işçinin şahit olarak imzası alınmalıdır. İşe gelmeme veya geç gelme durumlarında tutanak altına puantaj kayıtlarının konulması da yeterli olacaktır.

Savunma ise işçinin yapılan bu hareket sonrasında yazılı cevabını istemektir. Bu hakkı işçiye vermeyen işveren haklı bile olsa usulde hata yapmış olacağından sorun yaşayabilecektir. İş K. 19. maddeye göre savunması alınmadan iş sözleşmesinin feshi geçersiz kabul edilmektedir.

 

S.10 Özel sektörde maaş zammı hangi aralıklarla ve ne kadar olmalıdır?

C.10 Özel işyerlerinde maaş zammı sözleşme veya Toplu Sözleşmelerde belirtilen süreler ve oranlarda olabilir. Bu konuda yasalarda zam ve oranları düzenleyen bir madde bulunmamaktadır. Eğer işveren yayınladığı iç tüzük ve sözleşmelerde zam sözü vermiyorsa yasalar zam yapmaya zorlayamayacaktır. Böyle bir yazı bulunması halinde işveren bu zaman ve oranla bağlıdır.

 

S.11 Normal çalışma ve fazla çalışma nedir?

C.11 Normal çalışma 4857 sayılı yasa ile tanımlanan haftalık 45 saat ve günlük 7,5 saatlik çalışma süresini göstermektedir. Bu sürenin üzerinde mesai yaptırılması ise İş K. 41 maddeye göre fazla çalışma sayılmakta ve ek ücrete tabidir.

Bu ücret fazla çalışmanın her saati için 1,5 saatlik yevmiye şeklinde ödenir. Yani normal saat ücretinden %50 zamlı bir ödeme yapılır.

Bu ödeme dinlendirme şeklinde de olabilmektedir.

Kısmi süreli sözleşme ile çalışanlara, sağlık nedeniyle sınırlı süreli çalışanlara ve gece vardiyasında çalışanlara fazla çalışma yaptırılamaz. (İş K. 63, 69)

 

S.12 Emekli olduktan sonra çalışanlar izin hakkını nasıl kullanır, kıdem tazminatı hak ederler mi?

C.12 Emekli olduktan sonra ister SGDP ödeyerek, isterse yeniden maaş kesintisi uygulayıp normal çalışan olarak çalışılması halinde de izin hak edişi devam eder. Bu çalışmadan önceki süre aynı işyerinde geçmiş ise birleştirilerek toplam kıdem üzerinden izin hakkı kullandırılır. Uygulamada da görülen bir durumdur. Bir işverende farklı zamanlarda çalışmış olanlar içinde durum böyledir.

Ancak kıdem tazminatını alarak hizmet akdi sona eren kişinin yeniden aynı işyeriyle anlaşarak işine SGDP olarak devam etmesi halinde izin kıdeminin yeniden başlayacağı konusunda görüşlerde bulunmaktadır.

Kıdem tazminatı emekli olduktan sonra ödeneceği için yeniden işe başlayan işçi için SGDP ödenmesi veya maaşını kestirerek normal çalışan gibi prim ödemeye başlaması halinde fark etmeksizin kıdem tazminatı süresi başlar. Bu süre bir yılı doldurduktan sonra kıdem tazminatı hak etmiş olur. İş yerinin kapanması veya işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı ödenir.

 

S.13 Halen çalışmakta olduğu firmada daha önce çalışmış ve kıdem tazminatı almadan ara vermiş bir işçi şu anda emekli olduğunda hangi süreden kıdem tazminatı alır?

C.13 4857 sayılı iş kanununuz kıdem tazminatı konusunu içermemektedir. Getirilen geçici 6. madde ile bu sorunu çözmektedir. 1475 sayılı yasanın 14. maddesine atıfta bulunulduğundan o maddede şu kural getirilmişti, “işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır”. Bu kurala göre aynı işverene bağlı tüm süreler dikkate alınarak hesaplanır.

 

S. 14 Sigortalılara ne kadar süre çalıştıktan sonra sağlık yardımı devletçe sağlanır?

C.14 Sigortalılar iş kazası ve meslek hastalıkları durumunda süreye bakılmaksızın devletçe sağlık yardımlarından faydalanırlar. Diğer sağlık sorunlarında ise, hastaneye müracaatından bir yıl önce en az 90 gün sigorta pirimi yatırmak şartıyla sağlık yardımlarından faydalanır.

Sigortalının tedavi haricinde geçici iş göremezlik ödeneği alması için ise 120 gün sigorta primi yatırmış olması gerekmektedir.

 

S. 15 Yıllık Ücretli İzin hakkı ne zaman başlar ve ne zaman kullanılmalıdır?

C. 15 Yıllık ücretli izin hakkı fiilen bir yıl çalışan işçiler için dinlenme süresi olarak kullandırılması gereken izinlerdir. Bu izin süresi kıdeme göre esas alınmıştır.

 • 1-5 yıl arası çalışanlara 14 iş günü
 • 5-15 yıl arası çalışanlara 20 iş günü
 • 15 yıldan fazla çalışanlara 26 iş günü yıllık ücretli izin verilir.

Bu sürelerde izin kullanılmaması halinde iş akdinin feshinden sonra çıplak son ücret üzerinde izin ücretinin ödenmesi zorunludur. Bu ücrete giydirilmiş ücret olarak bilinen sosyal yardımlar, yemek parası vs eklenmez. Bayram, hafta tatili ve resmi tatiller yıllık izne denk gelmiş ise izin ücretinin hesabında dikkate alınmaz.

 

S.16 Doğum yapan bayan işçi işten ayrılarak kıdem tazminatı alabilir mi?

C.16 Hayır, doğum işten ayrılmak için haklı neden olmadığı gibi, kıdem tazminatı alınması içinde yasal bir gereklilik değildir. Doğum yapan bayan işçi 8+8 olmak üzere doğumdan önce ve sonra istirahat kullanma ve bu süre için SSK dan geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkına sahiptir.

 

S.17 Fazla mesai ücretleri kıdem tazminatının hesabında dikkate alınır mı?

C.17 Hayır, fazla mesai o aya ait şaz bir ödeme olup her ay mutat ödenen ücret ve ücret benzeri ödemelerin brüt hesabı üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Buna yemek parası, ulaşım servis parası, yıllık ikramiyeler dâhil edilerek tazminata esas giydirilmiş brüt ücret bulunur.

 

S.18 Kullanılmayan önceki yıllara ait yıllık ücretli izin karşılığı izin ücreti halen çalışırken alınabilir mi?

C.18 Hayır, işten ayrılmadan önceye ait veya hak edilen yıla ait olsun izin ücrete çevrilemez ve ödenemez. Bu ödeme yersiz ve yasaya aykırı olduğundan izinler kullanılmamış sayılır.

 

S.19 Bir iş sözleşmesinde bulunması gereken ana konular nelerdir?

C.19 İş Sözleşmesinde yasanın belirlediği bir şekil şartı olmamakla beraber yasa içerisinde bahsi geçen şu özelliklerin yer alması gerekir.

 • İşverenin adı adresi
 • İşçinin adı adresi
 • Yapılacak işin tanımı
 • Ücret

Bunlardan başka konacak tüm hususi şartlar yasalara aykırı olmamak kaydıyla tarafları bağlar.

 

S.20 Devlet hastanesinden rapor almış işçinin sigorta primleri yatırılır mı? Ücreti ödenir mi?

C.20 Hayır, ilgili hasta raporlu olduğu sürece işçinin SSK hizmet bildiriminde raporlu olduğu açıklaması yer alır ve sigorta primleri yatırılmaz, işçi çalışmadığı için ücrette ödenmez. Rapor sonrasında işe başlar ve işyerinden alacağı vizite kağıdıyla SSK müdürlüğünden geçici iş göremezlik ödeneğini alır.

 

S.21 Askere gittiği tarihte 10 aylık çalışması bulunan işçi askerlik dönüşü aynı yerde işe başladığında izin kıdemi hangi tarihten başlatılır.

C.21 Aynı işverenin bir veya birden fazla işyerlerinde tek veya fasılalarla kesilmiş sözleşmelerle çalışan işçilere tüm çalışmaları birleştirilerek izin kıdemi hesaplanır.

 

S.22 İşe geç gelen çalışandan ücret kesintisi yapılabilir mi?

C.22 İşe geç gelen çalışan eksik çalışmıştır o nedenle işverenin ücretini kesmesi yasal hakkıdır. Hatta bu süre bir ayda 7,5 aydan fazla ise her 7,5 saat için bir gün SSK ya eksik gün bildirimi de yapılarak sigorta pirimi yatırılması da engellenebilir. Bu durumda Ek-8 ile beraber devamsızlık puantajları da konulmalıdır.

 

S.23 Çalışanın kendisine önerilen yeni görevi kabul etmemesi halinde ne tür sonuçlar doğar?

C.23 Çalışanla yapılan sözleşmede “işyerinde mesleğine uygun tüm görevlerde çalışır” ifadesi yer almamış ise verilen yeni görevin çalışma koşullarında esaslı değişiklik olup olmadığına bakılır. Eğer esaslı bir değişiklik ise işçi haklı nedenle işten ayrılıp tazminat alır veya işten çıkarılmış ise geçersiz nedenle işten çıkarılmaktan işe iade davası açarak işine geri döner.

Esaslı değişiklik yapmakta olduğu mesleğin dışında iş önerilmesidir. Muhasebe müdürü için depo sorumlusu görevi verilmesi veya ustabaşına bulaşıkçılık işi verilmesi gibi durumlar esaslı değişikliktir.

 

S.24 Kıdem Tazminatı hangi hallerde ödenir.

C.24 Kıdem tazminatı aşağıdaki hallerde ödenir:

 • Emeklilik,
 • Ölüm,
 • Askerlik,
 • 4857/24 madde, işçinin haklı nedenle ayrılması,
 • 4857/25 madde, II. Fıkra hariç işverenin haklı nedenle işten çıkarması,
 • 4857/17, 18, 22 madde, işverenin geçerli sebeple işten çıkarması,
 • Bayan işçinin evlendikten sonra bir yıl içinde ayrılması,
 • Emeklilik için hizmet yılının dolmasına karşılık yaş haddini bekliyor olması,

 

S.25 İşyerinin taşınması halinde işçi kendi isteğiyle ayrılıp tazminat isteye bilir mi?

C.25 İşyeri il sınırları dışında bir yere taşınması halinde İş K. 22. maddeye göre “çalışma koşullarında esaslı değişiklik” sayıldığından işçi istifa ederek tazminat alır. Ancak taşınma yeri il sınırları içinde ise işçinin bu hakkı bulunmaz.

Ayrıca işçi iş sözleşmesinde, işverenin vereceği tüm görevleri yapacağını ve işyerinin tüm şubelerinde çalışmayı kabul ettiğini belirtmiş ise işçi bu sözleşmeyle bağlıdır.

 

S.26 Ücretsiz izin nedir, nasıl kullanılır?

C.26 Ücretsiz izin yasalarımızda 56. maddede yıllık ücretli iznini kullanması için bulunduğu il dışına çıkması halinde isteği üzerine 4 güne kadar ücretsiz izin verilir ve 74. maddede analık halinde bayan işçiye doğumdan sonraki 8 hafta istirahattan sonra isteği halinde 6 aya kadar ücretsiz izin verileceğini belirtmektedir. Bunan haricinde şu hallerde de verilen izinler ücretsiz izin olarak kullandırılabilir:

İşçinin evlenmesi halinde 3 günü kadar

İşçinin birinci derece akrabalarının ölümü halinde 3 güne kadar verilecek izinlerde ücret ödenmesi zorunlu değildir. İzin verilmesi zorunlu olmakla beraber ücretin ödenmesi zorunlu değildir ancak teamül olarak bu durumlarda ücret kesintisi uygulanmamaktadır.

Amirlerce verilen idari izinler ile her türlü mazeret izinleri de ücretsiz verilebilecek izinlerdir. İşveren hangi izinleri ücretsiz vereceğini izin dilekçesi veya izin formlarında belirtmelidir. Aksi halde işçi ücretsiz izin verildiğini bilmediğinden ücret kesintisine itiraz edebilecektir.

 

S.27 Evlilik nedeniyle kıdem tazminatı alarak ayrılan bayan işçi kısa süre sonra başka işte çalışmaya başlarsa tazminatı geri istenebilir mi?

C.27 Hayır, yasalarımızda açık yeri bulunmamakla beraber Yargıtay kararlarında bu durumda işçinin her zaman çalışma özgürlüğü bulunduğuna dikkat çekilerek geri alınamayacağını belirtmiştir.

Yargıtay’ın buna aykırı kararı da var. evlilik nedeniyle çalışamayacağı ve işten ayrılmak istediğini söyleyen bayan işçi daha sonra tekrar işe girerse işvereni aldatmış ve kıdem tazminatı almış olur, kararıyla tazminatın iadesine karar verilmiş. Bu kararlarda sanırım işin hile olup olmadığına objektif bakış çok önemli.

 

S–28: SSK’lı olarak bir işte çalışmakta olan işçinin kendi adına işyeri açması halinde SSK durumu ne olur Bağ-Kur’lu olması zorunlumudur?

C–28: SSK’ya bağlı çalışması bulunan işçiler 30 gün üzerinden SSK pirimi yatırdığı sürece ve bir gün dahi olsa kesinti yapmadığı sürece bağımsız çalışan kapsamına alınıp Bağ-Kur sigortalısı yapılmazlar.

Bu hususu SSK’nın 16-60 sayılı Ek Genelgesinin 3. maddesi açıkça ifade etmektedir.

 

S–29: Bayram mesaileri ile fazla mesailerin hesaplamasında birebir uygulama ile bire bir buçuk uygulaması tam nasıl anlaşılmalıdır.

C–29: İş Kanunumuzun 41. maddesi fazla mesai ücretini açıklamaktadır. Buna göre haftalık 45 saatten fazla süren çalışmalar fazla çalışma olup %50 zamlı ödenmelidir.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerindeki çalışma ücreti ise aynı kanunun 47. maddesinde ele alınmış ve her çalıştığı gün için bir günlük yevmiye ayrıca veriler demektedir.

Yani Ramazan bayramında 3 gün çalışan bir işçi (günlük yevmiyesi 20 YTL. ise aylık 600 YTL.) o ayın sonunda 3×20 YTL. daha ilave bayram çalışması ücreti alacaktır ve toplam 660 YTL. ücret eline geçecektir.

Bu durum fazla çalışma ücretinde farklıdır. Diyelim 8 saat mesai yapılan ve cumartesi günü yarım gün çalışılan bir işyerindesiniz. O ay 4 cumartesi günü iş yoğunluğundan 4’er saat daha fazla mesai yaptınız. 4×4=16 saat yani 2 tam gün fazla mesai süresi eder. %50 zamlı fazla çalışma ücreti uygulanacağından bu süre aslında 16/2=8  16+8=24 saatlik ücret ödemesiyle yerine getirilir. Yani 3 günlük yevmiye hak etmektedir. 20×3 gün 60 YTL. ve 660 YTL. ücret eline geçer.

Buna göre 2 tam günlük fazla mesai 3 günlük yevmiye kadar bir ücret etmektedir, ancak 3 bayram günü çalışmak ise yine 3 günlük yevmiye ödemesiyle tamamlanır.

 

S–30: Kadın işçilerin doğumdan önceki ve sonraki istirahat süreleri değişe biliyor mu? SSK bunların tamamını iş göremezlik ödeneği olarak ödüyor mu?

C–30: Kadın işçilerin hamilelik durumlarına karşılık doğumdan önce ve sonra verilen istirahat süreleri 8+8 hafta olarak artırılmıştır. Bu sürelerin kullanılmasına dair İş K. 74. madde hükümleri şöyledir: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.”

Bu yasa hükmüne göre anne adayı doktor kontrolü ve doktorun onayına göre doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışa bilir. doğumdan önce kullanmadığı 5 hafta doğum sonrasına ilave edilir.

SSK bu istirahat sürelerinin 16 hafta tamamı için iş göremezlik ödeneği öder.

 

Tagged: , , , , , , , ,

Comments: 481

 1. tugba 09/07/2014 at 12:04 am Reply

  analık iznine ayrıldım veiznimin ikinci ayında ikinci senem doluyor işyerimiz kapatma kararı almış ben kıdem tazminatı ve yıllık izin hakkı alırmıyım alırsam tazminat nekadar olur asgari ücretle çalışıyorum

  • Muammer Murat 25/11/2014 at 2:45 pm Reply

   tugba hanım, analık izni doğum sonrası 2 aylık rapor kısmı için çalışma süresine dahil edilerek kıdem tazminatı hesaplanır. ancak bu iki aylık rapordan sonra kullanılan 6 aya kadar ücretsiz izinler çalışma süresinden sayılmaz. dolayısıyla her yıl için bir bürüt maaş kıdem tazminatı hesaplamak gerekir. sizin 1,5 yıl çalışmanız var ise, 1600 TL civarı kıdem tazminatı alırsınız.

 2. necip 17/08/2014 at 12:33 am Reply

  Belediyede kadrolu işçi olarak çalışan biri emekli olup ilk maaşını aldıktan sonra eski işine tekrar kadrolu dönebilir mi

  • Muammer Murat 25/11/2014 at 11:11 am Reply

   Necip bey
   çalışmakta olan işçiler çalışma süresi, yaş ve pirim gününü doldurup emekli olurlar. daha sonra aynı işyerinde veya başka bir işyerinde yine işçi olarak çalışabilirler. iki seçenek vardır. emeklilik işlemini durdurup, maaşı kestirip, yeniden işçi olarak çalışmak veya emekli maaşı almaya devam ederken SGDP’ye tabi işçi olarak çalışmak. birincisinde çalışma süresi ve pirimler birikmeye devam eder tekrar işi bıraktığında daha yüksek emekli maaşı bağlanır. ikincisinde emekli maaşını almaya devam eder. SGDP li çalışmalar daha sonra işi bıraktığında emekli maaşına tesir etmez. ama çalıştığı sürece iyi bir emekli maaşı alacağından bunun artısı daha fazladır elbette.

 3. nergiz otlu 31/10/2014 at 7:00 pm Reply

  merhaba ben işyerimden işyrinde gördüğüm pisikolojik baskı ve şahsıma ve meshebime yapılanlardan dolayı işimden ayrılmak zorunda kaldım engelli kadrosunda çalışıyordum işime geri döne bilirmiyim

  • Muammer Murat 25/11/2014 at 9:59 am Reply

   Sayın Nergiz hanım,
   İş Kanunu 24. madde işçinin haklı nedenle fesih hakkını getirmiştir. ancak bu haklı neden sonrasında tekrar işe iade davası açma imkanı kalmamaktadır.
   işverenin çıkarması halinde haksız fesih öne sürülüp işe iade olabilmektedir.

 4. aysel 01/02/2015 at 4:47 pm Reply

  1 5 yil calisan isci tasinmak zorunda kaldi ise is yerinden kidem tazminati alabilir mi

  • Muammer Murat 16/11/2015 at 3:18 pm Reply

   Aysel hanım geçiktim, belki işinize yaramayacak ama cevaplayalım
   15 yıl sigortalı çalışması olan bayan işçi sgk dan hizmet süresini ve pirim gününü doldurmuştur yazısını alarak işverenden tazminat alarak işten ayrılabilir.
   zira işçinin yaş haddi bekleme süresi işten ayrılmada emekli olma talebini göstermesine mani değildir.

 5. ersin 13/02/2015 at 11:15 pm Reply

  Muammer bey benim sorum işe başlar başlamaz
  Muhasebe biriminden hemen maaş bordrosu
  alabilirmiyim acaba

  • Muammer Murat 16/11/2015 at 4:05 pm Reply

   Sayın Eren
   geciktim kusurabakmayın
   işe başlayan kişilerin hemen avans istemesi uzun süre işsizlik durumlarında makul kabul edilmektedir. işveren veya muhasebe müdürüyle görüşebilirsiniz. ancak bu alışkanlık olunca işletmeler bu tür insanları hoş karşılamaya bilirler. hayırlı günler.

 6. yavuz 11/09/2015 at 5:51 pm Reply

  merhaba bugun işyerimden dun aldıgım izin sayesinde hastaneye cıktım vede bu surecte telefon acmadıgım gibi ufak bir maazeretle izinli oldugum halde raporluda olmama rahmen 2 günlük maaş kesintisi alacagım hakkında muhasebeye bilgi verilmis napmam gerekiyor ? yardım istiyorum

  • Muammer Murat 16/11/2015 at 3:07 pm Reply

   yavuz bey,
   mesajı geç gördüm üzgünüm. Ücret kesintisi cezası işletmenin disiplin yönetmeliğiyle belirlenmiş suç ve kusurlar için mümkündür. öyle takdir etmiş ve kesmiş ise yasal değildir. yarım gün geç kalmaya karşılık 1 yevmiye düşülmesi gibi bir disiplin maddesi olmasıyla ceza kesilir. bu cezalar eksik mesai dolayısıyla kesinti ve ceza olarak iki kısımdan oluşur. birinci kısım işletmeye ikinci kısım İş Kurumuna ödenir. bunu yapmamak ta ayrıca suçtur.

 7. Onur 30/09/2015 at 1:23 pm Reply

  Hocam kolay gelsin size bir sorum olacak işçi olarak bir firmada çalışıyorum hastane izini aldım ve ogleden sonra hastanede isim Botti ve doktordan is başı yapar kağıdı aldım ertesi gün işyerine verdim ve is veren bu bir günü benim maaşımdan kesinti yaptığını söyledi daha önce çalıştığım is yerinde kesinti yapılmıyor o gün ücretli izin olarak gözüküyor du buna itiraz ettim ve bana söylenen bu kesintinin is verenin insafina kalmış dendi benim bildiğim ise bir işçinin ayda üç gün hastane kontrolü ne gidebilecegi ve bu günlerin isveren tarafından ücretlinin kedilemeyecegidir bununla ilgili bana kanun da yeri olup olmadığını yazarsaniz sevinirim kolay gelsin

  • Muammer Murat 16/11/2015 at 3:12 pm Reply

   onur bey kusura bakmayın mesajları geç fark ettim.
   işçinin hastane için vizite alması ve doktora görünüp gelip işe başlaması yasal hakkıdır. ancak üretimde bulunmadığı bu sürelerin ücretinin ödenmesine dair bir kural yoktur. iş kanunu 55 ve 66. maddeleri hangi hallerde çalışılmış gibi sayılacağını belirler ve bu süreler içinde işçi çalışmasa da ücreti hak etmeye devam eder. sizin hastane için işten ayrılmanız, sıra bekleyip muayene olmanız ve geç saatte evinize gitmeniz çalışılmış gibi sürelerden değildir. o nedenle ücreti kesmelerinde bir yanlışlık yoktur.

 8. Nurcan 15/11/2015 at 1:07 pm Reply

  Merhaba ben özel bir kurumda çalışıyorum doğumdan sonra ücretsiz izne ayrıldım 6 aylık. Ama ben 4 ayin sonunda dönmek istiyorum 6 ay dolmadan. Tekrar dilekçe yazip donebilirmiyim.yoksa 6 ayin dolmasi ni mi beklemek zorundayım.

  • Muammer Murat 16/11/2015 at 3:03 pm Reply

   Sayın Nurcan hanım,
   Gözünüz aydın, evladınıza ve size sağlıklı ömür dilerim.
   doğum izni yasalarda doğum sonrası alınması ve en çok 6 aya kadar işverenin vermesi zorunludur şeklinde düzenlenmiştir. Dilekçeyi verin, iş durumu uygunsa hiçbir manisi yoktur.
   işverene vereceğiniz dilekçe ile daha erken dönmeniz mümkündür. ancak yeni işe alınanlar veya başka nedenle işverenin iş yok şeklinde sizi 6 ayı tamamlamaya yönlendirmesi mümkündür. 6 ay sonra ise işe almak zorundadır.

   • emrah 27/11/2015 at 9:20 pm Reply

    kolay gelsin ben otelde 8 aydır aynı iş yerinde çalışıyordum kasımın sonunda işi biraktım 1 kasımda ücteziz izine ayrıldım ve sonra yine başladım 15 daha çalıştım işsizlik baaşı alabilirmiyim 600 gün yeterli fakat son 12o günü etkilermi

    • Muammer Murat 04/12/2015 at 4:23 pm Reply

     ücretsiz izin süreniz 10 günden fazla ise işsizlik ödeneğinden ciddi sorun yaşarsınız. işten ayrılmadan önceki 90 gün içinde 10 günden fazla ücretsiz izniniz olmamalı.

 9. Eray 29/11/2015 at 7:47 pm Reply

  Iyi akşamlar ben insaata yevmiyeli isci olarak çalışıyorum benim izin hakkin nasil olur ama paramizi bankadan aylik olarak alıyorum tesekkur ederim wimdiden

  • Muammer Murat 04/12/2015 at 4:21 pm Reply

   kıymetli kardeşim,
   ülkemizde iş kanunu kapsamında çalışanların tümü ve sizin içinde yıllık ücretli izinler çalışma süresinin bir yılı doldurmasıyla başlar ve 5. yıla kadar 14 gün + 1 gün pazar 15 gündür. bu günler arasına rastlayan resmi tatiller ve bayramlar da izin süresine ilave edilir ve kurban bayramında 18 güne kadar gider. ücretin bankadan olması veya taşeron tarafından ödenmesi fark etmez.

 10. olgun 04/12/2015 at 1:07 am Reply

  Merhaba murat bey. Gida dagitim uzerine Satis temsilcisi olarak calisiyorum.1 ay once ameliyat oldum ve 10 gun rapor aldim.raporlu oldugum ve calismadigim halde benim ismiml adi altinda baska bi arkadas aracta calismis haberim olmadan.Prim hesaplamada ise benim ismim yaziyo altta ise parantez icinde arkadasin adi yazi ama cikan faturalarda ise benim ismim yaziyo.simdi raporlu iken boyle ismim adina satis yapilmasi ve fatura kesilmesi yasalmidir.ben bu konuyla ilgili mahkemeye dava acacagim.raporlu iken adima kesildn fatura ve adima cikip elime gecmeyen maas bordrosu kagidi var. Dava acarsam kazanirmiyim.tesekkurler

  • Muammer Murat 04/12/2015 at 4:18 pm Reply

   Kıymetli kardeşim,
   bir işverene iş akdi ile bağlı olan çalışana işçi denir. işçi ve işveren arasında iş kanunu 24 maddesi gereğince Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyma zorunluluğu vardır. bu madde kendisine hile, kusur, yalan, yanıltma veya hakaket gibi ahlak ve iyi niyeti aşan davranışlar halinde işçiye tazminatlı olarak iş akdini feshetme hakkı verir.
   durumunuzu iyi değerlendirmek için sizin bundan zararınızı bilmek gerekir. sadece bir kayıt hatası ise bu kurala tam uymaz. ancak parasal bir kayıp/kazanç, itibar ve güven kaybı, imza yetkisi olmayan kişinin doktor, mühendis, tekniker adına imza atması gibi durumlar var ise 24. madde şartları geçerlidir.
   hayırlı günler dilerim.

 11. Recep 08/12/2015 at 3:18 pm Reply

  8 yildan beri çalıştığım isyerinden ihbar ve kidem tazminatlarimi alarak ayrildim. Ancak sözleşme fesih nedeni olarak disiplin kurulu karariyla fesih olarak bekirtilmis. Bu dyrumda issizlik odenegine hak kazanamiyorum. Ne yapabilirim. Teşekkürler

  • Muammer Murat 09/12/2015 at 6:15 pm Reply

   Kıymetli Recep bey
   eğer şirketinizden istifa dilekçesiyle ayrıldıysanız bunu SGK ya bildirmişlerdir ve işten ayrılma nedeni istifa olunca ne yazık ki işsizlik ödeneği alamazsınız. haklı nedenle bile olsa ödenmiyor. ikincisi işe iade davası da açamazsınız, kendi isteğiyle ayrılmalarda dava yolu da kapalı.
   öyle bir dilekçeniz yok ise, sehven veya kasten öyle göstermiş olabilirler bu durumda iş mahkemesine dava açılabilir. ama öncelikle dilekçenize ve görüşerek iyi niyetlerine bakınız.

 12. Hüseyin 31/12/2015 at 3:08 am Reply

  Meraba murat bey 2 ay önce kendi istegim isten ayrıldm tazminat almak icin dava actm isten ayrıldıgıma pisman oldum actıgm davadan vaz gecip geri işe dönme ihtimalim olabilirmi dava actıgım kurum dava acmasaydn geri işe alırdk diyor avukatm mahkemeye verdigin icin işe dönemezsin diyor aydınlatırsanız sevinirim kolay gelsin

  • Muammer Murat 04/01/2016 at 9:43 am Reply

   Hüseyin bey
   işten ayrılma şekliniz 25. madde ile oldu ise, yani verilen sözlerin tutulmaması veya ağır hakaret nedeniyle ayrılmalarda işe iade davası ve tazminat talebi olabilir. ancak, kendi isteğiyle ayrılmalarda iyi bir gerekçe ile dava açılabilir.

 13. Ömer 18/01/2016 at 2:14 pm Reply

  Merhaba,abim dünyaca ünlü bir markette çalışıyor ve bu market Türkiye den çekilmeyi düşünüyor .Çekilme sebebi zarar ettiği için .Bazı illerdeki marketini kapatmış. Abimin çalıştığı ildeki marketler kapanırsa kıdem tazminatı, prim ikramiye gibi haklarını alabilirmi tsk

  • Muammer Murat 18/01/2016 at 2:59 pm Reply

   Ömer bey,
   Bir işyerinin kapatılması halinde en az 1 yılını doldurmuş tüm personele kıdem tazminatı ödemesi zorunludur. işten çıkarma tarihini bildirmesi kıdemine göre 4-6 hafta önce yapılmış ise bildirimli fesih olduğundan ihbar tazminatı olmaz, eğer bildirim yapılmamış ise aynı zamanda ihbar tazminatı gerekir. yıl sonu ikramiyesi, ve primler karlılık şartına bağlanmamış ise onlarda ödenmek zorundadır.

 14. faruk 18/01/2016 at 5:10 pm Reply

  Üstadim ör; Ankarada çalşan bir işçinin istanbulda annesi rahatsizlanıyor acil istanbula gidiyor işçinin ücretli izni yok hemen ertesi gün iş başı yapması gerekiyor ama durum bellı şehir dişindan rapor alması nasıl olur iş yeri kabul eder mı ? izinsiz şehir dişina çıkmasında yasal bı sorumlulugu var mı ? tşkrler

  • Muammer Murat 20/01/2016 at 9:25 am Reply

   Faruk bey
   işçilerin tatil gününde şehir içinde kalması veya şehirdışına çıkması izne tabi değildir. işbaşı yapacağı gün işyerinde olması gerekir. yıllık izin olmayan durumlarda ücretsiz izin kullanılması mümkündür. birinci derece akrabalarda (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) yasalar hastalık ve ölüm durumunda mazeret olarak kabul etmektedir. işyeri mazeret izni vermelidir. ancak bu izin alınmamış ise, işyerine bir tatil gününden sonraki gün gelmedğiniz için uyarı cezası verebilir. bir ay içinde iki kez olursa işakdini tazminatsız feshedebilir.

 15. merve 20/01/2016 at 12:20 am Reply

  Merhaba Muammer bey ben özel bir işletmede Exec Housekeeper olarak çalışmaktadım 1992’den sigrta başlangıcım toplam prim günüm 2000 ve Bu işletmede çalışma sürem 3 Yıl 8 Aydır işyerini servisi vardı kaldırıldı diğerleri işyerine otelin aracıyla gidiyor ve ben dolmuşla ve dolmuş kaçtığı zamanda gecikiyorum ve azar yiyorum dolmuşun geçiş üresi 50 dakka ve saatleri tutarsız kaçırdığım zaman 2 saate yakın bekliyorum ve ayrıca yöneticilik pozisyonu haricinde çamaşırhanede çalışmaya zorlanıyorum ve başka hastanenin tekstili yıkanıyor ve hastalık bulaşıcak endişesi yaşıyorum ve gün boyum çamaşırhanede geçiyor ve yukarıda aksama olduğu zamanda niye takip edilmiyor deniyor ve bu işleri ben ve bir yardımcı yapıyoruz gün boyum moral bozukluğuyla geçiyor noterden ihtar çeksem tazminat alabilirmiyim acil cevabınızı bekliyorum teşekür ederim

  • Muammer Murat 20/01/2016 at 9:21 am Reply

   Kıymetli Merve hanım,
   Bir işyeri sosyal destek maksadıyla koymuş olduğu servis imkanını kaldırır ise sizin yıllardır hizmet aldığınız bu durumu 6 gün içinde gerekçe göstererek ayrılma ve tazminat hakkınız vardır. eğer bu süre geçti ise yeni şartları kabul ettiğiniz kabul edilir ve bu hakkınız kaybolur.
   eğer işinizde önemli bir değişiklik yapılmış ise. yani amir olduğunuz halde diğer işçilerin işi isteniyor ve bunu ilk kez yapıyorsanız bu durumda iş akdinin tazminatlı feshi için size imkan verir. ancak zaten yapmakta olduğunuz işlerden sorumlu tutulmanız durumunda tazminat alamazsınız.
   gecikmeniz ve dolmuşla gelmeniz tazminatlı fesih imkanı vermez.

 16. Adem Hızır 22/01/2016 at 7:16 am Reply

  04.06.2008 tarihinden bu yana özel bir şirkette çalışmaktayım.İşbaşı yaptığımız zaman işverenle yaptığımız yazılı sözleşmede aylık esasına göre brüt maaşımız hesaplanıp ödeniyordu.01.01.2016 tarihinden itibaren işveren yazılı bir metin göndererek ücret sisteminde değişiklik yaptı.Değişiklik yapılan madde şöyledir:
  ”Şirketimizde aylık esasına göre belirlenip uygulanmakta olan maaş ödemeleri holdingimize ait diğer şirketlerde olduğu gibi saat ücreti uygulamasına geçilerek uygulanacaktır.”
  1-Bu değişiklik çalışanın rızası olmadan yapılablir mi?
  2-Uygulanırsa çalışan için tazminatlı istifa nedeni olabilir mi?
  3-Maaş hesabında aylık esasına göre çalışmadan saat ücreti esasına geçişte çalışan için ekonomik kayıplar olur mu?

  • Muammer Murat 22/01/2016 at 5:43 pm Reply

   Adem bey
   Aylık ücret ile saat ücreti arasındaki en büyük fark, birinde her ay için standart ödeme bulunması, diğerinde ayın fiili çalışma saatleri hesaplanarak ödenmesidir. yani birinde 3 bin tl. sabit ücret varken, diğerinde o ay zorunlu nedenle, ekonomik durumla, iş olmaması, ham madde olmaması gibi pek çok nedenle çalışma durunca ödemenin durmasıdır. sadece geç kalma ve erken ayrılma değildir. parça başı üretimin benzeri olup, ne kadar çalışma yapıldı 220 saat onun karşılığı ödenir, bir sonraki ay 150 saat ise o kadar ödenir.
   yazılı bir bildiri işvereni sorumluluktan kurtarmaz, herkesin yazılı olurunu alması gerekir.
   bununla beraber, işçiler bu şarta uymayacaklarını 6 gün içerisinde yazılı olarak verip tazminatlı fesih isterlerse, işveren tazminatlarını ödeyerek iş akdini feshetmek zorundadır. bu değişiklik işte esaslı değişikliğe girer ve bu durumlar işçi tarafından tazminatlı fesih nedenidir.

 17. Gülsüm 23/01/2016 at 9:59 am Reply

  Muammer Bey Merhabalar;
  3.8.2013 tarihinden bu yana aktif SGK lı olarak çalışıyorum. İlk iş yerimden 15.8 2014 tarihinde çıkışımı aldım. 28.8.2014 tarihinde başka bir kurumda çalışmaya başladım ve bu tarihinden bu yana aynı kurumda çalışmaktayım. Çalıştığım iş yerimin iflas durumu söz konusu olduğundan bütün çalışanlara birer hafta ücretsiz izin teklif edildi. Ben de 1 ay sonrasında 1 hafta ücretsiz izin kullanabileceğimi bildirdim. Size sormak istediğim 2 soru var:
  1) Çalışan ücretsiz izinde iken iş yerinin iflas nedeniyle kapanması halinde ücretsiz izinli olan çalışana ihbar ve kıdem tazminatı ödenir mi?
  2) İşsizlik maaşı için son 4 ayda 120 gün kesintisiz SGK primi ödeme zorunluluğundan bahsediliyor. Alacağım 1 haftalık ücretsiz izin süresince SGK primi ödenmeyeceğinden işsizlik maaşı alma hakkım sıkıntıya girer mi?

  • Muammer Murat 25/01/2016 at 3:05 pm Reply

   Sayın Gülsüm hanım
   işletmelerin ücretsiz izin kullandırma durumu iş kanununda düzenlenmemektedir. bu yönde uygulamalar var ancak ekonomik kriz anında iş süresinin azıltılarak çalışanlara İŞKUR dan ücret takviyesi almaktır. işletme en çok 4 ay süreyle işçiye yarı ücret öder ve kalanı İŞKUR işçiye öder. bunun yerine ücretsiz izin kullandırma son aylarda yaygınlaştı. eğer işletme iflas ederse, kıdem ve ihbar tazminatları ödenir. ancak işçi alacaklı durumda kalıp işletmenin devlete ait borçları ve ücret borçları bittikten sonra kalan paradan tazminatlar ödenir.
   ikinci olarak, işsizlik ödeneği için işten ayrılmadan önce en fazla 9 gün ücretsiz izin kullanmış olmanız gerekir. aksi halde 10 ay sürecek işsizlik ödemelerinde sorun yaşanacaktır.

 18. ismet 24/01/2016 at 12:32 am Reply

  merhaba benim adım ismet benim maruzatım olacaktı bilir kişi olarak size sormak istedim izne cıkıcağımın önceki günü bana işgüvenlik eğitimi olduğu söylendi arada 24 saat bile yoktu işim olduğu için katılamadım ve bana tutanak tutuldu bu tutanağı imzalamak zorundamıyım ve böyle bir hakları varmı yardımcı olursanız çok sevinirim saygılarla

  • Muammer Murat 25/01/2016 at 2:59 pm Reply

   Sayın İsmet bey
   İşyerlerinde iş güvenliği eğitimi verilmesi zorunlu hale gelmiştir. bu eğitimler tüm personele yılda bir kez tekrarlanmak üzere duyurulup ve verilir. bu eğitimi almayan işçi iş kazası durumunda sorumluluk işverene yüklenir. o nedenle yaptırımlar getirilmesi ve eğitime katılımın zorunlu tutulması normaldir. ancak işten çıkarma gibi bir ceza çok ağır olacağından bu tür işten çıkarmada işe iade davası açılabilir.

 19. Sıdık 26/01/2016 at 12:44 pm Reply

  İyi günler, 6 buçuk yıldır büyük bir restoran firmasında çalışıyorum. İş yeri kapanıyor ancak tazminatlarımızı vermeyi düşünmüyorlar. Başka şubelerde çalışmamızı istiyorlar ama bizde buradaki tazminatlarımızı almadan başka bir şubeye gitmek istemiyoruz. Tazminatlarımızı vermek zorundalar mı? eğer vermezlerse hakkımızı almak için ne yapmamız gerekir.

  • Muammer Murat 26/01/2016 at 1:07 pm Reply

   Sayın Sıddık
   İşyerlerinin aynı il içindeki şubeleri aynı işyeri kapsamında kabul edilmektedir. ancak il dışı tayinlerde çalışanın yazılı sözleşme ile başka ilde çalışacağına dair bir maddeyi kabul etmiş olması gerekir. aksi halde başka ile tayin durumunda işçi haklı nedenle istifa ederek tazminatını alabilir. işveren il dışına tayine zorlayamaz. İstanbul içinde durum iki yaka itibariyle de farklıdır. Anadolu yakasındaki iş yeri Avrupa yakasına taşınınca işçiler gitmek zorunda bırakılamaz. ayrılmak isteyenlere tazminatı ödenmek zorundadır.
   diğer illerde il içi tayinler bu kapsamda değildir.
   ancak işveren değişecek ise tazminatlar başka işverene yıkılamaz. o durumda tazminatın yine ödenmesi gerekir. aynı işverenin aynı il içindeki başka işyerine tayin ve görevlendirmede tazminat ödenmesi mümkün değildir.

 20. Memet 31/01/2016 at 12:33 am Reply

  7 aralık 2015 te işten çıkarıldım. Yani işverenim işten kendi isteğiyle çıkardı. 15 ocak 2016 da işyerim kapanma kararı almış. Tazminat imi alabilir miyim

  • Muammer Murat 31/01/2016 at 8:10 pm Reply

   Sayın Mehmet bey
   işveren tarafından işten çıkış verilmesi halinde işçi 1 yılını doldurmuş ise ihbar ve kıdem tazminatı hak eder. eğer sadece 6 ay çalışmış ise 2 haftalık ihbar yani yarım maaş ihbar tazminatı hakeder. eğer size hala bir tazminat ödenmedi ise ve yazılı bir anlaşma yapmadıysanız bu hakkınızı kaybedebilirsiniz. tazminat için hakediş davası açarak takip etmeniz gerekir. şirket iflas ile kapanınca hacizle gelen diğer alacaklarını ödemekle zorunlu olduğundan sizin alacağınız en sona kalır.

 21. Ramazan 04/02/2016 at 8:27 pm Reply

  Muammer bey eşim 4 yıldır özel bir şirkette çalışmaktadır.Hamileliğini öğrendikten sonra raporluda olmasına rağmen 2 defa çalıştığı birim değiştirilerek psikolojik baskı uygulanmaya başlamışlardır.sonrasında şirketin tahsis etmiş olduğu cep telefonu kendisinden istenerek yemek parası olarak verilen karta para yatırılmamıştır.Eşim halen oranın çalışanı ve raporlu olmasına rağmen bunları yapma hakları varmıdır.Daha önce bir başka çalışana da aynı uygulama yapılarak istifa etmesi sağlanmıştır.

  • Muammer Murat 08/02/2016 at 12:59 pm Reply

   Ramazan bey
   Bir hastalık veya hamilelik dolayısıyla alınan raporlarda işçinin tüm hakları askıya alınır. artık SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneğine tabi olup, maaşı, sigorta pirimi, vergisi işverence yatırılmaz. Tekrar işe döndüğünde ücret ve sosyal hakları kendisine iade edilir. yani raporlu olan bir çalışanın işyerine ait telefonu veya yemek kartına para yatırılmaması normal bir durumdur. hatta yıllık izin zamanlarında izin süresi kadar eksik yemek parası yatırma piyasada uygulanmaktadır. ancak işyerinde birim değiştirilmesi gerçek bir ihtiyaç veya gebelik dolayısıyla iş hafifletme değilde sıkıntı çıkarmak ise bu konuda mobing den bahsedilebilir. bu baskı sonucu kişinin istifası halinde kıdem tazminatını alarak ayrılması söz konusudur.

 22. Nihal 07/02/2016 at 8:27 am Reply

  Merhaba. Doğum izinlerimi kullanıp tekrar işime geri döndüğümde beni devam ettiğim şubeye değilde daha uzak noktadaki şubelerine gönderdiler. Ve bu şube değişikliği için imzada aldılar. Maddi açıdan çalışmak zorunda olduğumdan imzaladım. Yeni şubede 3gün çalıştım ve şirket sahibine ilerleyen zamanda şubem değişebilir mi dediğimde;”her istediğin oluyor,iş var burda çalış.ben unutmam bana sesini yükselttiğin zamanı şeklinde bir üsşubla karşılaştım.” Bağırma diye bahsettiği durumda uemek kartım bana diğer arkadaşlarımdan 2 gün sonra yatmıştı ve muhasebeye sormuştum bu durumu. Hiçbir cevap alamayınca bir kaç kez üstelemiştim ve beni telefonla şirket sahibi arayarak yüksek sesle azarlar biçimde konuştu. Bağıran kendisi iken ben olduğumu söylemekte. Bu olaydan ötürü başka şubede olduğumu resmen söyledi. Emzirme izinlerim varken ulaşımı servislerle sağlanan günde bir buçuk saat erken çıksam da eve varışımın uzun süreceği ve servisten o zaman yararlanamayacağım bir şubedeydim. Bahsettiğim diyalog yaşanınca şirkete gittim ve istifa verdim. Benden 6haftalık ihbar süremi tamamlamadığım için ücretini aldılar. Süt izinlerim ve iş arama iznim düşüldükten sonraki kısmı ödemiyor muyum dediğimde, bunun için çalışmam gerektiğini söylediler. ben emzirme döneminde açıkca mağdur edildim. Kendi rızamla da olsa ayrılmaya mecbur bırakıldım. Yasal olarak hakkımı ve ödediğim miktarları talep etme hakkım nedir? Şimdiden teşekkürler.

  • Muammer Murat 08/02/2016 at 12:53 pm Reply

   Nihal hanım,
   öncelikle olaya üzüldüğümü belirteyim. burada iki durum söz konusu, sizin tayininiz kötü niyetli bir karar sonucu olmuş ise (bunu ispatlamanız yani o şubedeki ihtiyaçtan olmayıp kasıt olduğunu ispatlamanız halinde) hem kıdem tazminatı hem kötü niyet tazminatı (4 kat kıdem tazminatı) almanız mümkündür. ikincisi istifanız mobing dediğimiz amir baskısı, süt izni sorunu ve keyfi tayinler gibi durumlardan kaynaklandı ise, bunu da ispatlamanız halinde haklı nedenle istifa sayılır ve ihbar ödemediğiniz gibi kıdem tazminatı alırsınız. bu konuda elinizdeki belge, bilgi, gelişmeler hakkında şahitlerin ifadesi gibi somut şeylere ihtiyacınız var. bunlar var ise bir avukat aracılığıyla dava açılabilir. haklı nedenle istifa ve tazminat talebi.

 23. İsrafil demirsoy 16/02/2016 at 10:15 pm Reply

  Merhaba, işyerim iş akdimi fethetmeye çalıştı, ancak işe iade davası açmamdan korktular tazminat miktarında da anlaşamadık bana başka bir şubede göreve devam teklif ettiler, kabul ettim, ancak şimdi öğreniyorum ki gittiğim şubeyi 5-6ay içinde kapatacaklarmış. Bu durumda haklarım nedir, kaybettiklerim nedir? Teşekkür ederim

  • Muammer Murat 17/02/2016 at 10:49 am Reply

   İsrafil bey
   şube kapanması durumunda tazminatlı fesih yoluyla bütün çalışanlar işten çıkarılır veya başka şubede çalışmak üzere tayin edilirler. siz şu anda bir kayıp yaşamış değilsiniz. kapanma süresi belli değilse size bir çıkış bildirimi yapamazlar, aynı zamanda kıdeminiz de devam eder. konum ve ücretinizde değişiklik yaparlarsa haklı nedenle tazminatlı fesih hakkınızı kullanabilirsiniz.

 24. İsrafil demirsoy 17/02/2016 at 2:17 pm Reply

  Muammer bey,
  Daha önce kıdem ve ihbar tazminatı ve işe iade davası açmamam için açıktan ikramiye önermişlerdi. Ancak şube kapanması nedeniyle şimdi sadece kıdem tazminatı alabilecem ve işe iade davası açma hakkım olmuyor, yanlış mı biliyorum?

  • Muammer Murat 18/02/2016 at 12:14 pm Reply

   Evet doğru. işyeri küçülme veya kapanma dolayısıyla işçi çıkarır ise bu durum 6 ay içerisinde yeni işçi almadıkları sürece işe iade davası olmayan durumdur. ancak işten çıkarılan çalışanların vasıflarında işçi alımı yaptığı anda diğer işçilerin dava açma hakkı vardır. işletme önceki işçilere davet mektubu göndermek onlar mektubu aldıktan sonra 15 gün içinde başvurmaz ise başka işçiler alabilir.

 25. ece 22/02/2016 at 12:35 pm Reply

  Muammer bey ben 22.12.2015 de doğum yaptım ben raporluyken işverenime işyerim kurum kapandı gerekcesiyle sözleşmelerini fesh etmiş ve ben raporluyken benimle birlikte 25den fazla kişinin işine son vermiş ama benim hiç haberim olmadı bana hiç haber verilmedi.böyle bir durumda işsizliğe başvuru süresi olan 30 günü geçirmiş oluyorum,doğum izninde olmam yani raporlu olmam geç kalınan süre için mazeret olabilirmi?

  • Muammer Murat 22/02/2016 at 12:42 pm Reply

   işten çıkarıldığınızı bir yazı ile alabilirseniz İŞKUR a başvurarak işsizlik ödeneğini talep ediniz. veya doğum raporunun bittiği tarihi hekimden alarak İŞKUR’a müracaat edin. bu başvurunun gecikmesi size geçen süreler için ödenecek işsizlik aylığını kaybettirir. bundan sonrakileri alırsınız.

 26. ferhat 26/02/2016 at 4:05 am Reply

  Mrb muammer bey. Rahasizligim dolayisiyla gittiğim Özel hastaneden (emar sonucu bel fıtığı) teşhis edildi ve 10 gün is göremez raporu verildi. Ama iş yeri müdürü bizde rapor geçmez ise devam et demesi üzerine çalışmaya devam etmek zorunda kaldim ve raporlu süre içinde ayağım kaymasi sonucunda başımı yere çarpdim kaşıma 8 dikiş atisti. iş kazasi geçirdim ve hastane iş kazasi kaydi açıldı, ve Karakolda ifade verdik şikayetçi değilim dedim.
  Ama bu durumdan dolayi tazminat davasi açmayı düşünüyorum. Sizce izlemem gereken yol nedir? Ne hak talep edebilirimedebilirim, kazanma sansim nedir? Şimdiden Teşekkürler.

  • Muammer Murat 26/02/2016 at 11:09 am Reply

   Ferhat bey
   İşletmenin rapor kabul etmiyorum deme hakkı yoktur. siz raporlu iken işletme ücret ödemez 10 günlük iş göremezlik ödeneğiniz SGK tarfından ödenir zaten. birinci hatası bu. ikincisi iş kazası durumu sağlık sorununuz nedeniyle oluştu ise bu hususta gördüğünüz sıkıntı nedeniyle maddi manevi tazminat davası açılabilir. bu meblağ 3-10 binlira arasıdır. işten çıkarmaya kalkarlarsa tamzinatlarınız yanında kötü niyet tazminatı için dava açıp kıdem tazminatının 4 katı tazminat alhabilirsiniz.

 27. Nuray 26/02/2016 at 10:15 am Reply

  Merhabalar size bir sorum olacak özel bir bankada taşoron işci olarak çalışmaktayım.Bankanın kapanma durumu var bu durumda bende işsiz kalıyorum tazminat alabilirmisin veya başka bir bankaya yönlendirme olurmu.bir buçuk yıldır çalışıyorum.Şimdiden teşekkür ederim

  • Muammer Murat 26/02/2016 at 11:11 am Reply

   Nuray hanım
   işyeri kapanması veya işçiyi başka nedenle işten çıkarması halinde tazminat ödemek zorundadır. eğer size başka şubede iş verirlerse tazminat olmaz tayin olabilir. ancak tazminatlı çıkıştan sonra başka bir bankada iş aramak ve bulmak sizin gayretinizle olacaktır. şimdiden bazı portallara cv nizi koyup iş arayışı başlatmalısınız. Kolay gelsin.

 28. burcu ışıl 27/02/2016 at 5:22 pm Reply

  muammer bey merhaba, 03.08.2015 tarihinden itibaren işyerimde çalışmaktayım ve şuan 33 haftalık hamilelik sürecim var. bugün öğrendiğim kadarıyla işyerim kapanacakmış. işyeri kapanmadan doğum iznine ayrılsam doğum ödeneğini 4 aylık rapor bitiminde alabiliyormuyum ? yoksa rapor bitiminde çalışıyor gibi gözükmem mi gerekiyor ödeneği alabilmem için? ayrıca işten çıkış işlemim nasıl olacak? rapor sonunda işsizlik maaşı için başvuruda bulunsam alabilecek miyim ? şimdiden teşekkür ederim.

  • Muammer Murat 28/02/2016 at 6:42 pm Reply

   Burcu hanım
   Hastalık veya doğum nedeniyle istirahat kullanıldığında işveren çıkış işlemi yapmaz ancak ücret ve sgk da yatırmaz. siz şimdiden doğum istirahitini hekimden alıp ayrılın. işveren sizi işten çıkarıncaya kadar her ay ücretinizin aynısını doğum parası olarak SGK ziraat bankasına yatıracak veya postaneden almanızı isterler. işten çıkışınız verildiğinde SGK son istirahat aylığını da öder ve sizin İŞKUR a yapacağınız başvuru ile işsizlik ödeneğiniz başlar.
   bu ikisi birbirinden farklıdır.

 29. nuri 04/03/2016 at 11:05 am Reply

  Merhaba Muammer bey şuan özel bir sektörde çalışmaktayım işveren izinli ayrılmamız durumunda o günkü yevmiyenin kesileceği bildirimini yaptı tüm işçilere kanunen böyle birşey mümkün mü. Birşey daha sormak istiyorum çalışmakta olduğum şirket pazar günleri çalışma zorunluluğu uyguluyor aksi taktirde çalışanın işine son veriliyor böyle birşey mümkün mü. Teşekkürler.

  • Muammer Murat 07/03/2016 at 12:14 pm Reply

   Nuri bey
   İşverenin kanunlara aykırı olmamak üzere sözleşmelere özel maddeler koyması mümkün. bunlar iş ahlakına ve genel insan haklarına da aykırı olmamak zorundadır. ayrıca müeyyidelerin işçi ve işveren açısından eşit olması gerekmektedir.
   sizin sorunuza gelince, İş Kanunu ücretli yıllık izin haricindeki tüm izinlerin ücretli olması durumunu istememiştir. mazeret izni dediğimiz ölüm ve evlenme izinlerinde ücret verilmeksizin izin verilmesi zorunludur. ancak bu izinlerde ülkemizde genel temayül işçi ücretini kesmemek şeklindedir. kesilmesi ise yasaya aykırı değildir. pazar günü çalışma hususu yasal düzenleme sonra pazar tatili kaldırılıp haftada 6 gün çalışma 1 gün istirahat şeklinde değiştikten sonra işveren bırakılmıştır. personele vardiyalı olarak pazartesi, salı, çarşamba vs. haftada bir gün izin vererek diğer altı gün çalıştırma imkanı 2005 te getirilmiştir.
   ancak önemli bir durum, işveren bu kuralları işe girerken imzalattığı sözleşme ile belirlemişse aynen uygulayabilir, aksi halde yeni bir kural getirmesi eski işçileri bağlamaz. onlara bu yaptırımı zorlarsa haklı nedenle istifa ve tazminat hakkı doğar. işten çıkarırsa yine tazminat ve ihbar ödemek zorunda kalır.

 30. BurcuDuygu 05/03/2016 at 11:25 am Reply

  Merhaba 8 bucuk yıldır calıstıgım işyerim dün itibarıyle kapatma kararı alıp butun haklarımızla beraber cıkısımız yapıldı.h Ama tazmınatların hesaplanmadıgını 1 ay icinde hesaplanıp yatırılacagını soyleyıp kapattılar. Asgarı ucretle calısanım nekadar alırım ve nekadar sure beklemelıyız tazmınat ıcın? Bıze bı avukat numarasından baska ımzalı bı belge bıle vermedıler ne gıbı haklara sahıbız sımdıden tesekkurler

  • Muammer Murat 07/03/2016 at 12:09 pm Reply

   Burcu hanım
   tazminat sorunuzun cevabı yaklaşık şöyle. İşe giriş 1.9.2007 tarihi ise 8 yıl 5 ay çalışmışsınız. Ocak 2016 sonrası çıkarıldınız ise 18.800 brüt, ve 16.200 TL. net kıdem tazminatınız vardır. Net 2.500 TL. ihbar tazminatınızla beraber yine 18.800 elinize para geçmesi gerekiyor.
   asgari ücret brütü 1647 TL. esas alınmış. ve 13.7 TL. günlük yemek parası ilave edilmiştir. eğer aldığınız ikramiye ve primler var ise veya servisle ulaşım imkanı bu tazminatınızın miktarını biraz daha artırır.
   kendiniz bir avukatla amlaşabilirsiniz.

 31. Reyhan aydogdu 07/03/2016 at 2:20 pm Reply

  Merhaba ben 2005 yılından itibaren aynı şirkette çalışıyorum 2013 de iş kazası geçirdim bana karakolda imza attırdılar ve gormedigim eğitim belgelerini imzaladılar tedavisi en iyi koşullarda karşıladılar fakat tedavi devam ediyor fakat fabrika kapanma söz konusu bu konudaki hakları neler ve işsizlik maaşındanda yararlanamıyorum 9 aylık yatış sürem var beni işde n çıkarabilirlermi yardımcı olurmusunuz teşekkür ederim şimdiden

  • Muammer Murat 07/03/2016 at 2:43 pm Reply

   Reyhan hanım
   Geçirmiş olduğunuz iş kazası için çok üzüldüm, geçmiş olsun.
   sizin çalışmalarınıza karşılık tazminatınızı ödeyerek işten çıkışınızı verebilirler. kapanış durumunda hiçkimsenin özel durumu kalmaz. sadece işten çıkarmada en fazla ihtiyaç olan personel sona kalmak üzere bir çıkış sırası belirlenir. önceki iş kazasına ait durum ise sizin maddi manevi tazminat açmanızla ilgili. işletme kusurlu bulunması halinde size tazminat öder,
   siz sürekli iş göremez raporu aldıysanız, (İŞKUR ve Vergi dairesinden) özürlülük durumuna göre 18 yıllık hizmet süresini tamamlayınca da emekli olabilirsiniz.
   hayırlı günler dilerim.

 32. Hasan yıldırım 07/03/2016 at 2:45 pm Reply

  Muammer bey kurumsal bir firmada reklam dekorasyon alaninda calismaktayiz. Çalışma saatlerimiz sabah 9 aksam 18 . Montajlarimiz avm lerde oldugu zaman 22 den sonra baslayip ertesi sabahi buluyor.yaklasik 24 saat kesintisiz calisiyoruz. Is bitiminde yaptigimiz 8 saat istirahat fazla mesaimizden kesiliyor. Bunun kanuni durumu nedir. Bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Muammer Murat 07/03/2016 at 5:38 pm Reply

   Hasan bey
   İş Kanunu günlük mesai süresini en çok 9 saat (fiili çalışma) olarak belirlemiştir. Yani sabah 8 akşam 17 mesaisi toplam 9 saat olup 1 saat yemek molası ile 8 saat fiili çalışma olur. haftada 5,5 gün çalışan kişi 45 saatlik mesaisini doldurmuş olur. bunun gibi haftalık çalışma süresi de 45 saat ile sınırlandırılmıştır.
   eğer günde 9 saat ve haftada 5 gün çalışırsanız yine 45 saattir ve bir sorun görünmemektedir. ancak günlük 9 saati geçen çalışma, fazla mesai sayılmaktadır ve en çok günde 3 saat fazla mesai yaptırılabilir. bu ise günlük en çok 11 saat fiili çalışma demektir. (ara dinlenme hariç)
   haftalık 45 saati geçen süreler fazla mesai olduğu için İş Kanunu bunu 1,5 yevmiye olarak ücretlendirmektedir.
   1. siz günlük yasal çalışma sürelerinden çok fazla mesai yapmaktasınız ki, bu yasaya aykırı ve suçtur. iş kazasında tüm sorumluluk işverendedir.
   2. Fazla mesai yılda 90 gün ve toplamda 270 saat ile sınırlıdır. sizin bir yılda yaptığınız fazla mesailer yıllık üst sınırı da aşmaktadır, bu yasaya aykırı ve para cezası gerektiren bir işlemdir. işveren yine iş kazasında tüm sorumlulukları üstlenmiş olur.
   3. Eğer Ücretiniz 1500 tl ise günlük yevmiyeniz 50 TL. demektir. fazla çalıştığınız her 8 saat için size ay sonunda 8×75 tl üzerinden fazla mesai bedeli olarak ayrıca ödeme yapmaları gerekir. diyelim her gün 6 fazla mesai yaptınız ve ayda 20 gün bu şekilde oldu. Kabaca; ay başında 120 saat /8=15 gün demektir. 15 günx75 yevmiye= 1125 TL. fazla mesai ödemesi çıkar. 1500 maaş + 1125 fazla mesai = 2625 TL. ele geçen ücret olur.

 33. Hasan yıldırım 08/03/2016 at 12:59 am Reply

  Tekrar merhaba . Oncelikle cevabiniz icin tesekkurler. Yalnız benim sorum farkli idi. Şöyle orneklendireyim. Sabah 9 da işbaşı yaptim akşama kadar calistim ve gece de montaja gittim . Sabaha karsi 05 de isim bitti. Eve gidip yattım saat 14 de işe geldim . Bu gunluk calismadaki 4 saat eksigim fazla mesaimden kesiliyor. Normal calisma ucretinden değil. Bu normalmidir .merak ettigim bu. Peşinen Teşekkürler.

  • Muammer Murat 08/03/2016 at 10:39 am Reply

   Hasan bey
   çalışma süresi haftalık 45 saat olarak yasada belirlendiğinden. hangi saatlerde dinlendiğiniz veya çalıştığınızın önemi yoktur. haftada 45 saati geçen çalışmalar fazla mesaidir. yani 4 gün 11’er saat çalışan kişi diğer 3 gün işe gitmese 45 saat dolmuştur ve ücretini tam alır. 5 gün mesaiye gitse ve yeni 11 saat çalışırsa 55 saatin 10 saati fazla mesaidir. Demek istediğim 24 saatlik çalışma süresinin 9 saati geçen her saati fazla çalışmadır. gece veya gündüz fark etmez.
   sabah 9 da iş yapan kişinin diğer sabah 05.00 e kadar çalışması zaten yasal değil. ertesi gün tamamen dinlenmesi gerekirken öğlen 14.00 de işe gitmeniz zaten artı bir mesai süresiyken işe geç kalmış gibi muamele doğru olmadığı gibi, haftalık fazla mesailerinden düşmeleri zaten mümkün değil.

 34. Merve 08/03/2016 at 10:22 pm Reply

  Merhaba 4 yıldır özel sektörde çalışmaktayım. Benimle birlikte 9 kişiyi işten çıkarıldığımızı söylediler fakat ben 4 buçuk aylık hamileyim hak talep etme şansım varmı kötü niyet tazminatı alırmıyım?

  • Muammer Murat 10/03/2016 at 1:46 pm Reply

   Merve hanım
   İşten çıkarılmanıza üzüldüm. işten çıkarma hususunda bayanın evlenmesi, hamile olması, sendika üyesi olması vs. nedenler işten çıkarmaya temel neden olmuş ise kötü niyet tazminatı dava açarak alabilir. ancak asıl neden işin kötüye gitmesi, ekonomik sıkıntılar, işletmenin küçülmesi gibi nedenler olduğunu işveren ispatlarsa kötü niyet durumu oluşmadığıından mahkeme reddecektir.
   yani kötü niyetin oluşması için sadece sizi ve hamile olduğunuz için çıkarmaları gerekir. bu fiili bir durum ise o zaman 4 yılı karşılık 16 yıllık tazminat almanız mümkün olur.

 35. Merve 10/03/2016 at 8:43 pm Reply

  Çok teşekkür ederim cevap verdiğiniz için fakat küçülmeye gidiyoruz deseler bile henüz bir açıklama yapmadılar çıkarma sebebini yine de beni alıp farklı bir yere koymaları çıkarmamaları gerekmezmi mağdur olan benim sonuçta şirket kapanmıyor.

  • Muammer Murat 22/03/2016 at 5:13 pm Reply

   Merve hanım
   dediğiniz gibi işten çıkarma son çare olarak kullanılmalıdır. ancak işletmeler bu yıl önemli ekonomik sorunlar yüzünden işçi çıkarma veya ücretsiz izin kullandırma gibi sorunlu işlemlere yöneliyorlar. sizin için çıkarma kararı mağduriyet olduğu açıktır, ancak işletmenin işçi alma ve haklı nedenle işçi çıkarma hakkı mevcuttur.

 36. mustafa 13/03/2016 at 6:47 am Reply

  slm hocam benim sorum şöyle ağır sanayide calışan bir kaynakcıyım ben iş yerinden 1 saat izin aldığımız zaman bizim primimizi 1 gün olarak iş yeri kesiyor bu kanunen doğrumudur ve bunun için ne yapmamız gerekir

  • Muammer Murat 13/03/2016 at 6:31 pm Reply

   Mustafa bey
   İş kanunu eksik mesailer için bir ceza öngörmemiştir. bu hususta sözleşmelerde belirtilen hususlar bağlayıcıdır. o nedenle eğer iş sözleşmenizde işe 1 saat gecikme veya iş saatlerinde alınan 1 saat izin 2 saat olarak kesilir diye bir madde var ise bu geçerlidir ve yasaldır. ancak, elbetteki 1 saate bir günlük yevmiye uygulaması mahkemelerin kabul edebileceği normal düzenlemelerinde üzerinde olduğundan yasal olduğu söylenemez.
   bu hususlar iş kanunu 24 madde ile düzenlenmiştir ve işçi haklı nedenle istifa hakkı elde edeceğinden tazminatını alarak ayrılabilir. ikinci olarak uygulamanın işçileri mağdur ettiğine dair işkur bölge müdürlüğüne dilekçe verilebilir, bu durumu müfettişler incelemeye alır.

 37. Melike 17/03/2016 at 5:29 pm Reply

  Merhaba,
  Ben 2,5 senedir aynı kurumda zam almadan çalışmaktayım. 4 ay evvel terfi aldığım halde yine zam alamadım ve benim pozisyonumdaki çalışanlardan çok daha az maaş almaktayım. Bu durumdan dolayı doğan yasal haklarım konusunda bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim.
  Teşekkürler.

  • Muammer Murat 18/03/2016 at 3:20 pm Reply

   Mekile hanım
   Terfinize sevindim. İş hukukunda zam için belirli bir süre ve oran belirtilmemiştir. asgari ücretin altında olmadıkça işverenin zam yapma zorunluluğu yoktur. ancak ücret adaletini sağlaması ve eşit işe eşit ücret ödemesi zorunludur. bu hususta bir haksızlık var ise ispatlamanız kaydıyla haklı nedenle istifa ve tazminat hakkı almanız mümkündür.
   eğer sözleşmenizde zam için bir süre ve oran yani yılda bir %9 zam belirlenmiş ise işveren buna uymak zorundadır. ki buna uymaması halinde de haklı nedenle istifa söz konusu olmaktadır.

 38. Sedat 19/03/2016 at 10:24 pm Reply

  Merhaba benim çalışmış olduğum işyerinde bu ay sigorta ödemeyeceğim diye ücretsiz izin formu getirdiler fakat ben imzalamadım ama sigorta primm yatırılmamış izin gösterilmiş ne yapmam lazım

  • Muammer Murat 22/03/2016 at 5:06 pm Reply

   Sedat bey
   Bazı işyerleri yasal olmamasına rağmen işçileri ücretsiz izne çıkarma veya çalıştığı halde 1 gün sigortalı gösterme gibi hileye kaçmaktadır. bu durum SGK ya şikayet konusu olduğunda on binlerce tl idari para cezası kesilecektir.
   siz bu durumu haklı nedenle istifa edip tazminat alma ve işyerini şikayet etme şeklinde değerlendirebilirsiniz. ne yazık ki, işçinin sigortasının yatırılmaması nedeniyle işçi bir alacak hak edememektedir. o aya ait ödenmemiş genel sağlık sigortasından da sorumlu olacaksınız.

 39. tanju 22/03/2016 at 12:24 pm Reply

  hocam iyi çalışmalar,
  01012015 yılında iş başı ypmış ve belirli süreli iş szleşmesi imzaladım. iş sözleşmesinde brüt asgaari ücrette yapılan artış kadar bürüt maaşımın artacağı gibi bi madde var. ancak iş sözleşmesindeki maaşım brüt asgari ücret tutarı(1.201.50tl) olarak imzaladım fakat ben asgari ücret + %10 alıyorum. 2016 da asgari ücretteki artıştan dolayı işveren işçi çıkarmaya değilde asgari ücret+%10 olarak aldığım maaşı asgari ücrete düşürme hakkına sahipmidir.

  • Muammer Murat 22/03/2016 at 5:08 pm Reply

   Sayın Tanju
   işveren sözleşmedeki hükümlerle bağlıdır. ücretinizi asgari ücrete düşürmesi haklı nedenle istifa hakkı vermektedir. bu durumda tazminat alarak ayrılmanız mümkün.

 40. serkan 22/03/2016 at 4:48 pm Reply

  Merhaba oncelikle iyi çalışmalar diliyorum .
  Ben kamu kurumunda 8 yıldır taşeron işçi olarak çalışıyorum şimdi aynı kurumda kadrolu memur olarak calismaya devam ediyorum taseron isci olarak calismis oldugum sure icin tazminat talep etme hakkim varmi ? Şimdiden tesekkur ederim iyi calismalar

  • Muammer Murat 22/03/2016 at 5:10 pm Reply

   Serkan bey
   elbette, tazminatı alarak taşeron firmadan ayrılmanız ve memur olarak çalıştığınız kurumda iş hayatına devam etmeniz gerekir. taşeron şirket özel işletmedir ve orada çalışanlar sigortalı işçidir. tamamen ayrı işletme ve ayrı kurumlardan bahsediyoruz. Ancak, ayrılma şekliniz istifa şeklinde oldu ise ne yazık ki, artık tazminat alma hakkınızı kullanamazsınız.

 41. Dilek 23/03/2016 at 12:06 am Reply

  Hayrlı aksamlar hocam 31.12.2015 4 senedi calistigim kurumdan ayrlıdım kod 18 le tasoron firma geri donebilrmiyim

  • Muammer Murat 23/03/2016 at 10:38 am Reply

   Dilek hanım
   bir işyerinde işe başlama işverenin kabulüyle mümkündür. Kod 18 işin sona ermesi nedeniyle işten çıkarmadır SGK kodlarında. bu durumda iş yeniden başlamış ise sizin ve diğer işten çıkarılan işçilerin öncelikli olarak alınması yasal gerekliliktir. işveren işi yeniden başlattığında yeni işçiler alırken size davetiye göndermek zorundadır. bu davetten sonra sizin 15 gün içinde işe başvurmanız gerekir. aksi halde işkura başvurarak işyeri hakkında inceleme isteyebilirsiniz. size tazminat ödemek zorunda kalır işveren.

 42. recep 23/03/2016 at 6:07 pm Reply

  hocam kolay gelsin iyi çalışmar
  hocam kamu kurumuna ait şirkette 2007 yılında işe başlamış olan bi personel 2012 yıı sonunda işten askerlik nedeniyle ayrılıyor (kıdem tazminatını alıyor) ve kısa dönem askerlik yapıyor 2013 yılının 6.ayında tekrar aynı kurumun şirketinde işe başlıyor şuan izin kıdem süresini hesaplarken 2007 yılından mı yoksa 2013 yılından mı hesaplanması gerekiyor teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  • Muammer Murat 24/03/2016 at 9:35 pm Reply

   Recep bey
   kamu veya özel kurumlarda izin kıdemi o işyerindeki ilk işe başlama tarihi esas alınarak hesaplanır. sadece aradaki boşluk düşülür. yani 2007 yılı Haziran ayında işe başlamış gibi kabul edilip, askerlik süresi diyelim 6 ay ise bu süre düşülür ve 2008 yılı ocak ayından itibaren izin kıdemi başlatılır. işten ayrılmanın tazminatlı veya tazminatsız (istifa) şeklinde olması da fark etmemektedir.

 43. Ümit 27/03/2016 at 10:05 pm Reply

  5yıldır özel sektörde çalışıyorum Şubat ayında 2gün raporluydum raporluyum olduğum 1günü devamasız olarak yazmışlar Şubat bodrosunu elime alınca gördüm hizmet dökümüne baktığımda diğer birden fazla 12 yazıyor bu işsizlik parası almamı engellermi

  • Muammer Murat 28/03/2016 at 9:32 am Reply

   Ümit bey
   İşsizlik sigortası için son 120 gün içinde devamsızlık veya istifa olmaması gerekiyor. bu ödeneğin en can alıcı kısmı son 120 gün yani işten ayrılmadan itibaren geriye doğru 4 ay içinde şu durumlar hariç her ay 30 gün prim yatmalıdır; Devamsızlık ne yazık ki, ücretsiz izin olarak düzeltilmezse alamazsınız;
   Hastalık, (istirahat)
   Ücretsiz izin,
   Disiplin cezası
   Gözaltına alınma,
   Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
   Kısmi istihdam,
   Grev,
   Lokavt,
   Genel hayatı etkileyen olaylar,
   Ekonomik kriz,
   Doğal afetler, Nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti sayılmamaktadır.

 44. guclu 30/03/2016 at 5:22 pm Reply

  Merhaba dogum sonrasi 6 aylik ucretsiz izin doneminde isyerinin kapanmasi veya iflas etmesi durumunda isveren ucretsiz izinde olan bayana kidem ve ihbar tazminatlarini odermi

  • Muammer Murat 02/04/2016 at 10:24 am Reply

   Sayın güçlü
   elbette, doğum iznini kullanan personelin iş akdi askıya alınmış olduğundan işyerinin kapanması veya işverenin çıkış vermesi sonucu tazminatınızı ödemesi lazım. eğer iflas ile kapanırsa mahkemeye vermeniz gerekir.

 45. Irfan sagdac 02/04/2016 at 12:40 am Reply

  15 yil 3600 gun prim odeme sartlarim var ve sgk dan yazili belge aldim ve is yerime verdim ama is yerimden benim kidem tazminatimin %25 ini kesip %75 ini vereceklerini soylediler boyle bir haklari var midir

  • Muammer Murat 02/04/2016 at 10:23 am Reply

   İrfan bey
   Bu kötü niyetli bir uygulamaya girer, Hiçbir şekilde kıdem tazminatında indirime ve komisyon almaya hiçbir şirketin hakkı yoktur. Konuyu İŞKUR a şikayet ederseniz, büyük cezalar alırlar. dilekçe ve sgk yazısını noterden geçmenizde de fayda var. mahkeme durumu olursa böyle bir talebi olmadı diyebilirler.

 46. Irfan sagdac 04/04/2016 at 7:42 pm Reply

  Cevabiniz icin tesekkur ederim bir soru daha sorsam is yeri ile muhatab olmadan sgk ya dava acarak bu kidem tazminatimi alabilmem mumkun mü daha sonra sgk is yerimden tahsil ediyormus bu parayi boyle birsey duydum asli var mi acaba

  • Muammer Murat 04/04/2016 at 9:20 pm Reply

   irfan bey
   ne yazık ki böyle bir durum yoktur. işyerinden olan tüm alacaklar iş mahkemeine dava açılarak alınır. işkur veya bölge çalışma müdürlüğüne yapacağınız şikayetler ise sadece işyeri hakkında vergi ve sgk kaçakları yönünden inceleme başlatır ve devlet kendi alacaklarını takip eder. işçiye ait fazla mesai, ücret veya bayram mesaisi ödenmemiş ise belgeler ancak işçi adına tahsil etmez.

 47. recep 06/04/2016 at 10:03 am Reply

  hocam iyi çalışmalar personel bir firmada bir ay içersinde 4 hafta sonu mesai çalışması yapıyor fakat ilgili birim tarafında 4 hafta sou mesai ücreti verilmeyip diğer ay 4gün izin kullandırıyor uygunmudur.

  • Muammer Murat 06/04/2016 at 2:59 pm Reply

   Recep bey
   İş kanunu fazla çalışmalarla ilgili düzenlemesinde; işçi ile mutabık kalınarak fazla çalışmalar 1×1,5 ücret şeklinde ödenir veya 1×1,5 dinlenme saati olarak kullandırılır. dinlenme olması için yapılan mesailerin 2 aylık periyotlarla kimin hangi saatte dinlenme alacağının çizelge olarak hazırlanıp ilan edilmesi de gerekir. müfettiş gelince ücret vermedim ama dinlenme kullanacaktı mazereti kabul edilmemektedir. işçi dinlenme istemediğinde işveren ücret vermek durumundadır. ama anlaştılar ise 10 saat fazla çalışma için 15 saat dinlenme verilmesi uygundur. bir saate bir saat, dinlenme de olsa yasal değildir.

 48. Serdar 06/04/2016 at 8:25 pm Reply

  Merhaba muammer bey ben 6senedir ozel bır fırmada calısıyom ruhsat sorunları nedenıyle muhurlenıcek calıştıgım işyeri ,ben tazminat nasıl alabılırım birde işsizlik maası birde bunu patrona nasıl soylerım cunkı kapanıcak lütfen yardımcı olursanız cok sevınırım

  • Muammer Murat 06/04/2016 at 9:55 pm Reply

   Serdar bey
   işyeri kapanma nedeniyle tüm çalışanları işten çıkarıp tazminatlarınızı ödemesi lazım. bu durumda tüm çalışanlar işkurdan işsizlik ödeneği alabilir. işyeri kapandıktan sonra sizi çıkarırsa iş mahkemesi yoluyla tazminat talebinde bulunmanız lazım. işyerinin diğer borç ve haciz işlemlerinden önce başvurunuz gerekir.

 49. Nur 07/04/2016 at 10:16 pm Reply

  Sn. Muammer bey benim sorumda soyle..3322 olan burut ucretimi bu bordramda 2879 olarak goruyorum.isletme. personel sefine sordugumda donem donem dusme olur dedi.böyle bir durum olabilirmi.

  • Muammer Murat 08/04/2016 at 10:58 am Reply

   Nur, hanım,
   Ücretinizi Net maaş olarak alıyorsanız, her yılın ocak ayında kümülatif vergi matrahı nedeniyle gelirvergisi %25 den %25’e iner ve bürüt ücret düşer. ancak net maaşınız değişmez. eğer brüt ücret üzerinden ödeme yapılıyorsa tersidir. brüt değişmez ve net maaşınız yılın sonuna doğru düşer.
   sanırım siz net maaş alıyorsunuz. yılın ilerki aylarında gelir vergisi artınca brüt yükseliyor ama sizin net maaş düşmüyordur.

 50. Nilay 21/04/2016 at 10:50 pm Reply

  Muammer bey merhaba, 23 Ağustos 2014 te özel bir Firmaya işe girdim, 23 Ocakta çıkarıldım.sigortam yapılması ve arkamdan görüntümle ilgili hakaret içeren ifadeler duydum.patronun facebook mesajlarındada bana hakaret edilmişti.ekran alıntıları var.ayrıca orada çalıştıgım her güne dair imzaladığım Faturalar var. Nasıl bir yol izlemeliyim?

  • Muammer Murat 26/04/2016 at 1:00 pm Reply

   sn, Nilay
   eğer sigortasız çalıştırıldıysanız, bunu işkur’a şikayet ederek büyük bir ceza almalarını sağlarsınız. sigortasız geçen süreler için prim yatırılmasını da sağlamış olursunuz. hakaret ve alay konusu ayrı iş hukuku yönünden bir işlemi yoktur.

 51. abdullah 30/04/2016 at 8:55 am Reply

  MUAMMER BEY merhaba.böbreklerimden ameliyatlıyım,hastaneye kontrollere gidiyorum.1 ay içerisinde kaç gün viziteye çıkma hakkım var.3-4 gün aralıklı olarak hastaneye gittim (tahlil ultrason vs.)işbaşı kağıdı aldım işveren bu süreler içinde kesinti yapabilirmi.insan kaynakları 1 ayda sadece 1 günü ödeme yaparız diğerlerini keseriz. dedi bu konuda bilgi alabilirmiyim şimdiden teşekkür ederim.

  • Muammer Murat 02/05/2016 at 10:08 am Reply

   Abdullah bey
   işvrenin ücret ödeme borcu işçinin çalışması halindedir. bunun dışında yalnızca iş k. 53 madde gereği ÜCRETLİ YILLIK İZİN döneminde çalışmadığı halde ücreti çalışır. istirahat, vizite, idari izin, mazeret izni, devamsızlık, geç gelme vs. durumlarda işveren ücret ödemek zorunda değil. o süreler içinde kişi iş yapmamakta ve ücret hakkı doğmamaktadır. bazı işyerleri bunları hiç önemsemez, bazıları ise katı uygular.
   viziteye çıkmanız durumunda geçen saatleri çalışmadı gösterebilir, istirahat almanız durumunda SGK işgöremezlik ödeneği ödedigği için işveren yine ücret ödemez, sgk dan istirahat raporu sonucu alırsınız.

 52. suraa 30/04/2016 at 2:46 pm Reply

  muammer bey meraba hastanemiz ssknın revizyon vermemesi sebebiyle ciddi anlamda hasta kaybı yaşamış ve birçok kişi işten cıkartılmıştır. bizlere de ya 1 aylık ücretsiz izne ayrılmamızı yada işten kendi rızamızla çıkmamızı söyledir. kendiler çıkartırlarsa herhangi birtazminat hakkımızında bulunmadıgını söylediler. ben 12 yıldır o iş yerinde çalışmaktayım tazminat hakkım olurmu sizce ? ve işyerim iflas olarak gösterir hiçbirinize tazminat vermeyiz dediler bu durumda haklarım nelerdir

  • Muammer Murat 02/05/2016 at 10:04 am Reply

   Sayın Suraa
   işyerinin iflas etmesi veya zarar etmesi ücret ödeme borcunu veya işten çıkarma durumunda tazminat ödeme borcunu yok etmez. iflas durumunda dahi haciz işlemi yapılıp önce devetin alacakları ardından işçilerin ücret ve tazminat hakları işverenin mal varlığından alınır. siz istifa ederseni bu hakları bilerek ve isteyerek terk etmiş olursunuz.
   bildirilen söylemler yanlıştır. ücretsiz izne gelince şu sıralar krizde olan pekçok şirket işçileri biraylık ücretsiz izne çıkardı. yine ücretsiz izin kağıdını almayı unutmayın. işe 2 gün gelmedi tutanağıyla tazminatsız fesih işlemi yapılabilir.

 53. mujgan 02/05/2016 at 12:02 pm Reply

  Merhaba ben Mujgan ise baslayali 1.5 ay oldu ve bobrek yetmezoiginden dolayi rahatsizlandim rapor aldim ve almaya devam ediyorum sozlesmem mayis 5 te bitiyor rapor aldigim surece issozlesmem bitsede ben ssg dan rapor parami alabilimiyim .

  • Muammer Murat 03/05/2016 at 3:41 pm Reply

   Müjgan hanım, iş göremezlik ödeneği işten ayırlan işçi için 10 gündür. 10 gün sonra kesilir. eğer işçinin 1 yıl içinde 3 aydan fazla çalışması var ise sağlık hizmeti 90 gün boyunca devam eder. ve ondan sonra sağlık hizmeti de alamaz.

 54. Kemal 02/05/2016 at 2:37 pm Reply

  Muammer Bey merhaba;

  İşyerimiz İstanbuldaki şubesini kapatıyor ama ana şubesi halen açık olacak. Bİr kaç gün sonra işçilerini çıkartıcaklar ama kimsenin 1 yılı dolmadığı için tazminat alamayacağız sanırım, ama son ay ücretlerin net değilde brütten verilmesi gerektiğini duydum çevremden doğru mudur acaba?

  • Muammer Murat 03/05/2016 at 3:17 pm Reply

   çalışanların işten çıkarılması yazılı bir ihbar ile yapmalıdır.
   6 ay kadar çalışmış işçiler için 2 hafta önceden işten çakarıcağı tarihi bildirim yapmak veya 2 haftalık ücret ödemek,
   6 aydan fazla ve 1 yıldan az çalışanlar için 4 hafta önceden bildirmek veya 4 haftalık ücret ödemek zorundadır. bunun haricinde son aylığın net veya brüt ödenmesi gibi bir kural yoktur.

 55. kamil 03/05/2016 at 12:00 pm Reply

  İşyerimiz Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde işe gelmediğimiz halde yol ve yemek ödemesi yapmaktadır.2016 yılının 1 mayıs günü pazar günüde denk geldi bildiğiniz gibi.İşveren bu gün için bizlere yol ve yemek ödemesi yapabilir mi ? Normal uygulamada bize 26 gün yol ve yemek ödemesi yapılmaktadır.
  Teşekkür ederim.

  • Muammer Murat 03/05/2016 at 3:14 pm Reply

   Kamil bey
   işletmelerin yol ve yemek ödemeleri çalışma günleriyle bağlıdır. çalışma günleri dışında, tatil, bayram, izin, istirahat durumunda bu ödemeyi yapmamak yapmış ise geri kesme hakkı vardır. yapılan ödemenin geri alınmaması da mümkündür.

 56. Çiğdem 04/05/2016 at 8:29 am Reply

  Muammer Bey,
  Mayıs 2015 de doğum yaptım. Tüm izinlerini birleştirerek kullandım ve mayıs 2016 da iş başı yapacağım. Benim izinde olduğum süre zarfında şirket yıllık zamlarını en düşük %7 oranında yapmış kaldı ki benim departmanımda %20 zam alanlar var. Ben izinde olduğum için bana %2 zam yapmışlar ve primimi de her yıl olduğu gibi 1 maaş değil çeyreği gibi yatırmışlar. İl sözleşmemde de enflasyon oranında zam yapılır deniyor. Bir de işe dönüşümle departmanımı ve görevimi değiştireceklermiş. Bu durumda ne yapabilirim? Yasal haklarım nelerdir?

  • Muammer Murat 09/05/2016 at 10:06 am Reply

   Çiğden hanım
   bir yıl hiç çalışmadığınız için verilen zamların ve ikramiyelerin çalışaılan süre ile orantılı olması makul ve piyasadaki uygulamalardandır. çalışanlara daha yüksek zam yapılması ve siz geçen yıl içinde çalışmadığınız için düşük zam yapılması yasa ve uygulamalara aykırı değildir.
   kaldı ki, %2 zam yaparak iyi niyetli bir tutum olduğunu zannediyorum.

 57. sevil 06/05/2016 at 5:19 pm Reply

  Muammer Bey merhaba,

  14 yıldır bir özel şirkette çalışıyorum. işyerimden anlaşmalı olarak ayrılacağım. işsizlik maaşı için 120 gün prim şartımı ve 3 yıl için 600 gün şartını karşılıyorum. benim sorum şu, 3 yıl içerisinde doğum iznim oldu ve doğum iznim haricinde 2 ay ücretsiz izin kullandım. 3 yıl geriye dönük baktığımda 886 gün prim görünüyor. fakat analık doğum izni bu primlere eklenmiyor mu? kaç ay işsizlik alırım. doğum iznim prime dahil edilirse 8 ay edilmezse 14 gün için 6 ay işsizlik maaşı alacağım.

  • Muammer Murat 09/05/2016 at 10:03 am Reply

   Sevil hanım,
   doğum raporu esnasında SGK ücret öder ancak sizin adınıza emekli sigorta pirimi ödemez. dolayısıyla bu sürede geçen günlerin emekli primi yatmaz. 2 aylık ücretsiz izin durumu da emekli pirimine yatırılmadığından o sürede eksik görünür.

 58. İskender 09/05/2016 at 7:34 pm Reply

  Muammer bey merhaba
  Calıstıgım kurumdan küçülmeye gittiği için tazminatımı alıp anlasmalı olarak ayrıldım suanda işsşzlik maaşı alıyırum
  Aynı kuruma geri dönmem için kanunen ne kadar süre geçmiş olması gerekir
  Kurum tekrar acılacak ve ben işimi cok seviyordum
  Teşekkür ederim

  • Muammer Murat 13/05/2016 at 11:29 am Reply

   iskender bey
   çalıştığınız bir kurumdan ayrıldıktan sonra tekrar geri dönmenizde bir mahzur yoktur. ve bunu engelleyen bir yasal düzenlemede yoktur. nerede işe başlarsanız başlayın zaten İŞKUR işsizlik ödeneğini keser. o nedenle eski işinize döndüğünüzde de işsizlik ödeneği kesilip maaş almaya başlayacaksınız. işyerinden disiplin suçuyla çıkarılanlar işveren tarafından tekrar işe alındığında suçları affedilmiş sayıldığından önceki yıllara ait ödenmemiş kıdem tazmınatlarını dahi ödemek durumunda olurlar.

 59. Özlem 09/05/2016 at 7:58 pm Reply

  Muammer bey mehaba.
  Ozel bir sirkete ise girdim 2 ay sozlesme yaptilar ve ben sozlesmeyi imzadiktan sonra hamile oldugumu ogrendim kadroya girmeden once isten cikarirlarmi acaba haklari varmi.bi arkadasimda hamileydi kadroya 1 gun kala isten cikarildi.

  • Muammer Murat 13/05/2016 at 11:26 am Reply

   Özlem hanım
   işletmeler işe aldıkları çalışanlara bir sözleşme imzalatırlar. bu sözleşme kanunlara aykırı olmadığı sürece bağlaycıdır. eğer işe girerken enaz 1 yıl çocuk sahibi olmayacaksınız diye bir madde konduysa bu kurala aykırı durum işten çıkarmada haklı neden olabilir. gerçi bu sosyal bir olgudur ve engellenemez diye sonuçlanan mah0kemeler de var ancak yinede sözleşmede neye evet dediğiniz öneml.
   böyle bir kural bildirilmemiş ise, kesinlikle hamile olmak, evlenmek, doğum yapmak, işten çıkarılmak için gerekçe gösterilemez. eğer bunu bildirerek çıkış verirlerse, mahmeye başvurmak gerekir, 4 aylık ücret kadar kötü niyet tazminatı alırsınız.

 60. Ömer çaliskan 10/05/2016 at 9:57 pm Reply

  Hocam benim şöyle bi sorum olacaktı haksız yere işten cikarildim ise iade davası açtım diyelim fakat aynı zamanda farklı bi şirket aracılığı ile aynı kuruma girip aynı işimi yapmaya devam eden davanın seyri degisirmi şimdiden tsk.

  • Muammer Murat 13/05/2016 at 11:18 am Reply

   ömer bey
   işten çıkarılan işçinin iki hakkı vardır. alacak davası ile tüm ücret, izin, tazminat ve prim-ikramiye gibi alacaklarının tam tahsili davası
   2. işe iade davası.
   her iki durumda da işçi başka işyerinde çalışıp geçimini sağlamak durumunda olduğundan davaya etki etmez. işe iade davası kazanıldığında işyerinden 15 gün içinde gelip işe başlayın yazısı gelir. gelmez ve siz gidip başvurmazsanız işi ve davayı kaybetmiş sayılırsınız. o nedenle dava kazanıldığında size mahkemeden yazı geldiği anda noterden bir yazı gönderip işe başlayabileceğinizi resmi bildirmeniz yerinde olur. eğer buna rağmen başlatmazlar ise yaklaşık 8 maaş tutarında tazminat kazanırsınız.

 61. Veli Yorgancı 11/05/2016 at 11:24 am Reply

  Muammer Bey Merhaba,
  16 ay İsg uzmanı olarak görev aldığım firma 14 Nisanda hizmetine son vererek kapanacağını çalışanlara bildirdi. Toplam çalışan sayısı 130 kişiydi. Toplu işçi çıkarma olduğu için 15 Nisan tarihinde İşkur ve ÇSGB’ye bildirim yapıldı. Bu süreçte firma firmalarla yapılan gizlilik sözleşmesi gereği işyerine gelmememizi, ihbar ve kıdem tazminatlarını ve bir aylık maaşlarımızı yatıracağını, yıllık izni olanlara da bu surecte yıllık izin kullandırtacaklarını iletti. Size sormak istedigim konu şunlar; yıllık izin bu surecte kullandırtılabilir mi? Kullanmak istemeyen çalısanlara mesai ucreti odenmek zorunda mı? Alo 170 bu surec ihbar suresi olarak kabul edilemeyecegi icin isveren yıllık izin kullandırtabilir fakat calısan kabul etmiyor ve yıllık izin ertelenemiyorsa firma kapanacagı icin mesai ucreti odenir acıklaması yaptı. Bununla ilgili yasal dayanak var mıdır?
  Cevaplarsanız çok mutlu olurum.
  Saygılarımla.

  • Muammer Murat 13/05/2016 at 11:16 am Reply

   Veli bey
   işyerlerinin kapanması önemli bir durum teşkil etmektedir. ancak bunlar iş kanununda işçiye tanınan hakların ihmali manasına gelmez. iş kanunu işçilerin işten çıkarılmasında işyerinin kapanması veya küçülmesini 18. madde kapsamında belirlemiştir. bu durum söz konusu olduğunda toplu çıkış İŞKUR ve sendikaya bildirilir işyerinde de çıkarılacak işçilerin isimleri asılarak ilan edilir. bu listede adı soyadı, çıkış tarihi ve ihbar süresi belirlenir. her işçi çalışma süresine göre farklı ihbar süresine sahiptir ve bu süre değiştirilemez, yıllık izinle birleştirilemez, yarısı para yarısı çalışma olarak pay edilemez.
   sizi işten çıkarmaya karar veren işveren yazılı bildirim yaptığı andan itibaren işe çağırıp iş yaptıramıyor ise, hak ettiğiniz ihbar süresi kadar (4 hafta) ihbar tazminatı, çalıştığınız 16 aylık kıdem tazminatını, 14 günülük izin parasını, son ayın ücretini, varsa fazla mesai, bayram mesaisi, yıllık prim ve ikramiyelerini ödemek zorundadır.
   kapalı işyerinde işe gelmeyin yıllık izin sayılsın dediğinde ihbar ve kıdem tazminatı süresine sayılın yıllık izin süresi kadar daha borçlanma olacağından işveren hatalı ve kendi aleyhine uygulama yapmış olur. zira ihbar ve kıdem tazminatları izinde dahi olsa süre olarak artan günler itibariyle artmaktadır. 16 aylık işçinin kıdem tazminatı 18 aylıktan daha azdır. ihbar süresi de 18 ay dolunca 4 haftadan 6 haftaya çıkar.
   işveren çalışanı izne çıkarma yetkisine sahıptir. bu işçinin isteğine bağlı değildir. tersi durumu iş k. işçi bir ay önceden yazılı izin istemek şartıyla işveren işçiyi izne gönderir. denilerek işçi istedigğinde izne gidemez ama işveren iş yok dediğinde izne çıkarabilir. bu durum 100 işçiyi geçen işyerlerinde izin kurulu tarafından haksızlık yapılmayacak şekilde düzenlenir.

 62. Recep 13/05/2016 at 8:40 am Reply

  Muammer bey merhaba 8 yıkdır aynı işletmede calısıyorum üzerimizde satıslardakı kotalar yüzünden baskı var ve bem ilk senelerde displine gönderildim yazılı uyarı alsım ama son 6 senedir performans notlarım iyi terfi lotasındatım ce bensen sonra gelenler 2senede alan var 4 senede alan var terfilerin neye göre verildigi belli degil sınavı bile yok adaletaizlik oldugu kanısndayım ve bem terfi istedigimde üst yönetim veröedi denikiyor bu mobbıng degilmidir ce bu kadar senw madem baaarılı degilim neden gönderilmiyorum bu konuda yardımcı olabilir misiniz tesekkurler

  • Muammer Murat 13/05/2016 at 11:05 am Reply

   Kıymetli Recep bey
   Durumu güzel özetlediniz, terfi ve ödüllendirmede yaşanan haksızlıkları ne yazık ki, iş kanunun düzenlemiyor. eşit işe eşit ücret ödenmesi ve işçilere sürekli eşit muamele edilmesi iş k. 6. maddesinde yer almaktadır. ancak ücret ve terfi konusunda bu haksızlıkları giderecek ayrı bir düzenleme yoktur. 32. madde ile başlayan ücret maddeleri kimseyi ilgilendirmeyen detaylarla dolu.
   bu hususu mahkemelerde ispatlamanız istendiğinde haksızlığa uğradığınızı anlatabilecekseniz, istifa ile ayrılıp tazminat alma hakkına sahipsiniz. ne yazıkki işletmeye dava açıp terfi alma imkanı bu kanunlar içinde yoktur.

 63. ergül 17/05/2016 at 4:16 pm Reply

  Muammer bey ,
  Ben 1 yıldır bir şirkette çalışıyorum. Hamilelik sorunları sebebiyle 1 ay rapor kullandim ve rapor tarihimin bittiği günden bir gün sonra 1 yılım doldu. O gün itibariyle de şirket sahibiyle tel. görüşmemize istinaden yillik iznimi kullanmaya basladim. Fakat iznimin 8. gününe tekabül eden günde- istifa ettiğim şeklinde- benim hiç haberim imzam olmadan işten çıkarıldm. Şirket sahibi inkâr etti. Biz bütün haklarını vererek işten çıkaracağz dedi. Bugün sgk dan öğrendim istifa ettiğim şeklinde bildirimle cikarilmisim. Ben bu durumda nasil bir yol izlemeliyim, yardımcı olur musunuz

  • Muammer Murat 18/05/2016 at 9:25 am Reply

   Kıymetli Ergül
   işyerlerinde ne yazıkki yazılı bir dilekçe ve izin kağıdı olmadan işe gitmemeniz durumunda bunu çok rahat kullanabilirler. telefonla tamam gelme diyen amir veya patron daha sonra ben öyle birşey demedim, 2 gün üstüste gelmedi, (fiili istifa durumu) tutanak tutarak işten çıkardık diyebilir. zaten bu hususta SGK ya bildirim yapmış ve çıkışınızı istifa olarak bildirmiş.
   bunun böyle olmadığını ispatlamanız halinde mahkemeyi kazanırsınız. doğum istirahati ardından işyerine gelip, yazılı imzalı izin kağıdı aldıysanız bu yeterlidir, eğer sadece telefon ile izin aldıysanız, bu görüşmenin şahitlerine ihtiyacınız olacaktır. aksi halde size tüm haklarınızı alarak ayrılmanızı tavsiye ederm. iş mahkemeleri işçinin dava açtığı hususlarda işçi ve işverene isbat yükümünü sorar. işveren dava ettiğinde ispat işverene aittir.
   siz dava açınca olayın sizin belirttiğiniz şekilde olduğunu ispatlamanız istenecektir.

 64. ergül 18/05/2016 at 12:42 pm Reply

  Çok teşekkürler muaammer bey,
  Benim bu durumda haklarim neler peki
  Bana çıkışım verilmedi, bir tazminatimi nu nekadar süre icinde vermesi gerekiyor

  • Muammer Murat 20/05/2016 at 2:54 pm Reply

   sayın ergül
   tazminatların ödenmesi için net bir gün belirlenmemiştir. ancak ayrıldığı anda derhal verilmesi temaül ve yargı kararıdır. ekanomik zorluk yaşayan işyerleri bunu belgelemek şartıyla kıdem tazminatlarını bir yıl içinde ençok 3 taksitte ödemek durumundadır.
   ücret konusunda ise yasa açıktır, ücret en geç takip eden ayın 20. gününe kadar ödenir.

 65. Muammer Murat 18/05/2016 at 4:01 pm Reply

  Ne yazık ki, işletmeniz 30 kişiden az işçi çalıştırıyor ise, işten çıkarma konusunda çok zorlanmayacaklardır. ikincisi mahkemeye şahit olarak göstereceğniz arkadaşınız işini kaybetmemek için, evet telefonla izin istedi ben yanındaydım demeyebilir, üçüncüsü, ben kendisinden duydum, patronlar diyaloğlarını bilmiyorum diyebilir. bu durumda işe gitmeyişinizin yıllık izin kullanma nedeniyle olduğunu ispatlamanız çok zor olur.
  size kıdem tazminatı vermeleri ve izin hak edişi yanında 4 haftalık ta ihbar tazminatı ödemelerini sağlarsanız yeterli ve güzel olur.
  eğer işveren maaşları zamanında ödemiş ise, yazılı sözleşme bulunmaması yasal olarak sorun oluşturmayacaktır. işe girerken yapacağı işleri ve ücreti sözlü görüşerek bir sözleşme yaptık diyebilecektir.

 66. Şahin 18/05/2016 at 11:36 pm Reply

  Merhaba hocam ben 9 aydır bir firmanın başka bir ilinde bölge müdürlüğünde çalışıyorum çalıştığım depo kapanıcak fakat bize hiç birşey soylemiyorlar bekleyin diyorlar sizde 15 gün önceden söylemek zorunda falan demişsiniz bazı yorumlarda.Bize söylemeden is cikisimizi verirlerse ne gibi hukuki bir şey yapabiliriz.

  • Muammer Murat 20/05/2016 at 2:47 pm Reply

   Sayın Şahin
   İş akdini feshetme durumunda olan işveren veya işçi 6 ayı geçen işçi için 4 hafta önceden, 6 aydan az çalışan işçi için 2 hafta önceden bildirim yapmak zorundadır. eğer bu bildirim olmuyorsa, isten çıkış yazısını verdiği gün bu 4 haftalık yevmiyeyi ödemek zorunda kalır.
   zira 4 hafta önce bildirim yaptığında işçiye her gün 2 saat iş arama izni vermesi gerekiyordu. bunu yapmayan usule uymadığından ihbar süresini nakden öder.

 67. Nilsak 19/05/2016 at 10:14 am Reply

  Muammer Bey merhaba,
  Bizim bir çalışanımız sürekli mazeret bildirerek izin alıp gidiyor. Mesela 8 de işbaşı yapıyor 10:30’da 11:00’de 8:05’de izin alıp gidiyor. Bugünleri sgk priminde tam yatırmak zorunda mıyız? Yoksa işverenin o günleri sgk priminden kesinti yapma hakkı var mıdır?

  • Muammer Murat 20/05/2016 at 2:52 pm Reply

   Sayın başeğmez,
   işçinin “yıllık ücretli izin” dışında ücret ve vergilerinin yatırıldıı başka bir çalışılmayan süre yoktur. işveren devam takip sistemiyle her çalışanın öğlen istirahat dışındaki sürelerini toplayarak yevmiyesinden ve bunları toplayarak aysonunda sgk bildiriminden düşme hakkına sahiptir. bu sürelere hastalık, evlilik, eşinin doğunda erkek için verilen 5 günlük izinler dahildir. bu süreler için ülkemizde ücret ödenmesi adettendir ancak kanuni zorunluluk değildir. bir genelge ile bu ödemelerin kaldırıldığı, herkesin günlük ve haftalık cçalışma süresi dikkate alınarak ödemelerin yapılaccağı söylenebilir.
   bu çalışmalar yoğun günlerde 10 saat sakin günlerde 6 saat yapılmak suretiyle hiç fazla mesai doğmadan esnek olarak da düzenlenebilir.
   dolayısıyla gergün 1 saat işten kaytaran işçi üretmeden maaş alma hakkı olmadığına göre bu sürenin ücreti ödenmeye bilir aynı zamanda bordroda idari izin olarak gösterilip 30 değil 28 gün üzerinden sgk ve vergi ödenebilir.

   • Nilsak 30/05/2016 at 1:07 am Reply

    Cevabınız için çok teşekkür ederim.

 68. Hakan 21/05/2016 at 11:25 am Reply

  Mrb muammer bey ben karayollarında çalışıyordum mahkeme kararı ile kadrom geldi gitmedim.şimdi tekrar kadro geldi 3500 kişiye bende onlarla beraber başvuru yaptım fakat bana söylenen Hakkı’mın kaybolduğu gelmediğim için iş hakkımın fesih edildiği tekrar başvurumda dahil dönme ihtimalinin zor olduğu .sizce Nasıl bir yol izlemeliyim tşk

  • Muammer Murat 23/05/2016 at 11:35 am Reply

   Sayın hakan,
   mahkeme kararı belirli süre içinde kuruma başvurmayı amir ise sizin o süre içinde hak ettiğiniz işe başlatılmanızı fiilen başvurarak ve yazılı dilekçenizi vererek istemelisiniz. bu süre geçtikten sonra ortaya çıkan sonuç, mahkemeyi kaybetmekle aynı olur.
   ancak kurumuz özel alım kurallarını ve mahkeme kararını bilmediğimizden net bilgi vermem mümkün olmamaktadır.

 69. Emre BAYRAM 22/05/2016 at 7:43 am Reply

  15 süre ile ssk lı olarak çalıştım, şimdi ise bir kamu kurumunda taşeron olarak işe başayacağım herhangi bir gün ve hak kaybım olur mu emekliliğimi etkileme durumu söz konusu olur mu

  • Muammer Murat 23/05/2016 at 11:32 am Reply

   Sayın Emre
   sgk lı işçi olarak 4a şimdi memur statüsüne geçiyorsanız 4c bu durumda emekli süreniz 5900 günden 7000 gün süresine çıkacaktır. emekli olma süresi 2005 yılından sonra işe girenlerde çok değişmesede öncekilerde sgk daha az gün ile emekli ediyordu. bunun haricinde bir değişiklik olmayacak. ancak emekli sandığı diye bilinen memurların 4c sigortası emekli maaşı olarak daha yüksek olmaktadır.

 70. Sude 22/05/2016 at 2:34 pm Reply

  Muammer bey merhabalar. Ben özel bir şirkette asgari ücretli üretim elemanı olarak çalışıyorum, Bir sorum olacaktı.
  Ben 3 gün yıllık izin kullanarak başka bir sehire gittim ama izin bitiminden sonraki gün ise gelemedim. Bunun için bana tutanak tutulmuş bi kaç şahit imzasıyla.. Ayriyeten işyerinde ki sorumlu amir in; beni konuştuğum gerekçesiyle ceza olarak çalıştığımız alandaki zor makinaya geçmemi istedi ve ben geçmeyecegimi soyedim.. Ve bunun üzerine amir e karşı gelmekten tutanak tuttu ve ben is alaninda ceza nin etik olmadigini belirterek savunma mi yazdım. Ben evlilik nedeniyle iş akdımın feshi ni isteyeceğim tazminat vermeme gibi bir hakları var mi acaba?

  • Muammer Murat 23/05/2016 at 11:30 am Reply

   Sude hanım,
   başınıza gelenlerle ilgili üzüldüm. izinden veya bir tatil gününden sonra iki defa bir gün işe gelmeme iş aktinin tazminatsız feshine yol açar. yapılan işlemde bir sorun yoktur.
   siz eğer evlilik üzerinden bir yıl geçmedi ise “evlilik nedeniyle tazminatlı olarak işten ayrılmak istiyorum” diye dilekçe verirseniz size bu tazminatı ödeyerek çıkış vermek zorundalar. kendileri iş k. 25. madde suçlamalarıyla işten çıkarmaya doğru gidiyorlar gibi, bu nedenle çıkarırlarsa tazminat alamazsınız.

 71. Sude 23/05/2016 at 12:43 pm Reply

  Cevabiniz icin Çok teşekkür ediyorum Muammer bey.. nikahim henüz gerçekleşmiş değil. 03.06.2016 da gerçekleşecek.
  Bir sorum daha olucak kusura bakmayın.. 10.09.2014 de girdiğim işten …06.2016 a kadar çalışmış olduğum. Süre için ne kadar tazminat.almalıyim? Fesh istedikten sonra çalışma zorunlulugum var mı ihbar süresince ?
  (Asgari ücret ) Teşekkürler.

  • Muammer Murat 23/05/2016 at 1:52 pm Reply

   Sude hanım
   Allah mesut etsin, 3 haziran nikah ve nikah cüzdanıyla evlenme ispatı yaparsanız, 640 gün çalışmış olursunuz. asgari ücret üzerinden 2400 tl. civarı tazminat alacaksınız. buna yemek parası ve servis parası varmı bilmediğimden ilave etmedim. yine yıllık ikramiyelerde oranlı olarak ilave edilir. hepsi var ise 3 bin civarı olur. ihbar tazminatı olmaz evlenme ile ayrılmalarda işveren tarafından ihbar süresi kadar çalışma istenemez, yoktur.

 72. Sude 23/05/2016 at 2:04 pm Reply

  Çok teşekkür ederim muammer bey, zaman ayırıp sorularımı yanitladiginiz için cok meşgul ettim kolay gelsin sizlere..

  • Muammer Murat 25/05/2016 at 9:02 am Reply

   Rica ederim.
   çalışanlarımıza yararlı olmaya çalışıyorum

 73. Emre 24/05/2016 at 6:16 pm Reply

  Merhaba, 4A kapsamında calisan bir isci istirahat saatlerinde il disina cikabilirmi? 12 saat calisiyor ve 12 saat istirahat ediyor. Fazla mesaisi ödeniyor. 12 saat istirahatinda il disina cikabilir mi? Yasal mevzuati nedir? Tesekkurler.

  • Muammer Murat 25/05/2016 at 9:02 am Reply

   Sayen Emre
   İş kanununa bağlı çalışanlar mesai sonrası nerede bulunduklarından sorumlu değillerdir. il dışında bulunmaları elbette sakıncalı değildir. yasa işçilerin günde en çok 11 saat çalışmasını öngörmektedir. 9+3 saat fazla mesa ile birlikte 11 saattir. ancak bu pekçok iş yerinde aşılmaktadır fazla mesai ödenmesi durumunda bir alacak doğmayacak ancak iş kazası durumunda işçinin fazla yorgunluğuna sebep olduğundan dikkatsizlik nedeniyle iş kazası yapmıştır sonucuna gidilmekte ve işveren kazadan sorumlu tutulmaktadır.

 74. Aynur 24/05/2016 at 9:41 pm Reply

  merhabalar;

  2,5 yıldır bir kurumsal firmada çalışıyorum.ancak mağazam kapanıyor beni başka bir şubeye göndermek istiyolar gitmek istemiyorum iş sözleşmemi talep ettim ancak iş sözlesmemi gönderceklerini söylüolar fakat hala gönderilmedi bunun için ne yapmalıyım
  teşekkürler

  • Muammer Murat 25/05/2016 at 8:58 am Reply

   sAYIN Aynun hanım
   İşveren çalışanlarını aynı il içindeki işyerlerine görevlendirme hakkına sahiptir. İl değiştirme söz konusu ise bu iş k. 62 md. gereğince işçinin rızasına bağlıdır. eğer sözleşmede il içi ve dışı tüm tayinleri, görevlendirmeleri, iş değişikliğini kabul ediyorum diye sözleşme imzalandı ise bu durumda il dışı içinde itiraz söz konusu değildir.
   işletme iş sözleşmesini iki nüsha imzalayıp birini işçiye vermelidir. daha sonra istedğinde verme zorunluluğu bulunmamaktadır. mahkeme açıldığında mahkemeye sunmakla yükümlüdür.

 75. Ekrem 25/05/2016 at 5:15 pm Reply

  İyi günler efendim bi ozel sirkette calisiyorum, ayda 3 izin ve gunde 2 saat fazla mesai yapip ucretini almiyorum dava açsam kanitlayabilirmiyim şimdiden teşekkur ederim ben sadece emeğiimin karsiligini almak istiyorum

  • Muammer Murat 26/05/2016 at 1:48 pm Reply

   Sayın Ekrem bey
   işçinin iş yükü ve ücret konusundaki mağduriyeti önemli dava konusudur. ancak dava açanın ispat yükümü vardır. siz yaptığınız mesaileri, hafta tatili ve idari izinleri, yıllık izinleri ispatlaya bildiğiniz ve belge sunabildiğiniz durumda iş mahkemeleri kullanılmayan yıllık izin, hafta tatili, fazla mesai ücretlerini işverenden alır. hiçbir mesai takibi ve kayıt yok ise iki şahit bulmanız da davayı kazanmanıza yeter.

 76. Fatma sezer 26/05/2016 at 11:01 am Reply

  Merhaba murat bey 26.01.2011den beri özel bir şirkette calismaktayim ve su an iki aylık hamileyim is yerim sube mi değiştiriyor gitmem istenen bölge evime iki bucuk saat uzaklıkta is sozlesme de başka bölgelere gidebilirim diye sözleşme yapılmıştı ama bu hamilelik suresinded gitmemi gerektirmiyor hamile olduğum için yasal da bununla ilgili bi bildirge var midir.teşekkürler

  • Muammer Murat 26/05/2016 at 1:45 pm Reply

   Sayın Fatma hanım
   Allah hayırlı evlat versin. işverenin aynı il içinde başka işyerlerine tayin veya geçici görevlendirme hakkı yasada tanınmıştır. bu hususta il dışına çıkma hususunda ise işçinin onayının olması gerekiyor. işçi kabul etmezse tazminatını alarak ayrılma hakkına sahiptir.
   hamilelik durumunda çalışma konusu yönetmelikle düzenlenmiştir. 7. aydan itibaren veya hamileliğin risk taşıması durumunda daha hafif işlerde çalıştırılması esastır. işyerinin değişmesi ile ücretin taşınmayı karşılamayacak kadar düşük olması, servis imkanının ortadan kalkması, ulaşım durumunun çok pahalıya gelmesi, çok uzun günlük zaman kayıpları oluşması durumunda iş şartlarında esaslı değişiklik olduğu gerekçesiyle haklı nedenle istifa ve tazminat talep etme yoluna gidilebilir.
   hamileliğin ilk ayları için ve risk yok ise yasal düzenleme bulunmamaktadır.

 77. Ekrem 27/05/2016 at 12:21 am Reply

  Cevabınız için teşekür ederim efendim şahit ve izinlerimizin resmini çekiyorum ama mesai saatini sanırsam verdi diye gösteriyolar

  • Muammer Murat 27/05/2016 at 11:00 am Reply

   ücret asgari ücretten yüksek ve fark fazla mesai saatleri ile uyumlu ise bordroda fazla mesaileri ödendi göstermeleri mümkün ama asgari ücret üzerinden bordro hazırlanıyor ise bunu yapamazlar.
   hayırlı çalışmalar dilerim

 78. SERAP 27/05/2016 at 12:42 pm Reply

  merhabalar muammer bey ; 2004-2011 tarihleri arasında farklı şirketlerde ssk lı olarak çalıştım . 2011 kasım ayında işveren işime son verdi. o tarihten bu yana ara vermiştim. fakat tekrar 1 haziran 2016 tarihinde bir iş yerinde iş başı yapacağım. şuan 4 haftalık hamileyim. Eğer doktorum onay verirse doğuma kadar çalışmak istiyorum ve izin hakkımı doğumdan sonra kullanacağım nasip olursa. doğum rapor parası yani iş görmezlik ödeneği alabilirmiyim ??? birde banka kredi borcum var doğum raporu iş görmezlik ödeneğime haciz uygulanır mı kesinti yapılabilirmi lütfen cevap verirseniz sevinirim. saygılarımla .

  • Muammer Murat 30/05/2016 at 9:18 am Reply

   Sayın serap hanım
   bir yıldan fazla zamandır sigortasız olduğunuz için en az 90 gün çalışmadan doğum veya başka rahatsızlık nedeniyle iş göremezlik ödeneği alamazsınız. o nedenle şu anda başladığınız işte en az 90 gün çalıştıktan sonra doğum istirahati aldığınızda size 8 hafta önce ve 8 hafta doğum sonrası için ücret ödenecektir.
   doğum parası devletin alacaklarına karşı haczedilebilmekte ancak diğer alacaklılara karşı kişinin rızası şartı getirilmiştir.

 79. Ali 29/05/2016 at 2:21 pm Reply

  Merhabalar bir sorum olacaktı
  Ben bir airkette calismaktayim ve calisma saatlerim sabah 8 aksam 6 ama biz 8 de gidiyoruz isimiz 3 te biterse eve gidiyoruz yada 1 de biterse eve gidiyoruz ama aksam saat 10 kadar evde bile olsak cikacak ariza durumuna gore bekleme yapiyoruz evde her an is gormeye hazir bekliyoruz cumartesi pazar dahil yani bu bizim sabah 8 den aksam 10 a kadar is cikmaya karsi kendi isimizi yapmadigimiz durumlar calisma suresine giriyormu bize denilen evde beklediklerin calisma suresine girmiyor deniliyor o gun ise gidersek calisma suresine giriyor ama o gun ise gitmezsek calismamis oluyoruz ama her daim bir is cikacak gibi bekliyoruz hic bir sosyal hayatimiz olmuyor yani bu bizim sureler yani 8 aksam 10 arasi hazir bekledigimiz sureler calisma saati icine giriyormu

  • Muammer Murat 30/05/2016 at 9:27 am Reply

   Ali bey
   Sizin mesai düzeniniz iş kanunu 63, 64 ve 66. maddeleriyle ilgilidir. bu maddeler çalışma sürelerinin işveren tarafından haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde ve en geç 2 aylık süreler içinde düzenlenir. yani bir ay fazla çalıştırma (50 saat gibi) bir ay eksik çalışma (40 saat gibi) toplam 2 ayda 90 saat ayhaftalık 45 saate denk getirmek mümkündür şeklinde. sizin bahsettiğiniz evde bekleme ise 66. maddede işyerinde ve çıkacak işi bekleme şeklinde olduğunda mesaiden sayılmaktadır. işçinin acaktan çıkacak ürünü 4 saat beklemesi, nakliye şoförününün yüklenmeyi 4 saat beklemesi mesaiden sayılmaktadır. ancak işçiler işyerinden çıkıp eve gittiklerinde sağlık hizmetindeki icapcı gibi sayılmakta ve işe çağrıldığı anda mesai saati başlamaktadır. o nedenle ara dinlenmeleri mesaiden sayılmamakta, işçi o süre içinde kendi işini serbestçe yapabildiği kabul edilmektedir.

 80. SERAP 30/05/2016 at 11:03 am Reply

  merhabalar muammer bey öncelikle cevaplarınız için çok teşekkür ederim . cevabınızdan anladığım kadarı ile doğum yapmadan önce en az 90 gün primim olması gerekiyor . ben 01-06.2016 tarihinde iş başı yaptığımda bu yılın 31.12.2016 tarihinde kadar 7 ay yani 210 gün pirimim yatmış oluyor bu durumda iş görmezlik ödeneği alabiliyorum değil mi ??ayrıca iş görmezlik ödeneği dışında ne gibi başka haklarım olucak ??

  ŞİMDİ KART BORCUMDAN DOLAYI BENİM RIZAM OLMADAN İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİM HACZ EDİLEMİYECEK O ZAMAN BİŞEY DAHA SORMAK İSTİYORUM kredi kartı borcumdan dolayı çalıştığım dönemde (RAPOR ALMADIĞIM DÖNEMDE) maaşıma gelecek olan hacz için zaten maaşımın 4/1 haczedilecek ve iş veren tarafından ilgili birime yatırılacak fakat doğum iznine ayrıldığım dönemde raporlu oldugum tarihte iş veren maaş hacizi için ödeme yapmayı durdurarak tekrar işe başladığım tarihde mi başlıyacak icraya ödeme yapmaya ????

  BİRDE DOĞUMDAN SONRA RAPORUM BİTTİĞİNDE SÜT İZNİMİ İŞVEREN VERMEK İSTEMEZSE BEN KABUL ETMEM VE İŞTEN AYRILABİLİRİM BU DURUMDA İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR MİYİM ?????

  İLK SSK İŞE BAŞLAMA TARİHİM 01.01.2004
  EN SSK SON İŞTEN ÇIKIŞ TARİHİM 26.11.2011
  (NOT 2011 DE İŞTEN ÇIKARILDIĞIM DA İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ ALMIŞTIM.)
  TEKRAR SSK İŞ BAŞI YAPACAĞIM TARİH 01.06.2016

  CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM ÇOK SAOĞLUN.

  • Muammer Murat 30/05/2016 at 2:31 pm Reply

   Evet, çalıştığınız sürece haciz işlemi yapılacak, iş göremezlik ödeneğinde duracaktır. işe başlamanız ücret demektir ve kesinti borç bitene kadar devam eder. doğum istirahati 8+8 hafta 4 aydır. bundan sonraki sürelerde işçinin 6 ay kadar ücretsiz izin kullanabilirler. bu süre tamamen ücretsiz izindir. kıdem ve yıllık izin hakedişinde sayılmayan günlerdir. süz izni denen çocuğun 1 yaşına kadarki süresinde günlük 1,5 saatlik emzirme izni vardır. bunu bayanlar sabah geç gelme veya akşam erken gitme şeklinde kullanıyorlar. ancak emzirme izni asıl olarak 45 adakika sabah, 45 dakika öğlen sonrası emzirme içindir. işsizlik ödeneği aldıysanız ve tekrar işe başlayıp enaz 600 gün çalışmadan tekrar alamazsınız. ayrıca, işi siz bırakırsanız nedeni hiç önemli olmadan işsizlik ücreti alamazsınız.

 81. Murat 30/05/2016 at 3:56 pm Reply

  Mrb calismakta olduğum sirket il disina taşınıyor ben burda temizlik isi yapiyorum taseron isci olarak bu durumda yeni yere gitme zorunlulugum varmı kidem ve ihbar tazminatimi talep edebilirmiyim.

  • Muammer Murat 02/06/2016 at 12:33 pm Reply

   Sayın murat
   imzaladığınız iş sözleşmesinde il dışı tayinler dahil işyerinin tüm şubelerinde çalışırım diye madde var ise gitmek zorundasınız. aksi halde iş veya işyerinde esaslı değişiklik iş k. md22 sayılacağından gitmek zorunda değilsiniz. bu durumda gidemeyeceğinizi bildirip kıdem tazminatı alırsınız. ihbar tazminatı ise işi bırakan siz olduğunuzdan olmayacaktır.

 82. SERAP 30/05/2016 at 4:35 pm Reply

  muammer bey sorularıma bıkmadan 🙂 verdiğiniz cevaplardan ötürü çok teşekkür ederim doğum parasını hak edebiliyor olmam beni mutlu etti bunu öğrenmiş oldum sayenizde. tekrar teşekkür ederim. iyi çalışmalar çok saoğlun.

 83. erhan 02/06/2016 at 11:08 am Reply

  slm merhba muammer bey ben özel bi firmada 9 yıl oldu çalışıyorum fakat istanbul şartları maddı sıkıntılardan dolayı memlekete göç edeceğim tazminatımı bu durumda nasıl alabiliirm teşekkürşer.

  • Muammer Murat 02/06/2016 at 12:28 pm Reply

   Sayın Erhan bey
   İş akdinin işçi tarafından tazminatlı feshinde sadece iş kanunu 24. maddesi imkan tanımaktadır. dolayısıyla şahsi nedenlerle kaynaklanan bir durum kıdem tazminatı almaya imkan vermemektedir. işverenin kötü davranışı, ücretlerin aksatılması, verilen sözlerin tutulmaması, verilen görevin uygun olmayışı vs. nedenler 24. maddede sayılmıştır. bu durumda işçi haklı nedenle fesih hakkını kullanıp tazminat alabilir. memlekete dönme, kendi işini kurma, çocuğun tahsili için taşınma vs. tazminata imkan vermemektedir.

 84. Halil 03/06/2016 at 3:32 pm Reply

  Merhabalar;

  iş yerinde ayağını burkan bir personelimiz var. İş yerinde herhangi bir bilgi vermeden çıkışta hastaneye gitmiş ve hastane iş yeri kazası olarak kayıt almış 17 gün sonra durumdan haberdar olduk bu durumda ne yapabiliriz.

  • Muammer Murat 06/06/2016 at 2:09 pm Reply

   Kıymetli Halil bey
   işyerinde ve iş saatleri içinde meydana gelen işçi ile ilgili tüm olaylar iş kazası kapsamına girer. bahçede otururken başına yoldan taş sıçrasa dahi iş yerinde ve mesai saatleri içinde olduğu için. bahçeden çıkıp dinlenme saatinde karşı lokantaya girmek üzere araba çarpsa iş kazası olmaz. iş yerinden çıkmış ve dışarıda iş için bulunmuyor, dinlenme saatinde yemeğe gitmiş olur.
   bu çalışana hekim nerde oldu nasıl oldu deyince, işşyerinde olduğunu söylediği anda, hekim tutanak tutturur ve polise, SGK ya bildirir. bu kaza işçi kusurundan ise ve küçük maliyetli ise işyerine inceleme gelmez. aksi haldi sgk iş kazası incelemesi yapar ve sorumluluğunun ne kadarının işverene alit olduğunu belirleyip yapılan hastane masrafını işverenden tahsile çalışır. eğer uzun istirahat aldıysa bu geçici işgöremezlik ödeneğini de işverenden almak için inceleme ister. eğer rapor kısa, masraf az ise işlem yapmazlar. bu durumu değiştirmek mümkün değil, rapor süresini kısaltmak ve işbaşı yapabilir diye hekimden yeni muayene istemek faydalı olur.

 85. Hasan 04/06/2016 at 8:50 pm Reply

  Merhaba
  Ben bir elektrik dağıtım şirketinde çalışıyorum şöyle bir durum oldu Dağıtım şirketi 450 kişiyi işten çıkardı yani ikale Sözleşmesi yaptı bazıları imzaladı bazıları imzalamadı.ben insan kaynaklarına gittim dediler el yazınla A4 kağıdına kendi isteğim ile istifa ettim şu tarihte diye birde kıdem tazminatımı yatırdılar fakat ihbar tazminatımı yatırmadılar çünkü ben aynı Dağıtım. Şirketinin bir alt şirket olan başka bir firmaya geçtim sigorta eksik gün yok hatta fazlası var Mart ayı Sigorta günü 31 gün olarak gözüküyor. Eğer ben işten çıkarsam ihbar tazminatı alabilirmiyim. Ben hala çalışıyorum aynı iş yerinde. Birde şöyle bir sorum olacak
  Ben Meslek Lisesi mezunuydum teknisyen olarak işe başladım.31/05 2016 tarihinde Meslek Yüksekokulu Elektrik Elektrik bölümünden mezun oldum bu geçici mezuniyet belgesini insan kaynaklarına ibraz ettim maaşımda bir değişiklik olur mu, şu an çalıştığım yerde şef diye tabir ettikleri arkadaş lise mezunu, ben zaten onun yerine geçmek istemiyorum sadece hakkım olan parayı almak istiyorum. Görev yetkililerim veya diğer arkadaşlardan farkım olacak mı
  Yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkürler.

  • Muammer Murat 06/06/2016 at 2:14 pm Reply

   Hasan bey
   işyeri toplu işten çıkarma işlemi uygulaması gerekirken bunu işkur’a bildirmemek ve ihbar tazminatları ödememek için İKALE, işçi ve işveren anlaşmasıyla kıdem tazminat ödemeli infisah yöntemini uygulamış. bunun zararı şu, işsizlik maaşı alamazsınız, ihbar tazminatı alanamsınız, işe iade davası açamazsınız.
   işveren bu kadar işçiyi çıkardığında bir ay önceden işkura bildirip ihbar ve kıdem tazminatı ödeyerek çıkaracaktı. tüm işçiler işkurdan 6 ay kadar işsizlik maaşı 1400 tl. civarı alacaklardı. bu hakları kaybolmuş.
   sizin terfi durumunuz özel sökterde kendi firma iç yönetmelikleriyle ilgili bir durum. yani firma yönetmelği terfi-tayin sistemini belirlemişse, siz diploma getirdiğinizde ücretinizde farklılık olur ama terfi durumunu doğrudan etkilemez. kurumun yönetmeliklerine bakmanız lazım.

 86. Gülten 07/06/2016 at 5:30 pm Reply

  İş kanununa göre başını kapatmak yada şapka takma zorunluluğu varmı

  • Muammer Murat 08/06/2016 at 9:56 am Reply

   Sayın Gülten,
   İş Kanununda kıyafet konusunda hiçbir hüküm bulunmadığı gibi, başka kanunlara atıfta bulunarak bunu düzenleyen bir hüküm de yoktur. işveren ile yapılan sözleşmeler kanunlara ve genel ahlaka aykırı olmadıkça uyulması zorunlu kurallar olduğundan işyeri kıyafetler konusunda farklı forma, kıyafet, iş elbisesi vs. kurallar getirebilir.
   ,

 87. İsmail 14/06/2016 at 10:00 am Reply

  Be 13 yıldır bir işyerinde çalışıyorum ama sigoram yeni başladı yaklasik 13senedir şimdi iş veren işten çıkarmaya çalışıyor ne yapabilirim

 88. İsmail 14/06/2016 at 10:03 am Reply

  Ben bu işyerinde 13 senedir çalışıyorum ama sigortam yeni başladı yaklasik 1senedir şimdi beni işten çıkarmaya çalışıyor ne yapabilirim

  • Muammer Murat 15/06/2016 at 11:07 am Reply

   Sayın İsmail
   Bu durum çok üzücü bir konudur. siz 13 yıl emekli haklarından, sağlık hizmetlerinden yararlanamadınız. çalışma sürelerinizi belgeleyecek dökümanlara (bordro, mesai takip kartı, belge imza yetkisi, görev tanımı, iş yerinde o tarihten beri çalıştığınızı bildirecek enaz 2 şahit vs)sahipseniz, bu durumda İŞKUR ‘a şikayette bulunmanız mümkün. işyerine 100 liranın üzerinde sgk ve vergi borçları çıkar ki, bu önemli bir husustur.

 89. tülay 14/06/2016 at 10:11 am Reply

  merhabalar ;
  ben kurumsal bir firmada 4 yıldır müşteri hizmetleri sorumlusu olarak çalışmaktayım.Çalışmış olduğum birimi kapatıp beni de kasiyer olarak çalışmaya devam etmem gerektiğini belirtiyor müdürüm.bu durumda çalışmak istemezsem tazminatımı hak eder miyim?

  • Muammer Murat 15/06/2016 at 11:04 am Reply

   Sayın Tülay
   çalışmakta olduğunuz görev ile yeni teklif edilen görev arasında önemli bir fark var ise yasal olarak işi reddetme ve tazminat alma hakkınız vardır. iş k. 22. maddesi çalışma koşulları veya işte esaslı değişiklik olması halinde işçiye tazminatlı ayrılma hakkı vermektedir. ancak sizin durumunuz buna girmez. eğer çalışmak istemiyorsanız müdürün teklifini kabul edip tazminatlı ayrılmanız yerinde olur, zira daha sonra siz ayrılmak isterseniz tazminat alamazsınız.
   esaslı değişiklik, muhasebe müdürünü depocu yapmak, veya İstanbul’dan sivas’a tayin etmek durumunda kabul edilmektedir.

 90. Gül 15/06/2016 at 9:07 am Reply

  Merhaba. Calistigim is yeri kamu ya ait ve maaslarda kesinti yapiliyo kndine aliyo bu yuzden dir diye umuyorum maas bodrosu verilmiyor. Ne yapabilirim

  • Muammer Murat 15/06/2016 at 11:00 am Reply

   Sayın Gül
   Maaşlar anayasal koruma altındadır. mahkeme kararı olmadan kimse kesinti yapamaz. cebinizden cüzdanı çekmekle, ücretinizden bir ceza veya fatura karşılığı olmaksızın kesinti yapmak aynı durumdadır. idari cezalar için savunma ve disiplin kararı, yaptığınız giderler için kesinti yapıldığında ise, (ulaşım, telefon vs.) size fatura vermek ve bunu personel işlerinden faturalı liste ile kesintiye gitmek zorundalar. aynı duruma sahip birkaç çalışan var ise, durum amirinize sorulmalıdır.

 91. Gül 15/06/2016 at 9:09 am Reply

  E-devlet te yatan fazla goruyo ele gecen ondan az.

 92. Gül 16/06/2016 at 8:44 am Reply

  Tekrar meraba muammer bey. Ben bunun belgesini nasil iste ye bilirim. Ne istemeliyim onlardan bu konuda

  • Muammer Murat 17/06/2016 at 3:22 pm Reply

   ismail bey
   işyerinde o tarihlerde çalıştığınızı belgeleyen, kimlik, giriş-çıkış takip kartı imzaları, bir fatura veya makbuza yetkili olarak attığınız imzalar vs. orada çalıştığınıza dair belgedir.

 93. Seyma altaş 16/06/2016 at 10:03 am Reply

  Merhaba Muammer bey ben özel bir firmada calısıyorum issizlik maaşı almam icin 10 günkala isten cıkarılacagımı söylediler bende rapor alarak bu arayı kapatmak istiyorum acaba rapor alamazsam en erken sabah saat kaçta cıkısımı verebilirler doktorlar 9 da başlıyor işe
  Bir ikinciside Aralık 31 de cıkış verip 1 ocakta tekrar başlatmışlar ama benim bilgim yok ve hicbir imza atmadım bu bulurum bileyim etkileri acaba şimdiden teşekkür ederim cevabınız için

  • Muammer Murat 17/06/2016 at 3:28 pm Reply

   Sayın seyma
   gecikmemişimdir umarım.
   işten çıkış bildirimi yazıyı sizin aldığınız andır. yani tebliği tebellüğ konusu bildirimi muhatabın almasıyla başlar. sabah işe raporla gittiğinizde size tebliğde bulunsalar bile rapor bitim tarihinde çıkış hüküm ifade eder. yıllık izindeyken ve raporluyken çıkış verilemez. rapor bitim tarihi iş aktinin fesih anıdır ve o anda geçerli olur. tebliği evinize postayla yapabilirler, bu durumda postadan aldığınız an tebliğ ve fesih gerçekleşir.

 94. İsmail 16/06/2016 at 1:00 pm Reply

  Kargo teslimatlari var onlar maliyede cikarmi

  • Muammer Murat 17/06/2016 at 3:23 pm Reply

   Anlayamadım.
   çalıştığınızı ispatlamak zor olmasa gerek. işyerindeki tüm işçiler, hatta işyerinin komşu çalışanları dahi sizi o işyerinde çalışıyor ve bizimle şurada yemek yiyor muhabbet ediyorduk derlerse kanıttır.

 95. esma 16/06/2016 at 2:34 pm Reply

  merhabalar çalıştığım mağaza ani bir şekilde kapandı mağaza 3 ortak ve limited şirketiydi. 3 yılldır calısıyorum bana ihbar tazminatı ve içerideki 14 günlük iznimi ödemeyeceğini söylüyor.sadece kıdem tazmınatı vericem diyor oda gün belirtmiyor parça parça öderim diyor kendisi aynı zamanda mali müşavir herseyin yolunu yordamını biliyor.hiç birseye henüz imza atmadım yasal yollara başvurmam durumunda hakedişlerimi alabilirmiyim? şirket adına hiçbir şey yok. kenidisi yasal yollara basvurabılırsın dedı ama hiç bir hakkını alamazsın dıyor yapabilicem ihtar çekmek olacak sonra mahkemeye düşecek bu durumda hiç uzlaşamayız dıye dusunuyorum.

  • Muammer Murat 17/06/2016 at 3:21 pm Reply

   sayın esma
   çalıştığınız işyeri kapanış verdiği bunu gerçekleştirmeden ve işçi çıkarmadan İŞKUR’a bildirmek ve size çıkış tarihini ihbar etmek zorundadır. eğer bunu yapmadı ise, ihbar tazminatını ödemesi zorunludur. 3 yılı geçti ise size 8 haftalık ihbar tazminatı yanı yaklaşık 2 aylık maaş ödemesi gerekiyor. kıdem tazminatı ise 3 yıla karşılık 3 aylık ücret demektir. elbette kıdem tazminatından vergi sgk kesilmediğinden ve bürüt ödendiğinden 3 brüt maaş demek olur ki, bu normalde 5 net maaşa eşit olur.
   kıdem tazminatı çıkışta derhal ödenmek zorundadır. kullanılmayan yıllık izinler de. siz mahkemeye alacak davası açtığınızda ki, bunu kabul edecek çok avukat bulursunuz. o işyerinden tüm alacaklarınızı faiziyle alır ve kendi avukatlık ücretini de onlardan tahsil eder. ama 2 yıl birşey alamazsınız.
   fazla mesai, bayram mesaileri, ikramiye ve yıl sonu pirimleri gibi alacaklar da avukat tarafından gündeme getirildiğinde, onun 2 aylık ihbar ve yarım aylık izin ücreti yerine toplam kapbı 7-8 aylık ücret kadar olur.

 96. Serdar 17/06/2016 at 1:41 am Reply

  Muammer Bey merhaba,

  2 yıldır çalışmakta olduğum üç ortaklı limited şirket kapanış yapmıştır. Bize gerekli süre içinde yazılı veya sözlü bildirilmedi. Ortaklardan birisi yeni isimle şahıs firması olarak yeni firma açılışı yaptı, kapanış ve açılış işleminde sigorta gün kaybı oluşmadı, öğrenmek istediğim
  – Sigorta gün kaybı olmadığından ihbar tazminatı hakkımız var mı?
  – Kıdem tazminatı bankaya yatırılan asgari ücretten mi, elden aldığımız maaş üzerinden mi hesaplanmalı?

  Teşekkürler.

  • Muammer Murat 17/06/2016 at 3:14 pm Reply

   serdar bey
   çalışmakta olduğunuz bir işyeri kapandı ise o tüzel kişilik yani işyeri son bulmuş demektir. oradan ayrılırken tüm tazminatlarınızı bordro üzerinde görülen bütür ücret x yıl olarak ödemek durumundalar. bordro harici ödeme zaten yasal değil ve vergi kaçağıdır, suçtur.
   ikinci durum yeni işyerinizinin daha önceki işyerindeki ortaklardan biri olması fark etmez. orası yeni bir işyeridir ve siz hiçbir alacak durumunuz olmadan onun yanında çalışmaya başlamış olursunuz. eskiye ait tazminat, izin, ücret, sgk, vergi bu işyerini bağlamaz. ancak eski şirketteki ortaklığı kadar sorumludur.
   yani eski işyerinden kıdem ve ihbar tazminatlarınızı alıp çıkacak, yeni işyerine sıfır işçi olarak girmiş olacaksınız.

 97. Nejat Tarhan 17/06/2016 at 2:26 pm Reply

  Belirli süreli iş sözleşmesi yapmak için ille belli bir işin tamamlanması mı gerekiyor yoksa sürekliliği olan bir işyerinde de belirli süreli iş sözleşmesi yapabilirmiyiz , teşekkür ediyorum

  • Muammer Murat 17/06/2016 at 3:10 pm Reply

   Nejat bey
   Belirli süreli iş sözleşmesi işin özelliğinden kaynaklanan durumlarda mümkündür. iş k. 11. madde; belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması için yapılan sözleşmelerde belirli süre konularak süre bitiminde sözleşme biter. işyeri yemekhanesindeki aşçı ile veya çaycı ile belirli süreli sözleşme olmaz, o iş devam ettiği ve işyerine aşçı alınmaya devam ettiği sürece iş belirli süreli değil demektir. sonu yok. bir yazılımın bitirilmesi için proje bazlı ve belirli süreli sözleşme yapılabilir.

 98. onur 18/06/2016 at 12:02 am Reply

  3 yıldır çalıştığım 3 ortaklı limited şirket haber vermeden kapandı ortaklardan biri kıdem tazminatını vercez ama ihbar ve yıllık izin paranı veremem diyor istersen yasal yollara başvurabilirsin ama şirketin üzerinde hiçbir mal varlığı olmadığı için birşey alamazsın diyor.Bir kaç mali müşavir uzlaşmamı söyledi.hakkımın tamamını almaya çalışırken kıdem tazminatından da olmak istemiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor

  • Muammer Murat 20/06/2016 at 2:12 pm Reply

   sayın Onur
   çalıştığınız işyeri kapanış verdiği zaman, bunu gerçekleştirmeden ve işçi çıkarmadan İŞKUR’a bildirmek ve size çıkış tarihini ihbar etmek zorundadır. eğer bunu yapmadı ise, ihbar tazminatını ödemesi zorunludur. 3 yılı geçti ise size 8 haftalık ihbar tazminatı yanı yaklaşık 2 aylık net maaş miktarını ödemesi gerekiyor. kıdem tazminatı ise 3 yıla karşılık 3 aylık brüt ücret demektir. elbette kıdem tazminatından vergi sgk kesilmediğinden ve bürüt ödendiğinden 3 brüt maaş demek yaklaşık 5 net maaşa eşit olur. (brüt maaş hesabına yemek ve servis parası ilave edilir.)
   kıdem tazminatı çıkışta derhal ödenmek zorundadır. kullanılmayan yıllık izin parasıda derhal ödenir. siz mahkemeye alacak davası açtığınızda ki, bunu kabul edecek çok avukat bulursunuz. o işyerinden tüm alacaklarınızı faiziyle alır ve kendi avukatlık ücretini de onlardan tahsil eder. ama 2 yıl birşey alamazsınız.
   fazla mesai, bayram mesaileri, ikramiye ve yıl sonu pirimleri gibi alacaklar da avukat tarafından gündeme getirildiğinde, onun 2 aylık ihbar ve yarım aylık izin ücreti yerine toplam kapbı 7-8 aylık ücret kadar olur.
   işyerleri iflas etmekle borçlarından kurtulamazlar, bu ticari sicil kaydına işlenir ve ne zaman bir işyeri açsa veya ortak olsalar bu alacaklar haciz işlemiyle beraber harekete geçer. o nedenle işverenler işçi ve vergi borcuyla kalmak istemezler.

 99. Kazim ÜRAZ 21/06/2016 at 12:22 pm Reply

  İyi çalışmalar muammer bey ben 14.01.1987 yılında kamu kuruluşu olan enerji sektöründe göreve başladım kurum 01.09.2010 tarihinde özelleşti ve bende tüm haklarımla özel sektöre devir oldum. işveren tarafından sürekli emekli ol diye tarafıma şifai olarak bilgi verildi şirket küçülmeye gidiyor sen emekli ol denildi. 18.01.2016 tarihinde zorunlu emekliye ayrıldım. Kıdem tazminatımı ise tesişin toplu iş sözleşmesinde 1993 tarihinden önce işe girenler 40 yevmiye üzerinden kıdem tazminatı alınır denilmektedir. Ancak emekli olduğum zaman 30 yevmiye üzerinden devletin belirlediği 4092,53tl üzerinden hesap edildi ve vergiye tabi tutulmadan ödendi geriye kalan 10 günlük yevmiye ise devletin belirlediği 4092,53 tl 30 güne bölünerek çıkan sayı 40 ile çarpılarak çıkan sayı vergiye tabi tutularak tarafıma ödendi. Yanlız emekli olduğum zaman gümlük yevmiyem 164,00tl idi günlük yevmiyem üzerinden 40 yevmiyeye çarpılıp ödenmesi gerekmezmi ve zorunlu bir şekilde emekliye ayrıdım ihbar tazminatı tarafıma ödenmesi gerekmezmiydi bunları mahkemeye versim ne tür işlem yaptırabilirim tarafıma bilgi verseniz memnun olurum iyi çalışmalar.

  • Muammer Murat 21/06/2016 at 2:09 pm Reply

   Kıymetli Kazım bey
   sizin emekliye ayrılmanız işverenin isteğiyle olmuş olsa dahi, emeklilik, askerlik, istifa, bayanın emeklilik gibi işten ayrılma durumlarında ihbar tazminatı yoktur. yani ihbar tazminatı sadece işverenin çalışanı 25/2 madde dışında işten çıkarmasıyla ortaya çıkan durumdur.
   ikinci olarak, size hesaplanan kıdem tazminatı bahsetteğiniz üzere 40 gün üzerinden hesaplanmış. Ancak, kıdem tazminatında tavan uygulandığından işletmeler yasal açıklama olan bu rakamın üstünde kıdem tazminatı ödemezler. yani brüt gelir 10 bin tl. de olsa, ödeme 4092,53 TL. üzerinden yapılır. size özel bir sözleşme gereği hesaplamada bu tavanı aşan kısım dikkate alınmış, ancak yasanın belirlediği kısımdan daha fazla ödeme ortaya çıktığında vergi kanunu gereği aşan kısımdan gelir vergisi (stopaj) alınması gerekiyor, elbette geliri siz elde ettiğinizden bu durum dikkate alınarak, kıdem tazminatı tavananı aşan kısım ayrıca hesaplanıp vergisi kesilip devlete yatırılmış ve kalan net tutar size ödenmiştir.
   yani işlemlerde bir hata bulunmamaktadır.

 100. aydın 21/06/2016 at 2:13 pm Reply

  Hocam kolay gelsin malum bayram tatili geldi pazartesi öğlenden sonra tatil salı, çarşamba,perşembe bayram cuma ise idari izin işçi maaşlarını yaparken pazartesi ve cuma ücret verecekmiyiz yoksa vermeyecekmiyiz birde vermeyeceksen dayanağı nedir yardımınız için şimdiden teşekkürler.

  • Muammer Murat 21/06/2016 at 2:38 pm Reply

   Sayın Aydın
   Resmi tatil ve hafta tatilleri ile dini bayram günleri ülkemiz iş yasalarına göre çalışılmadan ücret ödemesi yapılan zaman dilimleridir. bunlara ilave olarak ücretli yıllık izin süresi de eklenmektedir.
   ancak bunun dışındaki izinler işverenin insiyatifindedir. yani işçiye ücretli yıllık izin dışında işverenin insiyatifiyle verilen tüm izinler idari izinleridir. izin veriyorum, git işini gör ama ücret ödemem diyebilir. mazeret izinleri de böyledir. evlilik, hastalık, doğum izni vs. izin verilmesi yasal olarak zorunlu ancak izinli olduğu süre için ücret ödemesi zorunlu değildir. işçi ücretini emek harcayıp mesai yaparak kazanır. bunun istisnasını hafta sonu, resmi tatil kanunları getirmiştir.
   Sonuç: siz pazartesi arefe yarım gün ücreti, cuma tam gün ücreti olmak üzere 1,5 günlük yevmiyeyi kesmek suretiyle izinvermek veya bu 1,5 günü çalıştırmak hakkına sahipsiniz. işçilere moral olsun diye veren şirketler 1,5 günü idari izin diye yazıp ücret kesmeye biliyor.
   ikinci bir uygulama şekli ise, “İş yerimizde İş K. 64. madde gereği TELAFİ ÇALIŞMASI yapılmak üzere dini bayram gününden önce ve sonra olmak üzere 1,5 günlük idari izin kullandırılacaktır” duyurusu ile işçilere bu günlerde izin kullandırıp. bu 1,5 gün çalışma alacağını ileriki haftalarda günlük 3’er saat fazla mesai ilave ederek işçilerden geri almaktır.
   Yani iş kanunu 44 ve 46 maddesindeki resmi tatil ve hafta tatili dışında işçinin çalışmadan ücret alacağı hiçbir tatili ve yıllık ücretli izin süresinden başka izin kullanıp ücret alması zorunlu değildir. iş verenin isteğine bağlıdır.

 101. Kazim 21/06/2016 at 6:19 pm Reply

  İyi günler Muammer bey öncelikle sizlere teşekkür ederim yukarıda bahsettiğim kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı konusunda beni aydınlattığınız için. Ancak yukarıdaki yazımın içerisindeki bir soruya cevap alamadım oda şuydu kıdem tazminatının tarafıma ödenmesinde devletin belirlediği ücret olan 4092,53 tl baz alınarakmı hesap edilmesi gerekir yoksa günlük yevmiyem olan 164,00 tl * 40 günlük yevmiye= çıkan sonucmu bana ödenmesi gerekir bu kanuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum saygılarımla.

  • Muammer Murat 22/06/2016 at 10:01 am Reply

   Kazım bey
   Tazminat hesabı bir yıl için 1 brüt maaş olarak yapılır. sizin brüt yevmiyeniz 164 tl ise, aylık brüt maaşınız 4920 TL. demektir.
   Ama kurumun aldığı bir karar gereği sizin tazminatınızı 40 gün üzerinden hesaplayacaklar. Bu durumda brüt aylığınız 6560 TL. olarak hesaplanır.
   Bu miktarın, (4092,53 TL. X Yıl?29= 118.680 bin) kıdem tazminatı, hesaplanıp ödenecek. 2468 TL X yıl?29 = ?? kısmı ise gelir vergisi +Damga vergisine tabi (TAZMİNAT TAVANINI AŞAN EK ÖDEME) hesaplamayla vergisi kesilip kalan net tutar KIDEM TAZMİNATINA ek ödeme olarak ödenecektir.

 102. kazim 22/06/2016 at 10:52 am Reply

  İyi günler öncelikle 21.06.2016 tarihinde iki tane soruma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 18.01.2016 tarihinde emekliye ayrıldım. Kıdem tazminatımı ise tesişin toplu iş sözleşmesinde 1993 tarihinden önce işe girenğım zaman günlük yevmiyem 164,00 tl idi. türkiye Enerji Su ve Gaz işcileri sendikası ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. arasında bağıtlanan 15. dönem toplu iş sözleşmesinin 23. maddesinde kıdem tazminatı konusunda yasa hükümleri uygulanır ancak 01.03.1993 tarihinden önce işe giren işcilerin kıdem tazminatları her hizmet yılı için 40 günlük ücreti tutarında hesap edilerek ödenir denilmektedir. Oysaki benim tazminatımı 30 yevmiye üzerinden devletin belirlediği 4092,53tl üzerinden hesap edildi ve vergiye tabi tutulmadan ödendi geriye kalan 10 günlük yevmiye ise devletin belirlediği 4092,53 tl 30 güne bölünerek çıkan sayı 40 ile çarpılarak çıkan sayı vergiye tabi tutularak tarafıma ödendi. Yanlız emekli olduğum zaman gümlük yevmiyem 164,00tl idi günlük yevmiyem üzerinden* 40 yevmiyeye çarpılıp=6560.00tl *29 yıl= 190.240,00 tl bununla devletin belirlediği 4092,53 tl* 29 yıl= 118.683,37 tl çıkartıldıktan sonra aradaki çıkan rakamı kıdem tazminatı olarak almam için işverene müracaat ettiğimde ödemeye yanaşmadığı zaman ben ne tür işlem yapabilirim mahkemeye verdiğim zaman bana artısı ve eksisi ne olur diyebilirmi ben toplu iş sözleşmesini tanımıyorum bu tür konuda bana yardımcı olursanı çok memnun olurum iyi çalışmalar.

  • Muammer Murat 22/06/2016 at 4:34 pm Reply

   Kazım bey
   sizin aldığınız tazminat miktarı 4092×29 yıl ise elbette belirttiğiniz toplu sözleşme kuralına uyulmadığından eksik ödeme söz konusudur. brüt ücretin kıdem tazminatı ile arasındaki fark olan 2468 x 29 yılın hesaplanması vergi yönüyle yapılıp net tutar bulunarak ödenmelidir.
   sizin 40 bin lira üzerinde bir gelir kaybınız olduğundan iş hukukundan anlayan bir avukatla görüşmeniz faydalı olacaktır. elinizdeki toplu sözleşme iyi incelenmeli istisnalarına bakılmalıdır. hatalı yoldan çıkıp mahkemeyi kaybetmemek için.

 103. SERVET 22/06/2016 at 5:23 pm Reply

  MERHABA MUAMMER BEY
  5 YIL ÇALIŞTIĞIM FİRMADAN SENDİKAYA ÜYE OLDUKTAN KISA BİR SÜRE SONRA BENİMLE BİRLİKTE SENDİKAYA ÜYE OLAN ARKADAŞLARIM VE SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN BÖLÜM AMİRİNİ VE DİĞER ÇALIŞAN ARKADAŞLARI KÜÇÜLMEYE GİDİYORUZ BAHANESİYLE İŞTEN ÇIKARDILAR VE KIDEM VE İHBARLARI MIZI BANKA YOLUYLA HESABIMIZA YATIRDILAR.ANCAK ALDIĞIMIZ DUYUMLARA GÖRE TAŞERON FİRMA İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞLAR.BU ŞEKİLDE YOL İZLEYEN BİR FİRMA KÜÇÜLMEYİ BAHANE EDEBİLİR Mİ?BEN VE ARKADAŞLARIM FİRMAYA SENDİKA ÜYELİĞİNDEN DOLAYI ÇIKARTILDIĞIMIZA DAİR DAVA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUZ NASIL BİR YOL İZLEMELİYİZ

  • Muammer Murat 23/06/2016 at 11:16 am Reply

   Sayın Servet bey
   Sizin durumunuz iki yönden firma için sıkıntılıdır.
   1. işveren çalışanları sendikalı oldukları için işten çıkarırsa, 4 aylık ücreti tutarında kötü niyet tazminatı ödemek zorunda kalır.
   2. işveren kötü niyetini aynı alanda başka işiçiler alarak göstermiştir. zira küçülme nedeniyle işten çıkarma durumunda o işi yapan işçiler öncelikle işe çağrılmalı eğer 15 gün içinde gelmezlerse başkalarını işe almak veya o işi alt işverene vermek mümkün olabilir.
   dolayısıyla hem kötü niyetli işten çıkarma, hem çıkarma nedenine rağmen aynı işin devam ettiğini ve işe davet edilmediğinizi belirterek işe iade davası açabilirsiniz.

 104. SERVET 23/06/2016 at 11:35 am Reply

  teşekkürler muammer bey

 105. murat 23/06/2016 at 11:59 pm Reply

  Merhaba Muammer bey bizim işyerinde ustabaşı devamli bağırırak psikolojik baskı uygulamakta karşılık verince de kavga ediliyor sonrada tavır almaya başlıyor bu konuda ne yapmamız lazım 170 çalışma Bakanlığına haber versek bu konuda neler yapılabilir

  • Muammer Murat 24/06/2016 at 3:29 pm Reply

   Sayın Murat
   İşyerlerinde mobing konusunda yeni yasal düzenlemeler getirildi. onun için öncelikle baskı, hakaret devam ederse tüm arkadaşların şahitliğiyle çalışma müdürlüğü ve işkur müfettişlerine şikayet edeceğinizi söyleyebilirsini. bu durumda baskı ile işten ayrılanlar, tazminat dahi almaktadırlar. Mobing önemli suç sayılmaya, taciz gibi ağır yaptırımları gelmeye başladı.

 106. suat 24/06/2016 at 12:43 pm Reply

  merhaba calismakta oldugum iş yerinden ayrılmak ıstıyorum ama 8 hafta zorunlu calışmam gerekıyormus gunluk baska iş arama saatım kac saattır

  • Muammer Murat 24/06/2016 at 3:35 pm Reply

   Sayın Suat,
   işçilerin işten ayrılması veya işverenin işten çıkarmasında önceden haber verme durumu olan ihbar süresi vardır. bu süre 6 aya kadar olan işçilerde 2 hafta, 3 yılı geçen işçilerde 8 haftadır. işçi ayrılacak olsun bu süre kadar önceden işverene haber vermesi gerektiğinden işveren bunu isteyebilir, veya bu süreye eşit net ücreti alacaklarınızdan tahsil eder.
   bu 8 haftalık süre içinde her işçinin 1 saatlik öğlen paydosu yanında günlük 2 saatlik iş arama izni verilir. İş k. 27. madde.
   bu 2 saatlik süre yemek paydosu ile öğlen 3 saat olarak kullanılabildiği gibi, sabah 2 saat geç başlama veya akşam 2 saat erken ayrılma şeklinde kullanılabilir.

 107. kazim 24/06/2016 at 2:34 pm Reply

  Merhaba 5 yıldır özel bir firmada calismaktayim .Eşimin memuriyetinin çıkması sebebi ile işten istifamı vereceğim.Aynı şirketin gideceğim yerdede işyeri mevcuttur lakin orada çalışmak istemiyorum kıdem tazminatimi alabilir miyim.

  • Muammer Murat 24/06/2016 at 3:39 pm Reply

   Sayın Kazım
   kıdem tazminatı için gerekli 7 şarttan birisi ne yazıkki, eş tayini değil.
   işçinin 24. maddede düzenlenen haklı nedenle işten ayrılma dışında tazminat hakkı yoktur. tayin isteyerek orada çalışmaya başlamanız, işe uyum sağlamada sorun yaşanması halinde bu hususlar gündeme getirilerek tazminatlı fesih istenebilir. işveren iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmadıkça, ücret ödemesini geciktirmedikçe işçi tazminatlı fesih hakkı kullanamaz.
   birde 24. maddede geçen sağlık sorunlarının hekim raporuyla verilmesi, durumu mümkün.

 108. Belma 30/06/2016 at 2:54 pm Reply

  Merhabalar Muammer bey ben ekim ayının 1.de sigortam ödenmeye basladı 5 aylık hamileydim ozMan 113 gün prim yatirildi 32.haftada calisabilir raporu aldim 37.haftaya kadar 37.haftada doğum yaptim 5 hafta dogum sonrasina aktarildi ssk ya basvurdum dogum parasi icin 04.01.2016 da dogum yaptim hala parami alamadim 5 hafta aktarma ssknin sayfasinda 8 hafta gorunuyo ve odenek cikmiyo suan çozum asamasinda ama bu sigorta odenilen yer benim amcamın yeri müfettise gondercez diyolar anlaşmalı yapmışsiniz diyolar kanunda 1 yıl icinde 90 gun prim odemesi yeterli diyor calismasakda bi problem cikarmi cok endiseliyim bu konuda 🙁

  • Muammer Murat 30/06/2016 at 4:20 pm Reply

   Sayın Belma
   sgk elemanları sizi korkutup vaz geçirmeye çalışmış olabilir. doğum sonrası çalışılmayan 2 aylık ücreti SGK ödemek zorunda sizden analık sigorta pirimi kesilirken iyiydi.
   siz ödeme gecikmiş olmasına rağmen hakkınızı takip edin. Gebelik ve doğum dolayısıyla çalışılmayan 8 haftanın ücretini almak için 90 gün çalışmış olmanız yeterli ve siz bunu fazlasıyla tamamlamış durumdasınız. inceleme gerçeklik durumunu teyit için şüphe üzerine ve nadiren yapılır. işyerinde çalışma göreviniz, bordronuz, ve çalıştığınıza dair şahitler olması halinde sorun yoktur.

 109. Belma 01/07/2016 at 3:32 pm Reply

  Çok teşekkür ederim muammer bey bende aynı şekilde söyledim ben paramı istiyorum dedim siz müfettişe verirseniz verin ama ben paramı alamassam bende sizi mahkemeye vercem dedim bakalım sonuç ne olucak içimi rahatlattınız gerçekten ..

 110. Galip 02/07/2016 at 1:26 pm Reply

  Muammer Bey merhaba,

  56 yaşındayım ve bagkur emeklsiyim. Kendi işimi kapadıktan sonra 9/haziran/2014 te bir işe girdim .Maaş + yemek parası + araba tahsisi yapıldı. Satış bölümündeydim. Arabamın 2 yıllık kira süresi dolunca şirket beni başka bir birime almak istediğini söyledi. O birimde araba tahsis edilmiyor. Ben de arabayı geri alacaklarsa bunu telafi edecek bir zam yapmaları gerektiğini söyledim. 10 gün sonra tekrar konuyu konuşacağız.

  Kanuni olarak haklarım nedir? Kabul etmek zorundamıyım? Seçeneklerim nedir?

  Çok teşekkürler,

  Galip

  • Muammer Murat 03/07/2016 at 10:55 am Reply

   Galip bey
   İşe başlarken size tanınan haklar ücret veya sosyal haklar olarak istihkakınızdır. bunlarda değşiklik yapılması söz konusu olduğunda çalışanın sadece tazminatlı işten ayrılma hakkı tanınmaktadır. size tebliğ edildikten sonra 6 gün içinde itiraz etmezseniz bu hakkınız da kaybolmuşolur. yemek, servis veya yol ücretinin kaldırılması da böyledir. verilen hak geri alındığında işçinin bunu kabul etmeme hakkı var. ama aynı şartlarda çalışmak üzere işvereni zorlama ve mecbur tutma hakkı yoktur. Kıdem tazminatını alıp ayrılabilir.

   • mehmet 15/08/2016 at 4:29 pm Reply

    slm Muammer bey bnm eşım ıkı senedır şaypada calısıyor ve suan 3 aylık hamıle fakat şaypa yakında iflasını devlete bıldırecek esımın dogum parasını almasıo ıcın ne yapması gerekıyor.

    • Muammer Murat 16/08/2016 at 1:54 pm Reply

     Mehmet bey
     Eşiniz firmada 90 günden fazla çalıştığı için iflas söz konusu olsa bile SGK size 8 haftalık iş göremezlik ödeneğini ödeyecektir. ancak, doğum istirahatine ayrılmadan evvel ücretsiz izin, istifa, disiplinle çıkarılma gibi işlem olursa bu parayı sgk ödemeyecektir.

 111. Mizgin 09/07/2016 at 11:44 pm Reply

  Merhabalar
  Bir işe girdikten sonra hamile kaldığımda beni işten çıkaramamaları için orada ne kadar çalışmış olmam lazım? Her kafadan farklı ses çıkıyor net bilgiyi bulamadım.bazı işyerleri 2 ay deneme süreci diyorlar bu süreç içersinde hamile kaldım veyahut hamile olduğumu öğrendim işverenin sen şu kadar gündür çalışıyorsun seni işten çıkarma hakkım var vs deme şansı var mı? Yada ne kadar çalışırsam çalışayım hamile olduğumdan itibaren çıkartmaları yasak mı ? Teşekkürler

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:51 pm Reply

   Sayın mizgin
   özel sektörde iş güvencesi yasası 6 ay geçtikten sonra başlar. işveren 6 ayını dolduran (30 ve üzeri kişi çalışan işyerlerinde)işçiyi önemli bir gerekçe sunmadan (iş 18 veya 25. maddeler) işten çıkaramaz. çıkarırsa işçi “işe iade davasıyla” geri döner.
   ikinci durum hamile kalmak işten çıkarma sebebi olamaz. bu nedenle işten çıkarmalarda iişveren ayrıca kötü niyet tazminatı öder.

 112. Soner 11/07/2016 at 2:47 pm Reply

  S.a ben 15.08.2011 askerlikten dolayi isimden ayrıldım bugüne kadar beni oyaladilar seni alacaz diye ama almadılar 04.12.2012 askerliğimi bitirdim mahkemeye baş vurursa acaba isime tekrar geri done bilirmiyim

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:42 pm Reply

   Soner bey
   Ne yazık ki, başlamadğınız işe iade davası açamazsınız. işe başladıktan 6 ay sonra işten çıkarılan işçi haksızlık olduğunu belirterek işe iade davası açabilir. bu durum oluşmadığından dava açmanız söz konusu olmamaktadır.

 113. Isa 13/07/2016 at 7:33 am Reply

  Merhaba muammer bey. Çalışan sayısı 30 dan az olan bir yerde 8 yildir çalışıyorum bu is yeri bize sadece bir hafta izin veriyordu. Sunu altini çizerek söylüyorum ki simdiye kadar yıllık iznimizi sözlü bildirim yapıp kullaniyorduk tabii işveren sadece 1 hafta verdiği için sorun etmiyordu bu sefer ben kayitlara düşmesi bakımından işyerine ait telefonu arayip bildirim yaptim ve bu sefer yasal olan 20 günü kullandim sonra bana yazılı bildirim yapmadığım için ihtarname çekti yani yasal olarak hakli duruma geçip beni tazminatsiz cikarmak uzere ayni zamanda 6-7 ay once denetlendi ve sigortamizi düşük gösterdiği anlaşıldı şimdi mağdur oldum mağduriyet davasi açsam kazanabilir miyim. Üzgünüm… yada nasil bir dava acmam gerekir sirf 1 haftadan fazla kullandığım için yapti. Lütfen bana yardımcı olun şimdiden cok tesekkur ederim

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:46 pm Reply

   İsa bey
   bu durum sizin kötü niyetli işten çıkarılmanızı göstermekterdir. bir avukatla görüşüp 8 yıllık izin ve fazla mesai ücretlerinizi talep edebilirsiniz. ayrıca, haklarınızı aradığınız için işten çıkarılmanız dolayısıyla size 4 maaş tutarında kötü niyet tazminatı ödemek durumunda kalırlar.

 114. Hülya 13/07/2016 at 7:38 pm Reply

  Merhaba ben özel bi şirkete 17.09.2013 de ise girdim iki sene yıllık izin kullandım. 10.08.16 da nikahın var ve işten ayrılacağım 3. Yillik izin hakkim var mı

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:43 pm Reply

   Hüyla hanım
   mutluluklar dilerim
   ne yazık ki, 3. yıl dolmadan bu hakkınız yasal olarak yoktur. ama işyeri sizi takdir ve tebrik ederek bu izin parasını da verebilir. 17.9 sizin kıdem yılınız olup izin hakediş yılı olarak hep bu tarih görünecektir.

 115. Berkant 15/07/2016 at 3:02 pm Reply

  Merhaba. Calistigim isletmede terfiler yazildi ve benin adim terfilerde yazmasina ragmen , is yeri terfileri daha vermedi. Yapilan haftalik shiftlerde terfi alacagimiz pozisyonlar yaziyor ama bu shiftlerin printerdan basiliyor atentki degil yani. Yaklasik 2 yildir calisiyorum ve 4 aydir verilmeyen terfinin artik yalan oldugunu dusunuyorum. Tazminat talep edip isi birakabilirmiyim yada mahkemeye verip terfim verilmedigi icin tazminat talep edip istifa edebilirmiyim? Ayrica isciye verilecek yillik zam verilmesse yada gec verilirse isci mahkeneye verip tazminat alabilir mi?

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:48 pm Reply

   Berkant bey
   özel sektörde terfi ve zamlar yasal bir düzenlemeye bağlanmadığından bunu talep etme ve haksızlığa uğradığınızı ispatlama tamamen sizin mahkemeye delil sunmanıza bağlı. enazından üstün başarılarınız ve terfiyi hak ettiğinizi ispatlayacak belgeler veya 2-3 çalışanın şahitliği gibi.

 116. Bahar 15/07/2016 at 5:41 pm Reply

  Merhaba muammer bey. Kadin hastaliklarindan gexirdim bir rahatsizliktan oturu yaklasik bir aydir raporluydum son 10 gunluk raporum devam ederken. 13 haziran 22 haziran olan raporunda 15 haziranda isten çıkışımız verilmis acaba ben bu so. Raporumun ucretinin sgkdan alabilirmiyim

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:53 pm Reply

   Bahar hanım
   geçmiş olsun.
   işten çıkmış olmanı önemli değil son bir yılda 90 gün sigortanız varsa SGK işgöremezlik ödeneğini ödeyecektir.

 117. funda 18/07/2016 at 6:30 pm Reply

  Merhaba ben şuan 6 ay ücretsiz kullanıyorum ve ikinci bebeğime hamile olduğumu öğrendim tanzimat hakkimi alabiliyor muyum…

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:54 pm Reply

   Funda hanım
   hamile olmak tazminatlı işten ayrılma hakkı sağlamadıağından işten ayrılmanız durumunda normal istifa sayılacaktır. tazminat alamazsınız.

 118. Canali 20/07/2016 at 2:07 pm Reply

  Muammer bey merhaba, haklarımı ararken sizin sitenize denk geldim sorulan soruların hepsine cevap vermeniz açıkcası beni çok mutlu etti. İş yerimde yaşadığım bi olayı ve bu durum karşısında olan hakkımı öğrenmek istiyorum. İş yerim milli eğitime bağlı özel bi kurum yaz döneminde öğrenci sayımız epey azaldı ve bu durum karşısında iş verenim 1 ay kapatma kararı aldı. Fakat Bu durumu bize kapatmasına 1 hafta kala söyledi bu durumda napabilirim herhangi bi hakkım var mı? Çok teşekkür ederim şimdiden

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:57 pm Reply

   Sayın Canali
   İzinde olduğumdan cevabınız geçikti üzgünüm.
   işyerlerinin geçici kapatma durumlarında (hammadde, kriz, pazar sorunu vs) işveren işçileri bilgilendirmek durumundadır, bu süre 4 haftayı geçecek ise İŞKUR yarım maaş ödemesi yapmakta ve işsiz kalma durumunda işçilerin işsizlik ücretinden düşmektedir. ancak işten çıkış vermediğinden tazminat ödeme zorunluluğu da başlamamaktadır. ancak 4 haftayı geçtikten sonra çalışanlar isterse tazminat talebiyle istifa edebilirler. ancak İŞKUR danişsizlik ödeneği alamazlar.

 119. Tuba 23/07/2016 at 2:39 pm Reply

  Merhaba Onur bey ben taşeron işçi olarak 8 yıldır çalışmaktayım cumartesi günleri Çalışmıyoruz bende Şehir dışına cıktım fakat iki gibi aranıp bir özel hastanede o gün için görevlendirildiğimi söylediler fakat dönmem en az 4 saat sürüceğinden dolayı geri dönemiyeceğimi bildirdim sorum su birincisi işçi kanununda Şehir dışında çıkarken bilgi vermem gerekiyor mu ikincisi sözlü ve ani çıkan görevlendirmeye gitmek zorundamıyız

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 4:03 pm Reply

   Tuba hanım
   iş kanununu bağlı çalışanlar haftalık izinlerinde şehir dışına çıkabilirler ve bir izin almaları gerekmemektedir.
   ikincisi, işveren acil durumlarda haftalık veya yıllık izinden çalışanları çağırma hakkına sahiptir ve uygun durumda işbaşı yapılması gerekir. sizin gelemeyişinize dair makul açıklamanız sorunu çözecektir.

 120. sevval 24/07/2016 at 11:32 am Reply

  Iyi gunler. Ben iskur sozlesmeli kursiyer olarak ise basladim. Ancak memnun degilim isimden. 2 ay deneme suresi dolmadan isten istifa edersem bu durum benim icin ilerde bir sorun teşkil eder mi ?. Birde ihbar suresi boyunca çalışmadan cikarsamda benm icin bir sorun olur mu?

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 4:04 pm Reply

   Seval hanım
   işyerinde çalışma 2 ay deneme süresi içinde karar vermenize bağlıdır. bu sürede işten çıkıp tekrar İŞKUR tarafından bir işe yerleştirilmeniz mümkün olacaktır. 2 ay dolmadan karar verin aksi halde 2 haftalık ücretiniz kesilir.

 121. ÖZLEM 25/07/2016 at 4:38 pm Reply

  Muammer Bey merhaba;
  Özel bir hastanede hemşire olarak çalışıyordum. Doğum iznimin bitmesine 2 gün kala devletimiz iş yerine ohal yasası gereği kapatma kararı verdi ve kapatıldı. bunun yerine devletimiz bir kamu hastanesinin personellerini buraya atamış. Bu sebepten dolayı işten çıkarıldığımız söyleniyor ve çalıştığımız kurumdan bir muhatap bulamıyoruz. Ne yapmalıyız? benim gibi binlerce kişi mağdur. İLGİNİZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER

 122. Hasolik 26/07/2016 at 11:51 am Reply

  Muammer Bey merhaba.
  İş veren toplu işçi çıkarımında 29. maddeyi uyguluyor.
  Biz kendimiz istifa etsek işveren işten çıkış maddesine 29. maddeyi koyabilir mi?

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 4:18 pm Reply

   Sayın Hasolik
   iş kanunu 18. ve 25 maddeler işten çıkarmayla ilgilidir. 29 değil.
   25 madde 1 ve 2. fıkraları tazminatlı fesih olup, 25/2 tazminatsızdır. yani ahlak ve iyi niyet kurallarına işçinin uymaması. bu durumda fesih halinde tazminat alamazsınız ve işkurdan işsizlik ödeneği verilmez. istifa durumunda da aynı durum söz konusudur. farkı olmayacaktır.
   işverenin çıkarması halinde dava açma işe iade ve haklarınız talebi daha kolayken, siz istifa edince işe iade davası ve haksızlığa uğradığınız hususunda bir dava açamazsınız.

 123. Emine D. 26/07/2016 at 4:49 pm Reply

  Merhaba Muammer Bey
  Bir şirkette temizlik görevlisi olarak 1 yılı aşkın süredir vardiyalı çalışmaktayım.Ayda 4 gün izin kullanmaktayım.Yıl içerisinde vardiyanın dönmesinden dolayı bazı aylar 5 gün izin kullanmak zorunda kalıyorum ve firma yetkilis kullandıgım 1 gün izni keseceğini söyledi.Sizce nasıl bir yol izlemeliyim.
  İyi çalışmalar

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 5:13 pm Reply

   Emine hanım
   haftalık izinler belirlenen hafta tatili gününde kullanılır, vardiyalı işlerde bu günler değişebilir. aylık çalışmaya göre bazı aylar 4 pazar bazı aylar 5 pazar denk gelmesi gibi.
   haftalık izinlerin 6 gün çalışma ve bir gün izin olarak yasada belirlenmesi nedeniyle bu izin sürelerinde bir değişiklik yapılması mümkün olmaz. buna uygun işlem yapmasını talep edebilirsiniz.

 124. Ahmet AKSOY 27/07/2016 at 2:26 pm Reply

  emekli sürem doldu dilekçe verdim herşeyim tamam ama amir evrakı imzalamıyor beklitiyor. ne yapmam gerekir. emeklilik ile en ufak bir sorunun yok.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 5:22 pm Reply

   ahmet bey
   SGK ya emekli başvurusu yaptığnızda sizden işyerinden ayrılma belgesi getirmenizi isteyeceklerdir. eğer bunu işveren yapmazsa emeklilik işlemi başlamaz, onun için sgk dan emekli olabilir yazısı alıp, emeklilik nedeniyle istifa dilekçesini vererek tazminatlarınızı alarak ayrılma yoluna gidebilirsiniz.
   bu durum iş kanununa bağlı çalışanlar içindir. devlet memuru iseniz durum farklıdır.

 125. Mustafa Danacı 27/07/2016 at 6:49 pm Reply

  Murat bey merhaba ben kamu kuruluşunda kalorifer bakım ve onarımcıs olarak işe alındım 2011yılında bakım onarım komutanlıgında çalışıyorum lojmandaki arızalar ve tesisat işlerini yapıyoruz iki gün önce lojmanda duşa kabin montajı işi varmış ve bize yapmamızı söylediler bizde bizim meslegimiz le ve meslek tanımımızla alakası olmayan ve bu işleri daha önce de mekanik malzemeler montajı yapan arkadaşlar oldugunu söyledik ama bize baskı kurarak illaki de yapacaksınız dediler bizde meslegimiz olmadıgı için yapamıyacagımızı söyledik ve bize tutanak yazdılar nasıl bir cvp vermeliyiz

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 5:26 pm Reply

   Mustafa bey
   izinde olduğumdan cevabım gecikti üzgünüm.
   işverenin yakın meslek grupları içinde iş dağılımını düzenlemesi genel kabul görmüş bir durumdur. uzak meslekler için bu ancak yazılı talimatla olabilir, elektirikçiden duşa kabin montajı uygun olmaz ancak, mekanik bakımcı bu işe daha yakın kabul edilebilir.
   siz ancak işlerin çok yoğunluğu nedeniyle ve mesul olduğunuz işleri aksatmamak için bu görevi yapamadığınızı söyleyebilirsiniz.

 126. nergiz 28/07/2016 at 4:44 pm Reply

  merhaba daha öncede size yazmıştım ama dava açma şansımın olmadığını belirtmişsiniz ben haklı olduğum halde ve yapamıycağımız işlerde çalıştırılmamıza rağmen ve sürekli tehditle çalıştırıldığımız hade din ve meshep ayrımcılığı yapıldığı halde sürekli hakarete uğradığımız halde engeli hakları bumu anlamıyorum neden hep bizler kaybediyoruz

 127. gülşen 30/07/2016 at 12:17 am Reply

  merhaba özel bir kişisel bakım marketinde çalışmak tayim ve yeni bir müdür geldi bizi devamlı tehdit ediyor karşı gelirseniz priminizi keserim ve 1.5saat molamiz var çoğu zaman 30dk molamiz kullanamıyoruz fazla saate de eklenmiyor içeride 36 saat mesajim var eksik çalışma olarakta verilmiyor fazla mesaide ne yapmalim.müdür ben çalışıyorum sizde çalışacaksınız diyor kendisi süt izni var ama fazla çalışıyor bu sucmudur.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:35 pm Reply

   Gülşen hanım
   ülkemizin en büyük sorunu fazla mesai düzenlemeleridir.
   ne yazık ki pekçok işyeri gibi sizde de ara dinlenmeler tam kullandırılmıyor ve fazla mesailer düzgün hesaplanmıyor. bu hususta İŞKUR incelemesi halinde işyerinin 150 bin TL. ceza alacağı açık ama bunu göze alıyorlar.
   ödenmeyen fazla mesailerinizi talep edebilir veya mesai takip sistemiyle kayıt altına alarak 5 yıl içinde dava açıp haklarınızı isteyebilirsiniz.

 128. Tuğba 01/08/2016 at 6:56 am Reply

  Merhaba Muammer bey,
  Benim size birkaç sorum olacak. İlk olarak nisan ayında doğum iznine ayrıldım bir hafta sonra iznim bitiyor yeni yasaya bağlı olarak iznimi bir süre daha uzatıp sonrasında yarı zamanlı çalışmaya geçmek istiyorum ama eşim şu an çalışmıyor. Öğrendiğim kadarıyla eşi çalışmayan ebeveynler yarı zamanlı çalışamıyorlarmış. Ama benim sirketimde part time çalışan işçi sayısı oldukça fazla. Bununla ilgili bir zorlukla karşılaşırsam ne yapabilirim. Bir diğer sorum da; isverenim bu yıl bir çok arkadaşıma zam yaparken bana hiç yapmamış. Satış hedefi odaklı bir şirkette çalışıyorum ve sebep olarak hamileyken performansımın düşük olduğunu ifade ettiler. Maaşım asgari ücretin üstünde yine de zam yapmama gibi hakları var mı. Ve son olarak; çalıştığım sirket ülkede fazlaca mağazası bulunan bir sirket, (iş sözleşmemde sehir icinde istedikleri mağazaya gönderebileceklerini içeren bir madde var) emzirme süresi boyunca istemediğim herhangi bir şubeye gönderemez değil mi?
  Şimdiden teşekkürler.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:32 pm Reply

   Tuğba hanım
   Yarı zamanlı çalışma eşlerin çalışmasıyla ilgili değil, bu nedenle bunu talep edebilirsiniz. bu tamamen bireysel bir durumdur.
   Zam konusu ise yasal hiçbir düzenleme olmayan bir alan, işveren çalışanlarına ücret zammı yapıp yapmamakta serbest bırakılmış. yalnızca eşit işe eşit ücret konusu inceleme alanına girmekte olup ciddi fark durumunda ve açıklanamaz hallerde İŞKUR müfettişleri inceleme yapabilmektedir.
   aynı il içinde farklı işyerlerine geçici veya kalıcı tayin durumu işverenin hakları arasında sayılmaktadır. il dışı tayinlerde ise sözleşmede madde bulunması veya çalışanın kabulü gerekmektedir. annelerin bir yaşına kadar olan çocuklarına emzirme izni ve emzirme mekanı sağlamak işverenin sorumluluğundadır ve bunu sağlamak şartıyla başka işyerine görevlendirme yapabilecektir.

 129. Halil 01/08/2016 at 5:56 pm Reply

  Iyi gunler muammer bey simdiden vereceginiz cevap icin tesekkur ederim bir tasorende calismaktayim. Calisma saatimiz sabah 8 aksam 5 dir. Isin aciliyeti sebebiyle patron sabahlamamizi soyledi aksam 5 den sonra calismaya devam ettik sabah 6 da bitirdik. Ayni gun oglen geri cagirdi aksam 5 kadar calistik ve paydos ettik. Sabah tekrar geldik normal calismamiza devam ettik. Ay sonu maaslarimizi aldigimizda bize sadece 7 saat mesai yazmis . nedenini sordugumuzda sabah 8 ogleye kadar calismadigimiz icin sabaha kadar calismis oldugumuz mesai kesmis ve 7 saat vermis. Sorum su ben sabah kadar calistim ertesi gunun yevmiyesi verilmek zorunda degilmi

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:27 pm Reply

   Halil bey
   fazla mesailer ülkemizde çok karmaşık durumdadır. yasal olanı günde 11 saati geçmemesidir. 9 saat normal mesai + 3 saat fazla mesaidir. ancak 18 veya 20 saat çalıştırma diye inanılmaz şeyler olmaktadır.
   1. fazla mesai bir hafta içinde toplam 45 saati geçen süredir. bu sürenin hesabında fazla çalışmalar ile istirahatler mahsup edilip net kalan çalışma süresi hesaplanır.
   2. günlük mesai süresinde istirahat edip farklı saatlerde çalışılması halinde bu mahsuptan dolayı azalacağından fazla çalışma bütünü üzerinden hesaplanamaz.
   3. fazla mesai süresi 1,5 yevmiye üzerinden ödenir. sizin net fazla mesainiz diyelim 8 saat ise buna karşılık 1 günlük yevmiye değil 1,5 günlük yevmiye ücreti verilecektir.
   yani siz fazla mesailerinizi ve mesai yapmadığınız süreleri hesaplayıp birbirinden düşün çıkan sonuç doğru ise ödeme miktarı doğru olacaktır.

 130. merve 02/08/2016 at 9:37 am Reply

  Murat Bey iyi günler. işyerimizin sarıgazi sultanbeyli ve tuzla olmak üzere ücyerde şubesi bulunmakta tuzladaki şubemizi kapatmak istiyoruz orda çalışan işçilerimizi ise diğer şubelere göndermek istiyoruz bu iş sözleşmesinde esaslı değişikliğe neden olur mu nasıl bir yol izlememiz gerekir. Şimdiden teşekkürler

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:20 pm Reply

   Merve hanım
   işyerinde çalışan işçiler aynı il sınırları içindeki yer değişikliklerine uymak zorundadırlar. ancak il dışı olduğunda bu durumun sözleşmede yer alıyor olması gerekir. işte esaslıdeğişiklik olmadığı sürece işyerinin il sınırları içinde değiştirilmesi mümkündür. kabul etmeyenler istifa etmiş olacaklardır.

 131. Kazım 02/08/2016 at 3:30 pm Reply

  Muammer bey merhaba, benim bir sorum olacak cevap yazarsanız çok Mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Yaklaşık 21 yıldır çalıştığım kamu kurumunda daha önce beş yıl siğortalı olarak çalıştım. Siğortalı çalıştığım süre içinde kurum sınav açtı. Sınavı kazanıp memur oldum. Siğortalı çalıştığım süre aynı kurum olduğu için hizmetten sayılıyormuş. Fakat tazminattan sayılıyormu? Bunu henüz öğrenemedim . Yani emekli olduğumda beş yıllık siğortalı süremin alacağım toplam kıdem emekli tazminatına yansıyıp yansımayacağını merak ediyorum. Cevap yazabilirseniz Mutlu olurum. Kolaylıklar dilerim.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:17 pm Reply

   Kazım bey
   kıdem tazminatı süresi çalıştığınız sürenin tamamı için geçerlidir. sigortalı veya memur olmanızın önemi yoktur. aynı işyerinde bulunduğunuz sürece o işyerinden alacağınız toplam sürenin kıdem tazminatı yıl bazında hesaplanacaktır.

 132. Selcuk topcu 04/08/2016 at 1:20 am Reply

  Merhaba ben 1yıl 2 aydır bir özel bir firmada shıma makinacısıyım iş verene 2.500 tl zarar verdiğim beyan edilip 1.250 tl nin bende kesileceği bilgisi verildi ben bu durumu kabul etmeyip beni işten çıkarma hakları olduğunu bildiricem ve pazar günleri çalışma izni olmadan çalıştırıyor ve SSK ları askari ücretten gösteriyor bunun durumda ihbar ve tazminat hak edebilirmiyim

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:15 pm Reply

   Selçuk bey
   işyerine bir maaşın üstünde zarar vermeniz halinde işverenin tazminatsız çıkarma hakkı doğmuş olur. ancak, size yapılan kesintinin disiplin kararıyla olması ve objektif incelenmesi gerekir.
   ayrıca sizin hafta tatili ve fazla mesai alacaklarını elbette talep etme ve bunların ödenmesini isteme hakkınız var. bu haklar nedeniyle ihbar tazminatı ne yazık kı, oluşmayacaktır.

 133. merve 04/08/2016 at 12:52 pm Reply

  merhaba muammer bey;
  öncelikle 36 haftalık gebeyım 33+3 de doğum iznine ayrılmak zorunda kaldım. çalışır raporumu çalışmaza çevirdi doktorum. iş yerim bugun itibari ile sanırım iflas kararı almış durumdadır. işçi çıkarmaları başlamış. sahsıma bilgi verilmedi ama eğer benimde çıkışım verilirse sgk durumum ve doğum izni ücetim yanmış mı olur? bu konuda haklarım nelerdir?
  bana bilgi vermeden çıkışımı yapabilir ler mi?
  konu ile ilgili geri dönüşünü bekliyorum. çok teşekkür ederim.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 5:28 pm Reply

   Merve hanım
   işyeri kapanması durumunda elbette pekçok işçi mağdur olacaktır. bu hususta çoğu kere önceden bildirim yapılamamaktadır. tüm ücret ve tazminat haklarınız saklı kalmakla beraber, SGK dan son 1 yıl içinde 90 gün priminiz ve son 120 günde hiç ücretsiz izin ve devamsızlığınız yok ise işyeri kapansa da size doğum parası ödenecektir.

 134. merve 04/08/2016 at 1:06 pm Reply

  merhaba muammer bey;
  suan 36 haftalık gebeyim. iş yerimden 33+4 te zorunlu izne ayrıldım. çalışır raporumu çalışmaz olarak değiştirmek zorunda kaldım. bugün itibari ile iş yerimiz sanırım iflas kararı aldı. iş yerindekilerin teker teker çıkışları veriliyormuş. şahsıma henüz bilgi verilmedi ama eğer benimde çıkışımı verirlerse doğum ücretim yanarmı? sgk kesilir mi? ve bana haber vermeden çıkışım yapılabilir mi? bu konuda neler yapabilirim. yardımcı olabilir misiniz?

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:13 pm Reply

   Merve hanım,
   izindeydim cevabınız geçikti üzgünüm. işyerinin kapanması önemli değil sizin bir yıl içinde 90 gün sigortanız olması halinde SGK doğum parasını size ödeyecektir. başvurunuzu zamanında yapınız.

 135. birol 04/08/2016 at 4:40 pm Reply

  Merhaba Muammer Bey
  ben 1 buçuk yıldır bir kurumda sözleşmeli çalışıyorum.sözleşmemin bitmesine 6 ay var.işyerimiz kapanıp,başka bir isimle sıfırdan yeni bir kurum olarak,şehir içinde başka bir yerde açılacak.bu durumda otomatik olarak istifa mı etmiş sayılacağız?.yeni açılacak kurumda ben ve bazı arkadaşları düşünmediklerini,iş bulmamız gerektiğini söylediler.bu durumda talep edebileceğimiz haklarımız nelerdir?istifa etmek zorundamıyız?zorunluysak istifa etmeden mi bir şeyler yapmalıyız?bu konular hakkında hiçbir bilgim yok.aydınlatırsanız müteşekkir olacağım..

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:11 pm Reply

   Birol bey
   işyerinin kapanması iş k. 18. madde kapsamındadır. işveren bu durumda tüm işçileri bilgilendirmek ve işkur’a yazılı bildirimde bulunmak zorundadır. işçilerin bildirimi yapıldıktan sonra tüm ücret ve fazla mesaileri yanında kıdem tazminatlarının ödenerek işveren tarafından çıkarılmaları (kapanma sebebiyle) gerekir. işçilerin istifa etmesi tüm haklarından vazgeçtikleri manasına gelir. bunu işvreen istese bile kimse istifa ederek haklarını yakmasın üstelik tazminat hakkınız yanında İŞKUR dan alacağınız işsizlik maaşını da alamazsınız.

 136. hakan karataş 04/08/2016 at 6:44 pm Reply

  Muammer bey

  4,5 yıldır aynı firmada calisiyorum servisin vardı kaldırıldı şimdi yol ucreti veriyorlar ama 4 tane vesayit değiştirip ancak görebiliyorum yol çok uzak nasıl haklarımi alıp cikabilirim

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:09 pm Reply

   Hakan bey
   işverenlerin sosyal haklar olarak sunduğu yemek, servis, yol parası, yakacak yardımı gibi hususlar yasal düzenlemeyle gelen sorumluluklar olmayıp işverenin isteğine ve ülke genel temayüllerine göre olmaktadır. ancak bu imkanlara göre çalışmaya evet demiş tüm çalışanlar bu imkanların ortadan kalkmasından sonraki 6 gün içinde duruma yazılı itiraz etmeleri veya tazminatlı fesih haklarını kullanmaları halinde işveren sorumlu kalır. aksi halde yeni durum tüm işçiler tarafından kabul edilmiş sayıldığından hak talep etme imkanı olmamaktadır.

 137. Mehmet 06/08/2016 at 12:32 pm Reply

  Devlet hastanesinde taşeron işçisinin 10 günlük raporuma şirketim onay verdiği halde Hastane yönetimi raporu hakem heyetine gönderme yazısı gönderdi Hastane yönetiminin almış olduğum raporu sorgulama ve hakem heyetine gönderme yetkisi varmi

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 3:06 pm Reply

   Mehmet bey
   Asıl işveren hastane olunca taşeron firmanın işçilerini bir şekilde takibe alma söz konusu olabilir. ancak, konun daha önce suistimal edilmiş bir rapor örneğiyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. normal bir prosedür değil çünkü.

 138. Nadir kocak 09/08/2016 at 11:02 am Reply

  İyi günler is goremezlik(istirat) ucreti ödenme di nedeni ise işten cikarolma olarak söylendi 170 nolu telefondan bu şekilde bilgi aldık kanun da boyle bir yasa varmi. Şimdiden teşekkürler

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 2:23 pm Reply

   Sayın Nadir
   Doğum parası İŞKUR sitesinde de açıkça yazıldığı üzere doğumdan önce 90 gün prim yatıran anneye ödenir. işten ayrılmış olmak SGK konusu değildir.
   “Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranmaktadır.”
   Bu nedenle siz şahsen başvurun ve haklarınızı arayın.

 139. Sevim 09/08/2016 at 2:07 pm Reply

  Ben ögretmenim ve 10 ay anlasip calistim ve sonrasinda istifa ettim. 7 ve 8 aylarim bos benim sigortam yok. ben ne kadar yatirmam gerekiyor sigortami ? o boslugu gidermek icin? simdiden tesekkür ederim.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 2:18 pm Reply

   Sevim hanım
   SGK 4a çalışanları boş geçen günler için sigorta pirimi yatıramamaktadır. bu işlem sadece 4b olan bağkur sigortalılarda mümkündür. siz boşta kaldığınız zaman isteğe bağlı sigorta başvurusu yapıp onu ödemeye başlayabilirsiniz. çalışmaya başlayınca bu kesilir ve yeniden işi bırakınca isteğe bağlı ödersiniz.
   isteğe bağlı sigorta 2016 için 527 TL/aylık olarak ödenmektedir.
   siz Sağlık sigortası ödemek isterseniz emeklilik primi ödememiş yalnızca sağlık sigortasını devam ettirmiş olursunuz onun tutarı ise geliriniz olmadığı zamanlar için 65 TL. tutarındadır.

 140. Kaan 13/08/2016 at 1:58 am Reply

  Sayın Muhammer bey;
  Ben 30 yaşindayim. 20.04.2008 tarihinde işe başladim.Yasal olarak sigortamin başlamiş olduğu tarih 2008 ciraklik donemim aynin is yerinde 1999 yilinda baslamis olup 2005 yilinda askerlik nedeniyle ayrildim 2007 yilinda tekrar geri döndüm ve belirttigim tarihde sigorta başlangici oldu halen devam etmekte.. Sorunum şu ki kışın hava kararana kadar yazın yaz uygulaması saatlerinde çalisma saati 12-13-14 saati bulmakla beraber ulusal tatil izinleri yillik ucretli izin kullandirilmamaktatir. Ve iş kanununda belirtilği günlük 8 saatlik ćalismanin cok ustunde çalistigim ayrica maaslarin haftalik olarak elden verildigi dini bayram izinlerinin hafta icini işgal eden örn: salı ,çarsamba, persembe gunlerine mutakip oldugunda o haftayi tatil verip ücret ödemeyen özel bir şirkette çalişiyorum. tatile kışın ücretsiz olarak isteğe bağlı cikabiliyoruz. Bu şirket 3 ortakli 4 çalisanli bir şirket. işe giriş 08:00 çıkış ? Artık dayanamiyorum.Bir yol gösterin.

  Saygilarimla…

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 2:07 pm Reply

   Sayın Kaan
   3 ve daha işçi çalıştıran işyerleri iş kanunun birçok maddesinden muaftır. 10 kişinin altında olan yerler ise iş güvencesi yasasına tabi değildir.
   ancak sizin anlattığınız çalışma şekli birçok hakkın gasp edilmesini göstermektedir. işyeri hakkında bu dilekçe İŞKUR’a ulaştığı anda 150 bin TL. den az olmayan cezalar alabileceklerdir.
   siz 1999 ve 2005 yılları arasında çalıştıysanız ve 18 yaşından sonraki sürelerin sigortalı gösterilmesi için talepte bulunabilirsiniz
   iki, günlük 9 saati geçen her günün fazla mesaisini toplayıp aylık önemli bir fazla mesai ücreti isteyebilirsiniz
   üç, bayram ve genel tatil günleri için her yıl ayrı hesaplanmak üzere bayram mesai ücreti isteyebilirsiniz
   bunları ister işverenden, ister İŞKUR’a başvurarak isteyebilirsiniz.

 141. Mustafa kırkır 13/08/2016 at 3:14 pm Reply

  Ssk lı çalışanım ögle yemeği saatinde yemek gelmiyor bunun yerine alışveriş için kart verildi bu kartın kullanım yerine ise işveren tarafından öğle saatinde ulaşımım engelleniyor. Yemegi dışardan sipariş olarak getirmem isteniyor. Bu durum ise yemek kartıyla mümkün olmuyor nakit kullanıyorum , yemek için bana ödenen tutardan cok fazla bir rakama tekabil etmektedir. Maaşımın 3/1 ne takabül etmektedir. Aynı zamanda dışarda uygun fiata yiyeceğim yerler var öğle saatinde işveren dışarıyada izin vermiyor. Lütfen genel olarak inceleyin ve nerelerde benim hakkımın oldugunu söyleyin zor durumdayım.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 2:01 pm Reply

   Mustafa bey
   iş yerindeki bu tür katı tutumlar çok nadir olan durumlardır. her çalışanın öğlen saatinde 1 saatten az olmamak üzere ara dinlenme hakkı vardır. bu yasal düzenlemeyi işveren engelleyemez, suç işlemiş olur. bu dinlenme süresince işçi tamamen bağımsızdır, işyeri dışına çıkabileceği gibi evine, lokantaya vs. gidebilir. bunu engelleyen işyerinden haklı nedenle istifa ettiğinizde tüm tazmınatlarınızı ödemek zorunda kalır.
   ikincisi, işveren işçileri bu süre içinde serbest bırakmaz ise bu süre çalışma süresinden sayılır ve size bu süre için fazla mesai ücreti ödemesi gerekir.
   üçüncü olarak, işverenler çalışanlarına yemek veya yemek kartı vermek zorunda değildir. bu yasal zorunluluktan değil genel temayülden kaynaklanmaktadır. işçiler dilerse sefertasıyla yemek getirebilirler. ancak uzun süre (bir yıl gibi) bir sosyal hak verilmeye devam edilmiş ise bunun kesilmesi halinde işçiler haklı nedenle istifa etme hakkı kazanırlar.
   sizler ya fazla mesai ücreti ödenmesini veya yemek saatinde serbest bırakılmanızı talep edebilirsiniz.

 142. Pınar 15/08/2016 at 11:03 am Reply

  Meraba Muammer bey
  10 aydır çalıştığım özel sirket kapatilacak ve bize yıllık izin ve tazminatını ödemeyecek yıldız dolmadığı icin benim bu şirketten ne gibi haklarını alabilirim. Issız maaşı yıllık izin parami vb.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 1:55 pm Reply

   Pınar hanım
   ne yazık ki, iş kanunda yıllık ücretli izin parası ve kıdem tazminatı hakları bir yılın tamamlanmasına bağlanmıştır. sizin son çalışma ücretiniz, fazla mesai ve ihbar tazminatınızı almanız söz konusudur. eğer 4 hafta önceden çıkışı haber verip ihbar ettilerse ihbar tazminatı ödemesi de söz konusu olmayacaktır.

 143. Halil İbrahim 15/08/2016 at 11:00 pm Reply

  Nuammer Bey bir sorum olacaktı.
  İş başvurusu yaptığım firmada iş görüşmesinden önce bana verilen İş Başvuru formuna benden istenilen bütün bilgilerimi girip en son olarak istediğim Net Ücret kısmınada istediğim net ücreti ve artı asgari geçim inidirimi istediğimi yazdım. İş görüşmesi olumlu geçti ve bende başlamak için istenilen evrakların listesi verildi.
  İşe il başladığım gün iş sözleşmesini okuyarak imzaladım. İçeriğinde hiçbir şekilde maaş politikası hakkında ( brüt veya net maaş sistemi ) bilgi yoktu. İlk aldığım maaş bordrosunda istediğim net ücretin içine İkramiye , yakacak yardımı , AGİ gibi ücretler eklenip benim istediğim net ücretim aşağıya çekilmistir. Şikayetimi sözlü olarak insan kaynaklarına ilettim. Bana sistemlerinin böyle olduğunu işime gelmiyorsa işi bırakabileciğmi söylediler. O dönemde işi bırakacak durumum yoktu. Şu an mesai saat ücretim net ücret üzerinden değilde giydirilmiş bütün ücretler kesildikten sonra ve iş görmezlik ücretim vs bütün haklarımın neredeyse asgari ücretten hesaplandığını görüyorum.
  Buna ek olarak vergi dilimi aşımlarında brüt üzerinden hesaplandığı için cok fazla kesinitiye uğruyor maaşım.
  Sizce beni yazılı veya sözlü bu konuda bilgilendirmedikleri için tek taraflı fesih hakkım doğarmı? Sözleşmemde ücretle ilgili hiçbir ibare yok sadece ödeme günleri ve çalışma sistemi yazılı. Elimdedi tek kanıt İş Başvuru Formundaki İstediğim net ücret ibaresi ve altında yöneticinin imzasıdır. Muammer bey bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

  • Muammer Murat 16/08/2016 at 1:51 pm Reply

   Sayın İbrahim bey
   Ne yazık ki işlemler sizin aleyhinizde gelişmiş.
   Sizin sözleşmede imzaladığınız bilgiler mahkemeye kanıt olarak sunulduğunda birinci derece belge niteliği taşıyacaktır. elbette başvuru formu da bir belgedir ancak ikinci dereceden belge niteliğinde bulunmaktadır.
   İkinci olarak, eğer çalışan aldığı ücrete 6 hafta içinde itiraz etmezse bu ücrette zımmi olarak anlaşma sağlandığı kabul edileceğinden yine haklı nedenle fesih hakkınız kabul edilmeyecektir.

 144. Kaan 16/08/2016 at 6:52 pm Reply

  Sayın muammer bey;
  Ciraklik okuluna 17 yasinda basladim 3 yillik döneme giriyordu ozamanlar şuan 2 yila düsmüs bu branj demek istedigim 17 yasinda baslamis oldugum ciraklik okulunu 20 yasinda bitirdigim takdirde ve o isyeri 19 yasindan gun aldigimda normal sigortami yaptirmak zorundami yaptirmak zorunda degilse neden emeklilige 1 yil kaybim olur.
  Saygilarla..

  • Muammer Murat 21/08/2016 at 7:50 pm Reply

   Sayın Kaan
   çıraklık okulu özel kanunla eğitim vermekte olup orada geçen süreler sadece sağlık ve iş kazası için sigorta yapmaktadırlar. eğitim tamamlanınca herhangi biryerde işe başladığınızda işyeri sizi doğrudan sgortalı yapmak zorundadır. Türkiye de çalışma yaşı 16 olup bu yaşta işe başlayan genç işçiler de sigortalıdırlar. bu yaşta yatırılan primler emekli maaşı hesaplanmasında dikkate alınmakla beraber zorunlu çalışma süresi olan 25 yılın hesabında sayılmamakta. bu süre ise 18 yaşında başlamaktadır.

   • Kaan 26/08/2016 at 3:51 pm Reply

    Merhaba Sayın Muammer Bey;
    İsyerine noterden haklı nedenlerle (yillik ucretli izin resmi tatil gunlerinin ucreti fazla mesai alacagi vb) çekmiş oldugum ihtarnameye,işverenin cevabi yine noter yoluyla ‘hiç bir alacağı yoktur’ cevabi geldi bu cevaba karşılık nasıl bir yol izlemek gerekir ? Yeniden ihtar çekmelimiyim? Haklarim ödenmeden bu cevabi verebilirler mi ? Yardımlarınızı bekliyorum.

 145. Gulsen 17/08/2016 at 8:41 am Reply

  Merhabalar. 29 haziranda doğum yaptım. İstirahat raporun 30 eylülde bitiyor.ancak 22 temmuzda is yerim kapandı. İşsizlik sigortasına ne zaman başvuru yapmalıyım. İlginize şimdiden teşekkür ederim.

  • Muammer Murat 21/08/2016 at 7:41 pm Reply

   Sayın gülsen,
   tebrik ederim, Mutluluklar dilerim.
   doğum parasını SGK dan almanız için doğum sonrası 2 ay bitince hekimden çalışabilir raporu alıp başvurmanız gerekiyor. yeni bir işe başlamanız veya işyerine tekrar dönmemeniz bu durumu değiştirmiyor.

   • Gulsen 21/08/2016 at 11:14 pm Reply

    Cevabını için teşekkür ederim. Peki işsizlik sigortasına ne zaman başvuru yapabilirim. (Ben raporluyken is yerim kapandı )

 146. servet 19/08/2016 at 11:54 am Reply

  Merhaba Muammer bey
  çalışmakta olduğum firmada yol parası aylık akbil ve yemek parası olarak ticket yatırılıyor
  kıdem ve ihbar hesaplanırken bunları dikkate alabiliyor muyuz
  kolay gelsin

  • Muammer Murat 21/08/2016 at 7:39 pm Reply

   Servet bey
   Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır. yani tüm sosyal ve yan haklar dahil olmak üzere, (yemek, yol, servis, yakacak, ikramiye, yıl sonu primi vs) aylık miktarı hesaplanarak ücrete dahil edilip brütü hesaplanır bunun üzerinden her yıl için bir giydirilmiş brüt ödenir. ihbar tazminatı son maaşın 2-4-6-8 haftalık net tutarı olarak ödenir ve ihbar tazminatından sgk+vergi kesilerek ödeme yapılır.

 147. Sevda AK 20/08/2016 at 5:53 pm Reply

  Merhaba Muammer bey
  eşim ve ben 4 yıldır aynı şirkette calisiyoruz. yaklaşık 20 gündür maaş odemesi yapılmıyor ve herhangi bir açıklamada yapılmadı ne zmn yatırılacağı konusunda. biran önce maasimizi almak için ne yapmaliyiz yasal yollar nelerdir. teşekkür ederim…

  • Muammer Murat 21/08/2016 at 5:41 pm Reply

   Sevda hanım,
   işverenin ücret ödeme konusunda yasal süresi 20 gündür. size ödemeyi her ayın son günü yapıyor ise, bu durumda takip eden ayın 20. gününe kadar yapmaması halinde iş aktini tazminat alarak fesh etme hakkınız doğar. ancak, maaşın ödenmesi konusunda işçiye bir yaptırım tanımamaktadır.
   işverenin maaş ödememesi durumunda, iş kanunu işçinin iş yapmaması konusunda bir hak tanımaktadır. iş yapmadığınız halde sizi işten çıkaramaz ve maaşınız çalışmaya devam eder. bunun dışında bir yaptırım ve ücreti alma yolu yoktur.

 148. Sevda AK 21/08/2016 at 11:45 pm Reply

  is yeri maasimizi vermedigi gibi tazminatli cikisida kabul etmiyor.hiç bir şekilde anlasamiyoruz. biz hem maasimizi hem tazminatimizi almak için ne yapabiliriz. en hızlı yolu nedir nereye başvurabiliriz. ne yapmamizi onerirsiniz.avukatlara para vermeden devlet bize bu konuda nasıl yardimci oluyor. cevabiniz için simdiden çok teşekkür ederim

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 1:21 pm Reply

   ücret alacaklarını 3 ay alamayan işçiler tazminatlı fesih talebinde bulunabilirler. ardından hem tazminat hem kalan hakedişler için dava açmanızda yerinde olacaktır.

 149. Turan 22/08/2016 at 11:06 am Reply

  Kurumsal işyerinde 2 vardiya üzerinden çalışıyoruz. Ve izinlerimizin günü belli olmuyor 12 saat çalışıyoruz. Ve 1 hafta 2 gün diğer hafta 3 gün izin yapıyoruz. Ancak geçtiğimiz ramazan bayramınayında denk gelen izin günlerini o haftaki izin günümüz olarak yazmışlar aynı hafta 1 izin daha yazarak -20 saat borçlu duruma düştüm. Bu kurban bayramindada aynı sistemi uygularlar sa ki uyguluycaklar bu yasalarla etik bir durummudur.sadece ben değil çalışan her vardiyalı farklı birimlerde benzer bir uygulamadan yararlandirilmis tabiri caizse..

 150. Turan 23/08/2016 at 11:17 am Reply

  Belli olmayan izin günlerini resmi tatil günü ne denk getirip benim o haftaki 3 gün izin hakkımı resmi tatil gününe yazmışlar bilerek artı o hafta bir izinde fazla yazıp beni -20 saat borclandiririyorlar.şimdi yeni listede 2 hafta 3 gün izin ile çalışmam gerek.yani boyle yapmaları etikmi.

 151. ÖMER 23/08/2016 at 11:04 pm Reply

  Merhaba muammer bey
  4 yıldır bir otelde yaz kış çalışıyorum yani kadroluyum.
  Ama bu yıl turizm çok kötü geçiyor ve 4 aydır maaş alamıyoruz.eğer şirket iflas verirse
  İçerdeki ihbar ve kıdem tazminatlarımız yanar mı? Birde ihbar çeksem ihbar parasını alabilir miyim.ayrıca içerde haftalık alacak izin ve yıllık izin olarak toplam 4 aylık alacak iznim var bu izinlerin parasını alabilir miyim? Vereceğiniz cevap için şimdiden çok teşekkür ediyorum

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 1:19 pm Reply

   ömer bey
   işyerinde 3 ay ücretler ödenmediğinde tüm alacaklarınızı belirten bir dava açmanız gerekmektedir. aksi halde işyerinin iflası halinde alacaklarınız kamu ödemelerinin gerisinde kalacaktır. bu hususta noterden geçeceğiniz ihtarname dava hükmü içermeyecektir.

 152. huseyin yigit 24/08/2016 at 8:38 pm Reply

  muammer bey merhaba
  x firmasında 21 mart 2014 tarihinde türkmenistanda çalışmaya başladım.9 ay çalıştıktan sonra beni gürcistandaki şantiyeye nakil etmek istediler kabul ettim.yeni bir ülke olduğu için yeni sözleşme yapıldı Halen burda devam ediyorum.Sormak istediğim türkmenistandaki 9 aylık çalışma süremdeki haklarım kıdem ,izin vs sonlanırmı?işveren ordaki haklarımın sona erdiğini ifade ediyor bu konuda aydınlatırsanız teşekkür ederim
  saygılarımla

 153. asım 25/08/2016 at 9:20 am Reply

  Iyi gunler benim soylebir sorum olacak ozel sektorde calisiyorum ve izin istedim vermediler bende kuzenimin dugunu oldugu icin rapor almak istiyorum bir sorun olurmu acaba fakat raporu baska bir ilden alicam sorun ulurmu simdikfen cok tesekkurler

 154. Demet 25/08/2016 at 5:33 pm Reply

  Merhaba ;
  Performans nedeni ile 20 aylık iş yerim herhangi bir çaba sarf etmeden 3 uyarı ile iş aitini sonlandıracak bu iş çıkarımında hangi kod yazılmasına sebeptir ve tazminat Hakkı’m varmıdır?

 155. Kardelen 28/08/2016 at 12:01 am Reply

  Merhaba Muamer bey. Ben kamuda 8,5 yıldırtaseron isciyim.ohalden 36. madeden bank asyada bireysel emekliligi policesi odedigim icin isten cıkarıldım.issizlik maası,kıdem,tazminatı,ihbar tazminatı alabilirmiyim.haklarımı neteden arayabilirim.ohalden dolayı dava acabilirmiyim. Tesekkur ederim.

 156. Müşerref Kazan 31/08/2016 at 4:37 pm Reply

  Merhaba Murat bey bn 2 yıldır bir şirkette çalışyrm görev yaptığı m yerle şirketimin sözleşmesi bitmş görev yaptığım yer başka şirketle anlaşmış bnide o şirket bünyesine geçirmişler bu durumda bnm yıllık izin hakkım ve tazminat hakkım varmıdır

 157. sevgi 31/08/2016 at 6:37 pm Reply

  merhaba ben bir sene boyunca bir yerde çalıştım ardından 2016 haziran ayında işten çıktım
  1 ay sonra çıkışımı yazmak için iş yerine gittim ve çıkısımı yazdım tam 1 sene orda çalıştım bugün eski maaş hesabıma bakarken hesabıma 600 lira gibi bir paranın yattığını gördüm sizce böyle birşey mümkünmü

 158. Berhudar 31/08/2016 at 9:23 pm Reply

  Merhabalar Hocam.
  7 aydır bi müesesede çalışmaktayım ilk 2 aylık sigortam söylememe rağmen başlatılmamış 3ayda başlatılmıştır.
  Bazı durumlar sebebiyle belirlemiş olduğumuz aylık maaş gününde alacağımı gününde alamayıp işten çıkmam ne gibi hakları doğurur.
  Ayrıca işşveren ve işçi arasındaki bağ koptuktan sonra yatırılmayan sigorta günlerirnin parasını almak için bir talepte bunabilirmiyim. TEŞEKÜRLER.

 159. ÖMER 03/09/2016 at 4:02 pm Reply

  Muammer bey hala cevabınızı bekliyorum

 160. Kadriye 03/09/2016 at 5:46 pm Reply

  Merhaba Muammer bey,
  Ben 2 yıldır özel bir kolejde anasınıfı öğretmeniyim. yeni sözleşme yapmak için ön görüşme yaptık. istediğim maası ve şartlarımı soyledim. müdürüm bana yirbin liralık teyminat senedi sözleşme yapılırken imzalamam gerektigini soyledi. bende bunun ahlaka ve hukuka aykırı oldu için imzalamayacagımı beyan ettim. ben izne ayrıldıktan sonra iki öğretmen arkadaşımı sözleşme yapmak için görüşme yapmıslar. sözleşme eşliginde istifa dilekceside imzalatmıslar.

  1- Ben izinden döndükten sonra benimle sözleşme imzalamak istediler. maas 1550 tl vermişler diger arkadaslarda. banada aynı rakamı teklif ettiler. bende gerekçeleriyle bunu kabul edemiyecegimi söyledim. ve karşılıgında ters bir cevap verildi.

  2- Yeni mudurumuzun psikolojık rahatsızlıgı olup agır antidepresanlar kullandıgını ve birlikte calisırsak sıkıntı olucagını beyan ettim. yine ters bir cevap verildi.

  3- ilk sene işe başladıgımda boş bir anımdan faydalanarak imzalatıkları ” bütun haklarımı aldım, 15 günlük yasal iznimi kullandım” yazılı kagıdı geri istedim. üstünü kapattılar.

  görüsmede karşılklı uzlaşma saglıyamadık. bene bütün haklarımın tarafıma ödenmesini beni isten çıkarmalarını beyan ettim. senet dileçe vs. seylerden dolayı migdemi bullandıklarını ifade ettim. onlarda istifa dilekçesi imzalamam konusunda baskı yaptı ama imzalamadım. bu durumda ben ne yapmalıyım.
  teşekkur ederim

 161. Aysel gün 03/09/2016 at 9:12 pm Reply

  Merhaba Murat bey iyi çalışmalar.
  Ben size bir sorunumla ilgili danışmak istiyorum. Alo 170 e sordum ordan bile net bir cevap alamadım. Bu yüzden sizi rahatsız ediyorum.
  Ben 2010 yılından beri bir devlet kurumunda taşeron işçi olarak çalışıyorum. En son iş sözleşmemizi 2014 ekim de 2 yıllık olarak imzaladık. Yani önümüzdeki ay sözleşme süresi bitiyor. İhale yapıldı yine aynı şirketimiz farklı bir isimle aldı. Fakat dün aldığım haberlere göre ihaleye itiraz varmış ekimde sözleşme yapılmayacak ertelenecekmiş dedi kurum personeli amirlerimiz.
  Ancak ben şuan hamileyim sözleşmeyi imzalar doğum iznime ayrılırım diye düşünüyordum, şimdi ertelenme nedeniyle çok büyük ihtimalle ben doğum iznindeyken yapılacak sözleşme.
  Bu durumda, Benim yerime çalıştırdıkları kişiye mi imzalatacaklar yoksa beni doğum iznindeyken çağırıp bana mı imzalatacaklar iki yıllık iş sözleşmesini?
  Yani benim yerime geçici gelen kişiye iki yıllık sözleşme imzalatılırsa benim çıkışım anlamına gelmez mi bu durumda?
  Kısaca ; Ben doğum iznindeyken iş sözleşmesi süresi bittiği için ve sözleşme imzalanan tarihte raporlu olduğum için, iş sözleşmemi yenilememe ve beni işten çıkartma hakkı var mı işverenlerimin?
  Bilgilerinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler.

 162. Ali ÇOLAK 05/09/2016 at 11:03 am Reply

  Sayın Muammer Bey iyi çalışmalar; Benim bir konuda bilgi almam gerekiyor. Ben 1 Haziran 2016 da özel bir hastanede işe başladım. 10 Haziran 2016 da işyeri ile ilgili nedenden dolayı işten ayrıldım. Yani 10 günlük bir çalışmam oldu. Bu 10 günlük ücretimin ödemesi yapılmıyor. üzerinden 3 ay geçti. Defalarca insan kaynakları ve muhasebe birimleriyle görüştüm ve ücretimin yatırılacağı söylenmesine rağmen hala yatırılmadı. Benim bu konudaki yasal haklarım nelerdir, ne yapabilirim. Yardımcı olursanız çok müteşekkir olurum size.

 163. sami sayar 06/09/2016 at 1:38 pm Reply

  Merhaba muammer bey
  10 yıldır çalışmakta olduğum işyerinden mesai ve diğer haklarim ödenmediği için noter kanalı ile fesih göndererek 1 ay once işten ayrıldım. Henuz dava acmadim.su anda işyerinin kapanması söz konusu. işyeri kapanmadan önce veya sonra dava açmam durumu degistirirmi?

 164. Sekman 13/09/2016 at 3:41 pm Reply

  Slm ben ssk lı işte çalışmaktayım 4 yılım oldu aynı iş yerindeyim sorum şu ben 2015 ekim ayında senelik izin kulandım. Muhasebede aynı yıl içinde 2015 mart ayında da kılanmışsın diyor kulandıgıma dair senelik iizin formu var aşçı başı doldurmuş ama imza benim deyil benimkine benziyor ve ben mart ayında izine çıkmadım Nasıl bir yol iZlemeliyim tşkler.

 165. Banu 14/09/2016 at 11:58 am Reply

  Merhaba muharrem bey ben iskur üzerinden bir firmada 3 ay eğitim gördün sonra firma beni kendi bünyesine aldı kendi büyesine alalı 1 ay oldu sonra ben 8 haftalık hamile olduğumu öğrendim şimdi işyeri beni isten çıkartır mi işten cikamk istemiyorum ne yapmam gerekiyor bu konu ile bana yardımcı olabilirmisiniz

 166. Emel 15/09/2016 at 9:18 am Reply

  Günaydın Murat bey biz ailece iş veren olarak yıllarca çalıştık işimizi kaybettikten sonra eşimi 9 yıl önce kaybettim şu anda 48 yaşındaki oğlum 1 yıldır işsiz bemim yanımda yaşıyor emekli maaşımla geçiniyorum evim kira oğlumun çalıştığı yerlerden 2 yıl öncesine kadar sigortası vardı şu an devlet güvencesi yok sigortası devam etmiyor ve depresyona girdi işsizlik maaşı alabilirmi sigortasını devam ettirebilirmiyim tedavi olması şart sigortasını devam ettirme için ne yapmalıyım zor durumdayım çok acil cevap bekliyorum banada vakit ayırabilirseniz mutlu olucam şimdiden çok teşekkür ederim.

 167. yasin yalçın 17/09/2016 at 10:24 am Reply

  merhaba,
  13 yıl çalıştğım bankada, 7 yıldır çeşitli pozisyonlarda yönetici olarak hep aynı şehirde çalıştım. Ancak yakında, çalıştığımız birimi kapattılar, bazı arkadaşların sözleşmeleri feshedildi, biri kadro bulunduğu için aynı şehire tayin verildi ancak benim ve diğer arkadaşın tayinimi 150 km uzaktaki başka bir şehre verdiler. 1 hafta yıllıkizin ve akabinde raporlu olmam nedeni ile Henüz işe başlamadım. Eşimin işini taşıması imkansız ve çocuğumun ve benim sağlık sorunları ve çocuğumn eğitimi gibi nedenlerle işe başlamadan mevcut çalıştığım şehir için işe dönüş davası ve kıdem / ihbar alma ihtimalim nedir? İşe başlayıp başlamam konusunda tereddülüyüm , ik dan sözleşmemde her ilde ve görevde çalışabileceğime yönelik bir madde olduundan bahsetti ancak sözleşme örneği bende yok. yeni verilen görev iş tanımı açısından mevcut görev tanımımdan daha düşük ancak maaş seviyem ve yönetici ünvanımı değiştirmediler. 15 yıl 3600 gün kriterini sağlıyorum ancak ihbar ve işe dönüş davası için kendim ayrılmak istemiyorum. önerilerinizi bekliyorum. tşkler

 168. Öznur 21/09/2016 at 12:16 am Reply

  6 yili gecti ozel firmada çalışıyorum tazminat alamiyorum 8 hafta ihban ile birlikte 6 hafya toplam 98 gun rapor alma hakkim var eger 98 gunu gecerse durumum ne olur tazminatsiz beni isten cikarabilir mi

 169. Öznur 21/09/2016 at 12:23 am Reply

  6 yili gecti ozel bir firmada çalışıyorum tazminat alamiyorum 8 hafta ihban ile birlikte 6 hafta toplam 98 gun rapor alma hakkim var eger 98 gunu gecerse durumum ne olur tazminatsiz beni isten cikarabilir mi

 170. Kevser Danacı 21/09/2016 at 12:10 pm Reply

  Merhaba muhammer bey ben saglik sektöründe ameliyathane de çalışan bir perfuzyonist im ozel sektorden ayrilarak bir unv. Hastanesinde sirket elemani olarak acilen işe basladim yillik izin kullanmamistim yeni is yerinde izin hakkim yok mu Mart ayında yaptigim sozlesme her yılın sonunda yenilenecek türde

 171. Emre 23/09/2016 at 4:17 pm Reply

  İyi günler Muammer bey benim birkaç sorum olacak
  1. Fabrikanın iş yok işe gelmeyin dediği zaman bu işe gelmediğimiz gün veya günler için ssk kesinti maaş kesintisi yada gelmediğimiz gün veya günler kadar başka zaman bizi mesai vermeden işe çağırabilir mi?
  2. Çalıştığım yer şuanda kayyumda ve bizim kayyuma devredilmeden önce 2015 yılına ait mesailerimiz var, bu mesailerimizi talap ettiğimiz halde sürekli ödeme yapamayız veya mesai olmadığı günler bunları mesai gösterip maaşınıza yansıtılacaktır deniliyor ama 14 ay geçti bir gelişme yok
  3. Ayrıca maaşlarımız 2.5 ay geç ödenmektedir kayyum olduğu halde
  Şimdiden teşekkür ederim kolay gelsin

 172. Özgür Cangöz 24/09/2016 at 7:12 pm Reply

  MERHABA MUAMMER BEY.
  ÇALIŞTIĞIMIZ İŞ YERİNDE 6+1 YILLIK İZİN UYGULANMAKTA. YANİ 165 ÇALIŞANİMİZİN HAFTA TATİLİ GÜNLERİ KARIŞIK. HAFTANIN FARKLI GÜNLERİNDE KULLANILIYOR.
  BENİM AKLIMA TAKILAN YILLIK İZİNDEN 6 GÜN KULLANMAK İSTEYEN BİR KİŞİ 6 GÜNÜN SONUNDA İŞ BAŞIMI YAPAR YOKSA HAFTA TATİLİ İZİNİMİ YAPAR.
  AYRICA 12 GÜN İZİN KULLANMAK İSTEYEN BİR KİŞİ 12+2 OLARAK MI VERİLMESİ GEREKİYOR.
  İYİ ÇALIŞMALAR.

 173. Umit 24/09/2016 at 11:11 pm Reply

  Merhaba arkadaşlar iş yerinden kovuldum kovuldugum halde sgk devamsizlik verildi nasıl bir yol izleyeyim ise iade davası açtım ayriten işsizlik maaşından mahrum edildim

 174. Ayça 26/09/2016 at 5:53 pm Reply

  Merhaba Muammer bey
  Ben özel hastanede çalışıyorum yoğun bakım sertifikası almak için hastane benim adıma başvuruda bulundu ücreti hastane karşılıyacak bunun için benimle 2 veya 3 sene sözleşme yapıcak atama veya evlilik durumun da ben hastaneden ayrılabilirmiyim yada bu süreç nasıl olur yasal yollar nelerdir yapmam gerekenler nelerdir bilginlendirirmisiniz teşekkür ederim şimdiden

 175. Ömer 30/09/2016 at 11:40 am Reply

  Devlet kurumunda taseron personeli olarak çalışıyorum hastaneye çıktığımızda çalışabilir kağıdı alsam dahi hastanede olduğum süreyi kurum bana telafi çalışması yaptıra bilirmi yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

 176. Nuran ğökmen 04/10/2016 at 9:32 pm Reply

  Merhaba ben kreşte grup sorumlusuyum 2 yılım önūmūzdeki ay doluyor kresimiz devroldu devir arasînda 9 gün bayram tatilinine geldi ssk amda 9 gunluk kesinti olduysa tazminat hakkim varmi devirden sonra kresin ismide aynî degismedi

 177. adem 05/10/2016 at 7:07 pm Reply

  Mrb hocam is vereni Sgk sikayet ettigimde Maasimi tan yatirmadigi icin ‘ve bunu ogrendiginde Beni isten cikartma hakki varmi cikartirsa ne gibi bir islem yapicaktir hocam simdiden tesekkur ederim

 178. Zeynep 06/10/2016 at 9:54 pm Reply

  İş kura başvurmak için 18 yaş doldurmak zorundamıyız ?

 179. ELİF 07/10/2016 at 3:13 pm Reply

  MERHABA MUAMMER BEY

  İŞTEN AYRILAN İŞÇİYE İKRAMİYE VERİLİRKEN BORDRO DÜZENLEMEMİZ GEREKLİ MİDİR. GEREKLİ İSE BORDRO DA İŞVERENE AİT GİDERLER DAMGA VERGİSİ V.S. OLAN HAKLARI EKLEMEMİZ GEREKLİMİDİR.

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 1:10 pm Reply

   işten ayrılan personelin bordrosu düzenlendikten sonra, ek olarak ödenen fazla mesai, ikramiye, izin ücreti bordrosunun ayrıca düzenlenmesi gerekir. bunlarda vergiye tabi olduğu için ihmal edilmemlidir. ayrıca kıdem tazminatı bordrosu ve ihbar tazminatı bordrosu da personelin çıkışından sonra düzenlenebilir.

 180. figen 08/10/2016 at 11:48 am Reply

  6 gün boyunca bir işyerinde çalıştım sigorta başalatılmadı deneme süreci denildi ve nedensiz bir şekilde işten çıkarıldım çalıştığım gün kadar ücret alabilirmiyim

 181. ÖMER ALİ YÜKSEK 08/10/2016 at 10:17 pm Reply

  Muammer bey merhaba kapanan belediyeye 1999 temmuzda girdim 2003 ağustos ayında tazminat almadan işten çıkışım verildi.10 ay işsizlik ödeneği aldım yaklaşık 10 ay sonra aynı belediyeye yeniden işe alındım.29.08.2016 itibari ile primimi doldurduğumdan tazminatlı olarak ayrılmak için dilekçe verdim.Belediye 1999 ile 2003 yılı arasındaki zaman diliminin tazminatının ödenemeyeceğine dair bana görüş bildirdi.Yasal açıdan durumumu değerlendirirseniz memnun olurum.saygılarımla

 182. Nusret YILDIZ 08/10/2016 at 10:27 pm Reply

  Eylül ayı 11 de annem öldğ 9 günlük kurban bayramına denk geldi bende bsyram sonrası ilk iş günü itibari ile 3 günlük ölüm izin hk kullandım ama ay sonu baktım masşımdan 3 günü kesmişler bayram tatiline denk geldiği için hakketmiyormuşum fenildi eğer iş gününde ölmüş olsaydı ozaman ölüm iznini hakkederdin kesmezdik dediler doğrumu yasalmı yaptıkları teşekkür ederim

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 1:08 pm Reply

   Sayın nusret
   ölüm ve evlilik izinleri mazeret izinleri olup, mazeretin vuku bulduğu anda kullanılır. yani evlilikten 1 ay sonra 6 günlük izin kullanılamaz, ölümden 5 gün sonra 3 günlük ölüm izni kullanılamaz. ölüm günü ve takip eden 2 gün mazeret izninin kullanılma zamanıdır, o günler tatile gelirse tekrar izin hakkı doğmaz. yapılan işlem doğrudur.
   kaldı ki, mazeret izinleri ücrete tabi değildir. yani yıllık ücretli izinden başka hiçbir izin için işveren ücret ödemek zorunda değildir, genel temaül olarak mazeret izinlerinde de ücret ödenmektedir.

 183. Ali ak 11/10/2016 at 1:14 am Reply

  Merhaba markette çalışıyorum srekli şube değişiklikleri oluyor askerlik yapmadığını için sözleşmeli personel olarak çalışıyorum sözleşmesi feshedip tazminatını alabilir miyum

 184. Ali ak 11/10/2016 at 1:20 am Reply

  Merhaba markette çalışıyorum srekli şube değişiklikleri oluyor askerlik yapmadığını için sözleşmeli personel olarak çalışıyorum sözleşmesi feshedip tazminatını alabilir miyum yardımcı olursanız sevinirim

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 1:04 pm Reply

   ali bey
   sözleşmeyi fesh etmek istifa demektir, istifa halinde bir tazminat alacağınız olmayacaktır.

 185. Çisel 14/10/2016 at 8:06 pm Reply

  Merhaba Muammer bey
  Ben özel bir firmada bir buçuk iki ay kadar kasiyerlik yaptım. 19.09.2016 tarihinde imzaladığım istifamı müdürüm kaybetmiş hala çalışıyor göründüğünden bana fazla para yatmış. Müdürüm bu ücretin kendinden kesileceğini benim tekrar 19.09.2016 tarihli istifa dilekçesi yazmam gerektiğini söyledi ücreti de geri yatırmamı söyledi. Bende ödeyemiceğimi söyledim.
  Bununla ilgili bir işlem başlatırlar mı ? Benim yapmam gereken nedir?

 186. Ali 17/10/2016 at 2:55 am Reply

  Beni deme süresi dolmadan ayda çıkardılar ne yapmam gerekir

 187. ecrin 17/10/2016 at 4:08 am Reply

  Merhaba bi ozel sektorde calisann izin gunu vermeksizn tum haftasina calsma saati yazilablnir mi ve isci bunu talep etmwdigi surece ve bunu yapan is yeri hakkinda bikere sikayet edildiginde yaptrimi ne boyutta olur ..ge calsma saati olarat butun haftasina mesai koyablr mi talebi olmadan sozlesmesinde bu bilgi yer almadfimdan dolati

 188. tülay 17/10/2016 at 4:48 pm Reply

  Merhaba Muammer Bey, 2007 yılında işe başladığım özel sökterden 2009 yılında evlilik çıkışı yaparak tazminatımı alarak ayrıldım. 2011 yılında tekrar işe çağrılarak işime geri döndüm. Ve hala çalışmaktayım.
  benim sorum yıllık izin sürem hakkında olacaktır. evlilik çıkışı yaparak ayrıldığım işyerinde tekrar çalışmaya başladığım için, yıllık izin süre hesabım eski yani ilk işe giriş tarihim üzerinden hesaplanması gerekmiyor mu? şuanda bana uygulanan yıllık izin süre hesabı sıfırdan başlatılmıştır. kadınların evlilik çıkışı yapıp tekrar döndüğü işyeri için istisna varmıdır? bilgilerinizi rica ederim. teşekkür ederim

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 1:00 pm Reply

   Tülay hanım
   aynı işyerinde çalışılmış tüm süreler birleştirilmek zorundadır. izin süresi erkek çalışanlarda askerlik öncesi ve sonrası birleştirildiği gibi bayanlarda da evlilik öncesi çalışıp ayrılıp tekrar aynı işyerine dönüp çalışmaya başlandığında birleştirilir.
   bu durum sadece disiplin kurulu kararıyla işten ayrılan personelin geri işe dönmesi durumunda ihtilaflıdır.

 189. ERKAN PINAR 19/10/2016 at 1:33 am Reply

  Mrb muammerbey.LÜTFEN YARDIM
  25 yıl özel birşirkette çalışmaktayım haftalık iznim yok yıllık iznim yok ve ayda toplam 360 saat çalışmaktayım.resmi günler dahil.prim günüm 25 yılımı doldurdum.işyeri sahibi benden çok önceden bir kağıda imza attırdı herhangi bir alacağım yok diye.resmi olmayan bir kağıda atılan imza kanunen geçerliliği varmı.şimdi ben neyapacam kendi isteğimlen işten ayrılırsam ihbar ve kıdem kullanmadığım izin günleri ücretini alabilirmiyim.sizden bukonuda yardım istiyorum.şimdiden saolun

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 12:58 pm Reply

   Sayın erkan
   bu çalışma sürenizle ilgili işkur a şikayette bulunursanız yapılan incelemede size binlerce liralık fazla mesai ödemesi çıkar
   ikincisi yıllar önce imzalanmış kağıtla tüm alacakların alındığı var sayılmamaktadır. son gün işten ayrıldığınızda İBRA NAME imzalatılması ve tüm alacakları o gün aldım diye imzalamanız gereklidir. bu durumda o imzanın bir önemi yoktur. son olarak istifa etmeniz halinde ihbar kıdem alamazsınız. ancak SGK dan emeklilik için gün ve süreyi doldurduğunuzu sadece yaşı beklediğinizi belirten yazıyı alıp işverene verirseniz sizi tazminat ödeyerek işten çıkarmak zorunda kalır.

 190. Nihal 20/10/2016 at 12:01 pm Reply

  Merhabalar ; calistigim isyerine girerken imzaladigim belgede yemek molam 1 saat olarak belirtilmisti fakat ise basladigim gunden beri yarim saat mola hakkim oldugu soyleniyor bu konuyla ilgili ne yapabilirim ?

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 12:55 pm Reply

   yemek molası çalışılan mesai süresinden düşülmektedir. eğer mola kısa tutulur ise mesai süresi uzamış olur ve çalışılan süre haftalık 45 saati geçerse fazla mesai hakkınız doğar bunu hesaplayıp fazla mesai isteyebilirsiniz.

 191. ali 20/10/2016 at 3:36 pm Reply

  özel bir şirkette 4,5 yıl satış temsilcisi olarak görev yaptıktan sonra kendi isteğimle ayrıldım.ayrılmadan üç ay önce şirket tolu bir rotasyona giderek bütün çalışanların bölgelerini değiştirerek yeni bölgelerimizde çalışmaya başladık. işten ayrıldıktan sonra son çalıştığım ayın maaşında eksiklik olduğunu gördüm ve şirket yetkililerini aradım verdikleri önce üç ay önce devrettiğimiz bölgedeki müşterilerin(market.bakkal vs) şirkete olan borçlarını ödemediğini ve benim maaşımdan batak müşteri tabiriyle kesinti yaptıklarını söylediler. bahsi geçen müşteriler halen aktif durumda ve ticaretlei devam etmektedir.bunun için ne yapmalıyım.teşekkür ederim

 192. Caner Dağ 20/10/2016 at 4:46 pm Reply

  Merhaba Muammer Bey;
  Ben özel bir bankada çalışmakta iken askere gidecek olmam dolayısıyla işimden ayrıldım. İşten ayrılırken çalıştığım bankaya, askere gideceğimi bu nedenle istifa ettiğimi beyan eden bir dilekçe sundum. Bu bildirimi 2014 yılının aralık ayında yaptım, askere ise 2015 yılının ocak ayında gittim. Askere gitmeden önce hak kazandığım 25 ayın kıdemi tarafıma ödendi. Daha sonra 2015 yılının temmuz ayında askerden döndüm ve çalışmış olduğum bankaya tekrar işe alınmam konusunda talepte bulundum.(Talebimin bankanın arşiv kayıtlarında olduğunu düşünmekteyim.) Banka bu talebimi olumlu veya olumsuz şekilde değerlendirmedi ve bana herhangi bir bildirimde bulunmadı. Bu sebeple başvuruyu yapmış olduğum 2016 yılının temmuz ayından 2016 yılının şubat ayına kadar işsiz kaldım. 2016 yılının şubat ayından itibaren başka bir bankada çalışmaktayım.
  -Süresi içerisinde İşe iade davası açmadığım için bu davayı açma hakkımı kaybetmiş olur muyum?
  -İşe iade talebimin olumlu karşılanıp karşılanmadığının herhangi bir şekilde tarafıma bildirilmemiş olması bu sürenin işlemesini engelleyici bir neden midir?
  -Askerliğimi bitirdiğim zamandan yeni işime başladığım zamana kadar geçen süre yaklaşık olarak 8 ay civarındadır. Yapmış olduğum işe iade talebim banka tarafından kabul görmemiş ve bu süreçte işsiz kalarak bazı mağduriyetlerim meydana gelmiştir. Oluşan zararımın tazmini mümkün müdür?
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

 193. Hakan Coşkun 20/10/2016 at 11:09 pm Reply

  Merhabalar ,
  Ben bundan 9 ay kadar önce eşimi bir trafik kazasında kaybettim ve bir buçuk yaşında bir kızım var Istanbul da bakacak kimse olmadığı için Mersinde annem bakmakta şimdi mersine taşınmak istiyorum kızımdan dolayi iş yerini mersindeki şubelerinden birine tayinimi isteyebilir miyim işyeri bu talebimi yerine getirmek zorunda mi getirmezse tazminat hak eder miyim iki buçuk yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum bu konuda bana bilgi verebilir misiniz şimdiden çok teşekkür ederim Muammer Bey

 194. Duygu 21/10/2016 at 3:29 pm Reply

  Merhaba muammer bey.
  Ben 2012 den beri ozel kreste sorumlu mudurum. Sabah 07.30 aksam 18.30 cikiyorum ve mesai ucreti almiyorum. Ayni zamanda 2014 yilina kadar sigortamda giris cikislar yapilmis. Evlenmek icin 1 ay ucretsiz izin dilekcesi doldurmustum haberim ve imzam olmadan o tarihlerde sigorta cikisi yapilmis. Simdi isten bu sebeblerden dolayi ciksam tazminat ve issixlik maasi alabilir miyim? Yoksa illa ki onlarin mi beni cikarmasi gerek. Onlarin cikarmasi icin isimi aksatsam yada 1 gun raporsuz gitmesem onlarin rapar tutup tazminat vermeme gibi haklari olabilir mi ?

 195. Hasan 21/10/2016 at 7:31 pm Reply

  Merhaba muammer bey ben tir şoförü olarak yurtdışına çalışmaktayım ve çalıştığım hattın tehlike taşıdığını görüyorum benim ve şirketin bilgisi dışındadır yüklerin içinde uyuşturucu çıkıyor bundan dolayı ben çalışmak istemiyorum ve olay şoförün başına patlıyor şirketinde farklı bir yerde çalıştırmıçalıştırmıyor benim çalıştığım şirkete 13000 tl civarında barcın var ve yaklaşık 6 yıldan beri çalışıyor sefer başı olarak aramızda hesaplamıyoruz ama kendisi asgari ücretle çalışan olarak gösteriyor beni bu durumda işi bıraktım tehlike olduğundan dolayı ve şirketten tazminatının ödenmesini istedim uzlaşalım dedi tamam dedim şirkete olan borcumu silip ayriyeten 3bin tl ödeme yapıp iş feshini gerçekleştirecek yalnız benim kafama takılan fesihten önce veya sonra benim banka hesabıma 10 bin tl yatırıp ve tekrar çekip ona iade etmemi istiyor ben bunu anlamadım acaba bunu bana tazminat ödediğine dair bir kanıtmı ve ya borcum karşılığı ilerde beni dava edebilirmi borç olarak vermişim bu miktarı aydinlatirsaniz sevinirim ayriyeten ondan aldığım borç sadece aramızda sözlü olarak yazılı veya senet makbuz hiç birşey yoktur

 196. ismail 22/10/2016 at 6:20 pm Reply

  Merhaba Muammer murat

  3 aydır çalıştıgım sezonluk hotelde sezonun bitmesi ile işyeri kapanıyor işsizlik maaşı almaya hak kazandın son 3 yıl içinde 600gün son 120 gün prim eksiksiz yattı buyüzden işyerinden 05 de veya başka kodlardan işsizlik ödeneyine hak kazanacagım cıkış istedim bana 04 kod cıkış veya askıya alacagını eğer 05 kodlarından cıkış yaparsa toplu iş çıkışı olacagını söylüyorlar ne yapmam gerekir işsizlık ödeneğimi nasıl alacam

 197. demir 22/10/2016 at 6:23 pm Reply

  Merhaba Muammer murat

  3 aydır çalıştıgım sezonluk hotelde sezonun bitmesi ile işyeri kapanıyor işsizlik maaşı almaya hak kazandın son 3 yıl içinde 600gün son 120 gün prim eksiksiz yattı buyüzden işyerinden 05 de veya başka kodlardan işsizlik ödeneyine hak kazanacagım cıkış istedim bana 04 kod cıkış veya askıya alacagını eğer 05 kodlarından cıkış yaparsa toplu iş çıkışı olacagını söylüyorlar ne yapmam gerekir işsizlık ödeneğimi nasıl alacam?

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 12:48 pm Reply

   Sayın demir
   toplu işçi çıkarma durumunda da işsizlik ödeneği verilmektedir.

 198. 05372492752 24/10/2016 at 1:53 pm Reply

  Slm muammer bey , ben kamu da taşeron olarak çalışmaktayım. 10 yıllık işciyim. Belediye de kamyon kullanıyorum. İki kez aynı elimden iş kazası geçirdim. İkisinin de raporları mevcut . İkibin on ve onbeş yıllarında. Şimdi ilerleyen yıllarda elimde güç kaybı olma olasılığı na karşı neler yapmalıyım. Yada benim bir kadro hakkım doğabilir mi.

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 12:47 pm Reply

   Sayın zafer
   işkazası raporlarınızla beraber bir devlet hastanesine gidip elinizde oluşan iş gücü kaybını ispatlarsanız, işverenden maddi manevi tazminat, devletten sürekli iş gücü kaybı ödeneği alabilirsiniz.

 199. Özgür 25/10/2016 at 7:59 pm Reply

  Is veren atölyede is olmadığı zaman 3 yada 4 saat gibi erken yolluyor ama işçi olarak biz böyle bi talepte bulunmuyoruz buna göre maaştan kesinti yapabilirmi acaba

 200. ALİ ÖZER TARI 26/10/2016 at 3:43 pm Reply

  Merhaba,
  Özel bir ambulans şirketinde çalışıyorum 24 saat nöbet tutup 48 saat istirahat ediyorum istirahat süremde il dışına çıktım birim sorumlum insan kaynaklarına il dışına çıkacağıma dair bilgi vermediğim için tutanak tutmuş bu yasalmı.

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:40 pm Reply

   Ali bey
   iştirahat süresi içinde il dışına çıkma yasağı iş kanununda yoktur. buna dair sözleşmede bir madde kondu ise ayrı. sözlemede var ise bu durumda yasal gerekçe durumuna geçer.

 201. Salih .. 26/10/2016 at 4:37 pm Reply

  Merhaba. Muhammer bey. Benim bir arkadaşımın eskiye dönük bir cezası geldi ve hapis yatması gerekiyordu.kamuda işçi olarak çalışıyordu.emekliliği yaş haddinden dolayı hak edememişti.kidem tazminatını alıp cezasını yattıktan sonra işine dönebilir mi.bunun bir süresi var mı.

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:39 pm Reply

   Salih bey
   1 haftadan fazla tutukluluk ve hapis cezası durumunda işveren çıkış verir ve tazminat öder. yeniden işe alma durumu tekrar başvuru ile başlar. bunda kesinlik mümkün değildir.

 202. Ali 26/10/2016 at 8:35 pm Reply

  Merhaba
  Eşim 9aylık çalışan ve işyeri iflas etti.bu şartlarda kıdem tazminatı alabilir mi?

  Teşekkürler

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:37 pm Reply

   Ali bey
   ne yazık ki, kıdem tazminatının birinci şartı 1 yıllık çalışmanın doldurulmasıdır. bu süre dolmadan yıllık izin ücreti ve kıdem tazminatı hakkı doğmayacaktır. işten çıkarılma veya iflas durumu değiştirmemektedir.

 203. Mustafa akgüneş 26/10/2016 at 10:38 pm Reply

  Hema şirketinin taşörününde 5 yıl calıştım haksı yeres 25 madde 2 den cıkış verildi ve şimdi aynı hema şirketinin başka taşörününden calışmak için cağırılıyorum ama acmış olduğum davayı geri cekmek şartıyla peki işe başlarsam davamdan vazgecersem diğer taşörendeki haklarım kaybolurmu yada yeni taşören 2 ay sonra cıkarırsa nasıl yol takip etmeliyim

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:36 pm Reply

   mustafa bey
   taşeronlar işveren demektir. onların değişmesi zaten tüm haklarınızın kaybolması manasına gelir. bir işveren işçinin haklarını başka işçiye devredemez bunu istesede yapamaz. o nedenle diğer şirketten olan davayı çektiğinizde bu işyerinde işe başlarsınız ve diğerinden alamadığınız tüm haklar zaten yitirilmiş olur.

 204. Merter 28/10/2016 at 2:08 pm Reply

  iyi günler;

  İş yerinde telafi izinleri fazla mesai karşılığında ödenebilir mi? Sezonda kendisinin mesai yaparak bu telafi borcunun ödenmesi konusunda taahhüt alınmasına rağmen o personel mesai yapmadığından iş çıkışında o borcuna karşı maaşından kesinti yapılabilir mi ?

  Teşekkür ederim.

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:32 pm Reply

   Sayın merter
   iş kanunu çalışanlara bayram günlerine denk gelen günlerde telafi izni verebileceğini ve bunu günlük mesai sonrası 3’er saat fazla mesai yaptırmak suretiyle telafi ettirileceğini öngörmektedir. bunun şartı işçiye verilen telafi izinlerinin izin öncesi duyurulması ve 6 ay içinde bu telafilerin yaptırılmasıdır. telafi bilridimi yapılmış işçi bunu yapmadan işten ayrılır ise o süreye ait ücretin kesilmesi mümkündür.

 205. Nihal 29/10/2016 at 9:23 pm Reply

  Merhaba,
  Ben büyük ortağı aynı kisi olan iki firmanın muhasebesinde çalışırken farklı bir bölümün işlerini yapmamı istediler kabul etmedim işten çıkarıldım ise iade davam yargitayda …
  Şimdi dava dosyasını okurken ve iş sözleşmemde de iki firmanın muhasebe işlerini yapacağım yazılmış ve görülen davada tutanaklara iki firmanın da unvanı yazılmış ve benim iki firmanın da işini yaptığım evraklar ile sabitlendi.
  Fakat benim sgk tek firmada yapıldı….
  Sonuç itibari ile 2 fırmanin işini yapıyorsam sgk nin tek firmada yapılması doğru bir uygulamamı?
  Eğer doğru değilse geriye dönük düzeltme yapılmasını firmadan talep etsek sgk geriye dönük işlemler ve düzeltmeler de ciddi cezalar var diye duymuştum ama ne derece doğru bilmiyorum.

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:27 pm Reply

   Sayın Nihal
   her işçi çalıştığı tüm işyerlerinde sgk lı olmak zorundadır. bu nedenle bir işyerinde çalışıyorken başka işyerinde sgk sız çalışmak mümkün değildir. eğer bu çalışma tespit edildi ise iki işyerinde sgk priminizin yatırılması gerektiğini belirterek sgk ya da başvurabilirsiniz.

 206. Muammer Karahan 01/11/2016 at 10:12 am Reply

  iyi çalışmalar Muammer bey
  2 yıldır maaşıma işyerim zam yapmıyor. İşten ayrılma sebebi olarak gösterip tazminatımı alma imkanım var mı?

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:23 pm Reply

   Sayın Karahan
   eğer iş sözleşmesinde yıllık zam veya terfi zammı diye bir madde yok ise İş K. işverenen her işçiye zam yapmasını öngörmemektedir. bu nedenle dava konusu eşit işe eşit ücret ödemesi yönünde örnekler göstererek size eşit davranılmadığını belirterek tazminatlı fesih isteyebilirsiniz. bunun ispatı size aittir.

 207. ercan 06/11/2016 at 4:20 am Reply

  Iyi günler Muammer bey benim abim on yıl bir firmada çalıştı. Yakin zaman da işten cikardilar. Abimin sigortasi askeri ucretten yatmış gercek maasindan göster memisler 2013 yilda emekli oldu. Benim sorunum şu mahkemeye gitsek emekli maaşi değiş mi ? Emekli olurken bir miktar para vermisler yillik askeri ucretten hesaplayip yanliz o zaman bir şey imza atmamis biz nasil bir yol izlemeliyiz? Şimdi den teşekürler

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:21 pm Reply

   Sayın ercan
   çalışırken aldığı ücreti balgeleyeceği bir durum var ise iş mahkemesine tazminat için dava açmanız, sgk ya prime esas ücret için başvurmanız gerekir. sgk eksik prim ödemesi dolayısıyla sizinle beraber işvereni dava edecektir. 10 yıl için 100 bin tl den fazla ödeme çıkacaktir ve eğer kazanırsanız emekli maaşınız artacaktır.

 208. Tugba 11/11/2016 at 2:42 am Reply

  Merhaba muammer bey
  Ben henüz doğum iznindeyim ama iznim bitince çalıştığım özel kurumdan ayrılıp başka bir kurumda ise girmeyi dusunuyorum. Bu durumda her gün 1.5 saatlik süt iznimi yeni girdiğim iş yerimde kullanabiliyor muyum ? Yoksa süt iznim yanıyor mu?
  Tesekkur ederim.

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:18 pm Reply

   Tugba haanım
   süt izni 1 yaşına kadarki çocuklarda tüm işyerlerinde yasayla tanınmış bir haktır. işyeri değişmesiyle bu hak kaybolmaz

 209. Emre 12/11/2016 at 10:41 am Reply

  Eşim Nisan 2017 tarihine kadar süt izni kullanacaktır. Çalıştığı bankanın müdürü dün telefonla eşimi arayarak, çalıştığı şubenin kapanacağını ve il içerisindeki başka bir şubeye atandığını sözlü olarak bildirmiştir. Ancak, söz konusu yeni şube ile ikamet ettiğimiz ilçe arası 46km’dir ve 1-1,5 saat sürmektedir (şehir içi minibüs kullanımı ile). Bu noktada eşim yeni şubeye gitmek istememektedir. Bunun en önemli sebebi de oğlumuzun halen emzirme döneminde olmasıdır. Bu değişikliği kabul etmemek ve yasal hakları konusunda hukuki süreç konusunda nasıl bir yol izleyebiliriz, bilgi verebilir misiniz?

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:17 pm Reply

   Sayın emre
   yeni doğumda annelerin 6 ay ücretsiz süt izni kullanması yasal olarak mümkündür. bu izni yazılı olarak talep edip izne ayrıldıktan sonra işyerinin o şubesi kapansa bile başka bir yerde işe davet edilemez. işçi buna uymak zorunda değildir. 6 ay sonra ise işverenin iyi niyetli iş talebine uymak zorunda kalır. çalışmaya başlayacağı gün daha yakın şubede çalışma imkanı var ise bunda da ısrar edebilecektir.

 210. Onur 14/11/2016 at 8:46 am Reply

  Muammer bey merhaba; tapor sonrasi kontrol baglamli bir durumum varken, iş başı kagidimi almam veya tekrar raporlu devam edebilmem mumkun iken “işbasi kagidi alinmamis!” Rapor bitim sonraki gun is feshim verilmistir. Kanunen uygun mudur?

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:13 pm Reply

   Sayın Onur
   İşveren iş akdinin feshi için rapor tarihinin bitmesini beklemek zorundadır. hatta iş akdini fesh edip bildirim yapsa bile raporun son gününde geçerli olur. bu nedenle yapılan işlem yasaya uygundur.

 211. Tugba 15/11/2016 at 1:23 pm Reply

  Mrb ben özel bi hastanede çalişiyorum işim estetisyenlik olarak işe girdim iş yerinde 3 yıldır bu görevle çalişiyordum 3ay öncesine kadar dışardan hizmet alimi yapıldı yani başka Kişiler dışardan güzellik merkezi kurup çaliştırmaya başlandi kendi işçilerini çaliştırmak istendi ve hastane beni başka birimde danişman yani kasa kayıt elemanı olarak verildim ben bu işi yapmak istemiyorum kendi mesleğimi icra etmek istiyorum 3yıllık eleman olduğum içinde işten istifa edip hakkımı almadan ayrılmak istemiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor işten ayrılıp tazminat hakkına nasıl sahip olabilirim beni bilgilendirirseniz sevinirim iyi günler.

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:11 pm Reply

   Sayın tugba
   iş kanunu mesleğinizde asli göreviniz dışında bir iş yapmak zorunda bırakıldıınızda tazminatlı fesih hakkı tanımaktadır. ancak bu durum 1 yılı tamamlamış olmanız halinde kıdem tazminatı almak şeklindedir. başka bir tazminat hakkı yoktur.

 212. Kaya 16/11/2016 at 4:03 am Reply

  S.a bn bir ay calstim sigorta yapildi gorevim disinda bir cok is yapiyordum ve bir ayin sonunda 15gun beklemedn cktm ve benim 15gunlugumu kesmisler zaten bir ayi tam doldurmadn cktim haklari varmi kesmeye

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:09 pm Reply

   Sayın Kaya
   iş kanunu 2 ay deneme süresi konulabilir demektedir. bu süre sözlü veya yazılı olarak anlaşmada dile getirildi ise sizin 2 ay içinde hiçbir tazminat ödemeden ayrılmanız mümkün. bu yok ise 6 aya kadar 2 haftalık ücret karşılığı ihbar tazminatı kesilmesi doğrudur.

 213. Remzi halıcı 17/11/2016 at 1:00 pm Reply

  Merhaba hocam,sgk lı bir işçi doktor raporuyla istirahat alınca , şehir dışına çıkabilir mi ?

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:04 pm Reply

   Remzi bey
   elbetteki çıkabilir. işçilerin hafta sonu veya mesai bitiminden sonra şehir dışında olmaları yasak değil ve suçda deiğildir. işverenin zorunlu haller nedeniyle fazla mesaiye çağırması halinde önemli mazeret bildirimi veya masaiye gelip yetişmesi gibi bir zaruret vardır. zorunlu haller dışındaki fazla mesailere anında uyma zurunluluğuda yoktur.

 214. yunus emre 21/11/2016 at 3:00 pm Reply

  Merhaba;

  Çalışanımızın öğle arasında yemekten sonra şirket dışına çıkıp kaza geçirmesi durumunda iş kazası sayılır mı ? Öğle arasında dışarı çıkma ile ilgili herhangi bir izin dilekçesi doldurtabilir miyim ? ya da öğle arası saatleri içerisinde çalışanın başına gelenler tamamen kendi sorumluluğunda mıdır ? Teşekkür ederim

  • Muammer Murat 21/11/2016 at 4:02 pm Reply

   Sayın Yunus Emre
   İş kanunu 2. maddesi işyerini tarif ederken iş yapılan tüm mekanları tarif etmektedir. öğlen arası veya mesai bitiminde işyerinden ayrılan işçinin başına gelenler iş kazası sayılmamaktadır. sadece işyerinin servisiyle evine giderken veya gelirken oluşan kazalarda iş kazasındandır. bir yerde verilen görevi yapmak için işyerinden ayrılan ve oraya gitmekte olan işçinin başına gelenlerde iş kazasından sayılır.
   bu nedenle işyerinden öğren arasında ayrılan işçilerden bir imza almanıza gerek yoktur.

 215. ege 24/11/2016 at 10:43 am Reply

  Merhaba ; Özel bir diyaliz merkezinde işveren vekili ve idari müdür olarak çalışmaktayım. Diyaliz merkezleri yönetmeliği gereği merkezde idari ve teknik işlerde mesul müdür görevlidir fakat il sağlığa ve sgk ya yapılan rutin yazışmalar vs benim tarafımdan mesul müdürün de bilgisi dahilinde yapıldı. onun adına bu yazışmaları yaptığım için şimdi bana dava açacağını söylüyor. Böyle bir dava açabilir mi açarsa bu durumda haklarım nelerdir. Teşekkürler.

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 12:42 pm Reply

   Sayın ege
   bazen insanlar yardım ister ve bu durum usul ve kurallara aykırı olabilir. buna çok dikkat etmek lazım. ancak bu yazışma uzun süredir yapılmış ve bazı şahitlerin bilgisi ile mesul müdüründe bundan haberi olduğu ispatlanabilirse size bir dava açması ve kazanması söz konusu olamaz.

 216. Salih 24/11/2016 at 10:30 pm Reply

  Merhaba,
  En son calıştığım iş yerim 4 ay önce kapandı. Yeni bir işe başlamak üzereyim. Yeni gireceğim bu kurum benden son iş yerime ilişkin çalışma belgesi ve son maaş bordromu istedi. Bu evrakları tedarik edemiyorum. Nasıl bir çözüm bulabilirim?
  Teşekkürler.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 2:01 pm Reply

   böyle bir evrak talebi yasal değil. eski yıllarda vergi iadesi için istenen son bordro ve vergi kümülatifi bilgisi artık uygulanmamaktadır. işe alımda zorunlu evraklar, sağlık raporu ve nüfus cüzdanı fotokapisidir.

 217. Polat 28/11/2016 at 1:47 pm Reply

  Özel bir sektörde 3 yıldır çalısıyorum ve şuan 2 buçuk aylık hamileyim ilk zamanlarda ağır makinelerde çalıştım hamile olduğumu bildikleri halde çalıştırdılar sonrasında bi problem yaşadım ve doktor raporu ile düşük tehlikem olduğu tesbit edildi ve şuan ağır ilaçlar kullanıyorum ve çalısmaya zor bela devam ediyorum sürekli bebek ve benim için vitamin içeren serumlar takılıyorum bi gece yine aynı problemi yaşadım ve arkadaşıma haber verebildim 5 gün raporlu olduğumu sorumlumun numarası olmadığı için haber veremediğini belirttim sabahına hastahaneden çıktım ve şuan öğreniyorum ki her günüm için tutanak tutuluyor bu durum karşısında ne yapmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim sonuçta o gün hastahanede olduğuma ve tedavi gördüğüme dair belgelerim var elimde hemsonuçta ben onların ihmarkarlıgı yüzünden düşük tehlikesi geçiriyorum ve tedavi görüyorum bu durumda beni tazminatsız işten çıkarabilirler mi yada savunma yazmam gerekir mi

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:59 pm Reply

   sayın polat
   siz kötü niyetli işten çıkarma konusunda dava açarak 4 katı tazminat alabilirsiniz. ayrıca bu sağlık sorunlarının oluşmasında işverenin sorumlu oludğunu belirterek manevi tazminat talebinde bulunabilirsiniz.

 218. Mevlüt 29/11/2016 at 12:45 am Reply

  Merhaba ben 5 yıldır bir şirkette görev yapmaktayım fakat bu 5yıl içinde 4 tane hafif kusurlu kaza toplam maaliyeti 1000 tl gibi bir rakam sonra 8 tane savunmam 2 tane uyarı cezası 2 tanede disiplin sevkim var yaklaşık 10 taneye yakın istirahat raporum var ama hiçbir şekilde üstüme amirime edepsizlik saygısızlık işe devamsızlığım falan yok bu şirket beni işten çıkarırsa tazminat alabilirmiyim saygılar

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:56 pm Reply

   Sayın mevlüt
   10 istirahat ve 8 savunma son bir yıl içinde oldu ise 18. madde ile işe uyumsuzluktan tazminatlı fesih yapabilirler. ancak 5 yıl içinde oldu ise son aylarda yapacağın kusur, savunma ve işte bulunmama durumu belirleyecektir. sık istirahat almanız da iş kaybı olduğundan işverene belli haklar tanınmaktadır.

 219. serkan 30/11/2016 at 10:20 pm Reply

  Merhaba hocam ben özel sektörde calısmaya yım hastaneden rapor aldım ve işim agır oldugu için calısmamam gerektigini söyledi işyerinden anlaşmalı cıkarsam kıdem tazminatımı son raporlu oldugum ayın brüt maasından mı hesaplanır yani 17 gün raporluyum 13 gün calıs mısın o ay ondanmı hesaplanır

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:53 pm Reply

   Kıdem tazminatı son aylık üzerinden ödenmesi mümkün olduğu gibi son aylık da bir değişiklik olması halinde son 3 brüt maaşın ortalaması üzerinden alınması gerekir. yıl içinde zam uygulamalarında ise bir yıllık brüt maaş ortalaması esas alınabilmektedir.

 220. Levent 30/11/2016 at 10:23 pm Reply

  Arkadaşımbir sigara dağıtım firmasında işçi olarak çalışıyor 38 kişi var çalışan 1 sene oldu çalışalı almışa oldupu bordroda ssk işveren payını arkadaşımdan ve diper işçilerden kestiği yazıyor bu olabilirmi ne yapabilir

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:52 pm Reply

   Böyle bir uygulama yasal değildir. brüt ücret durumunda işçi payı işçiden kesilir ve her ay net ücret bir miktar düşer ancak işveren payı net veya brüt ücret ödemesinde fark etmeksizin işçiden kesilemez.

 221. Nesibe 01/12/2016 at 5:42 pm Reply

  Ben 2010 yilinda ozel hastanede dogum yaptim yeni ogrendim ki masrqfin bir kismini alabiliyormusum tekrar kulaktqn dolma duydum tabi dogruluk payi varmi acaba dogruysa eger simdi yararlanqbilirmiyim ??

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:50 pm Reply

   Sayın Nesibe
   doğum parasını SGK ödemktedir. o tarihte 200 tl civarıydı. ancak ne yazık ki, 5 yıldan fazla zaman aşımı olmuş

 222. kasim 02/12/2016 at 11:46 pm Reply

  İyi gunler muammer abi benim bi arkadasimin babasi (kadrolu isci) 2000 yilinda kaza gecirdi olenler oldu ve tazminatlar alindi fakat arkadasimin babasi tazminat almadi raporlu olmasi sebebi ile hafif islerde calismaya devam etti hastaligi devam etti halde eski isine gondermeye basladilar (2016) fakat rahatsizligi devam ediyor ve agir isten etkileniyor isyeri resmi bir kurum ne yapilabilir tesekkurler.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:48 pm Reply

   Sayın Kasım
   işyerinde bir kaza veya mesleğin gereklerinden oluşan bir hastalık durumunda bunun devlet hastanesi raporuyla belirlenmiş olması şartıyla tazminatlı fesih ve meslek hastalığı/iş kazası iş gücü kaybı tazminatı alması mümkündür.

 223. Gökhan 03/12/2016 at 11:28 am Reply

  Merhaba Muammer Bey,

  Sanayide lazer kesim ve büküm işlemi yapan bir şirketin müdürüyüm. Gece vardiyasında çalışan elemanımız makinayı çalıştırdıktan sonra saatlerce uyumakta. Makine ise sürekli başında kalarak kontrol edilmesi gereken tehlikeli ve hassas bir makine. Bu hususta persoenele daha önce defalarca sözlü uyarı yaptık ama yazılı uyarı yok. Fakat kamera kayıtları ile makina başında saatlerce bulunmadığı ve soyunma odasından dışarı çıkmadığı sabit. Ve farklı disiplin problemleride var; iş başında sigara içme, telefonu elinden düşürmeme gibi. Bu personeli derhal, bildirimsiz ve tazminatsız işten çıkarma durumumuz nedir? Teşekkür ederim.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:46 pm Reply

   Sayın gökhan
   işçinin işten çıkarılması bu anlattıklarınızı iki savunma alarak yapmanız mümkün. “şu gün şu saatte iş başında olmadığınız ve iş kazası oluşturacak şekilde makina başından ayrıldığınız görülmüştür. bu konudaki savunmanızı yazınız.” verdiği cevaplarda önemli gerekçeler bulunması durumuna göre ikaz, kınama, ücret kesintisi cezası verilir. ikinci savunmadan sonra işten çıkış verilmesi ve 25. 2. fıkra gereği tazminatsız fesih uygulanması mümkündür.

 224. ibrahim gok 07/12/2016 at 10:56 am Reply

  Mrb Bi sirkette ise basladim. Deneyeceklerini soylediler sirket sigortayi ise girdikten 1 hafta sonra yapmis sigorta yaptiklarini bana soylemediler. Issizlik parasi aliyordum .ve iskurdan bana29.08.2016 FESIHLI ODENEGINIZ 24.11.2016 TARIHINDE YENİ İŞE BAŞLAMA GEREKCESIYLE KESILMISTIR. Diye mesaj geldi bu mesaj ne anlama geliyor yarfimci olur musunuz rica etsem tsk.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:43 pm Reply

   Sayın Gök
   ortaya çıkan işlemlerde bir gariplik yok. sorunuzu anlamadım. bir işyerinde işe başlayınca (deneme süresi dahil) bir gün önceden SGK lı olmanız zorunludur. yani bir hafta sonra olması bile hatalı işlemdir. sgk ya bildirimden sonra hala işsiz gibi İŞKur dan ödenek almanızda zaten mümkün değildir. ve bu durumda işkur yazıyla bildirimde bulunmuş ve ödeneği kesmiştir.

 225. Yunus Yalçın 08/12/2016 at 1:31 pm Reply

  Muammer bey merhaba özel sektör calisaniyim eşimi hastaneye götürmem gerekiyordu iş yerinden izin istedim ancak izin vermediler bende mecbur olduğum için ise gitmedim ve eşimi hastaneye götürdüm 2 günlük yevmiyemin kesileceğini söylediler böyle bir hakları var midir acaba

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:40 pm Reply

   İşçinin en önemli borcu “işi yerine getirme borcudur” bu borcun işe gitmeme veya gidip yapmama şeklinde su istimali en büyük suç kabul edilir iş kanununda. ancak sizden savunma alıp mazeretinizin geçerli sebebe bağlı olup olmadığı incelenmelidir.
   diğer yandan işe gitmeyen işçi için o günkü yevmiyenin kesilmesi ve sgk ya eksik bildirim yapılması işveren için yasal hak iken bunun iki katıyla kesilmesi ceza anlamına gelir. işçiden kesilen cezalar ise işverenin kasasına konamaz İŞKUR un ziraat bankası hesabına yatırılmak zorundadır. bu durumda işveren haksız kazanç elde etmiş olur.

 226. ercan bey 08/12/2016 at 2:43 pm Reply

  Merhaba ; 2009-2016 yılları arasında özel bir şirkette 2900 tl maaşla asgarisi bankadan kalanı elden olarak çalıştım firma 10 ay 2016 da aynı adreste başka biri ve firma üzerine ssk lı personelleri o şirkete geçirdi. 11 ay da durumu öğrendikten sonra işyerini terk edip ayrıldım ve avukata eski ve yeni firmaya ihtar çektirdim eski firma icra dairesine mal beyanında bulunmuş şirketi kapatıyorum üzerime bir şey yoktur diye yeni firma 11 ayda 3 tutanak tutup deneme süresi mahayitinden işten çıkarmış alacaklarımı hesap numarasına yatıracaklarını belirttiler yeni işe devrolurken herhangi bir sözleşme imzalamadım yeni işyeri ortada kalmayalım diye girişlerimizi yaptığını söyledi. Geriye dönük haklarımızı temini hangi firma yapacak yeni firmanın bunda sorumluluğu varmıdır.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:36 pm Reply

   İşyerlerinin devir veya birleşmelerinde her iki firmada 2 yıl süreyle müteselsil sorumludur. alacaklarınızı mahkeme yoluyla takip edip kesinleştirdğinizde hangi işverende ödeme gücü var ise oradan alırsınız.

 227. zeynep 09/12/2016 at 11:23 am Reply

  Merhaba,
  Aralık 19 itibari ile doğum iznine ayrılacağım işyerim zammı ocak ayında yapıyor ve son aldığım maaş zamlı olmadığı için devlet 4 aylık ücretimi zammsız aldığım maaş üzerinden yatırıyormuş. Ben 6 ay sonra işe döndüğümde maaşımın güncellenmesi ve diğer personeller gibi zamlı almam gerekmez mi?iş yerimde daha önce izinden dönen personeller zam zamanı olmadığı bahanesiyle güncelleme yapılmamış. Bende böyle bir durum yaşarsam nasıl bir yol izlemeliyim sonuçta izinli bile olsam hala bu iş yerinin çalışanıyım.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:34 pm Reply

   Sayın Zeynep
   işverenin zam değerlendirmesi bireysel ölçümlere göre olabilmektedir. bunu düzenleyen bir kanun maddesi de bulunmamaktadır. ister çalışsın isten izin veya istirahatli bulunsun işçiye ne oranda zam yapacağını işveren belirleme hakkına sahiptir. ancak iş k. 2. maddesi çalışanlara eşit davranma ilkesini getirdiğinden sizin diğer işçilerle aynı değerde çalıştığınızı ispatlayıp aynı ücreti isteme hakkınız bulunmaktadır. doğum izni esnasında çalışanın sözleşmesi askıya alınıp bordrosu düzenlenmediğinden bu süre içinde zam yapılması resmi olarak ta mümkün değildir. bu süre içinde SGK, vergi, ücret gibi hususlar söz konusu olmaz.

 228. MURAT ASLAN 09/12/2016 at 10:48 pm Reply

  MERHABA MURAT BEY BEN BÜYÜK Bİ OTELDE 2 SEZON SÖZLEŞMELİ OLARAK CALIŞTIM VE OTEL TARAFINDAN E DEVLET USTUNDEN BAKTIGIMDA TOPLAMDA 368 GÜN ÖDENMİŞ SİGORTAM GÖRÜNÜO VE İSYERİNDEN ALDIĞIM TERFİ BELGEM VAR YALNIZ OTELDEKİ ŞAHSİ SIKINTILARIM NEDENİYLE İŞİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM YALNIZ BU SÜREÇ SÖZLEŞME TARİHİMİN DIŞINDA KALIYOR 31 KASIM 2016 İSTİFA TARİHİ OLARAK GÖRÜNÜO BEN BU İŞ YERİNDEN KIDEM İHBAR TAZMİNATI ALMAYI ÇOK İSTİYORDUM YALNIZ CEVREMDE CALISANLAR ORTAK İŞ ARKADASLARIM FİRMANIN GÜÇLÜ Bİ AVUKATI OLDUGUNU BU İŞLE HİÇ UĞRASMAYIP YOLUMA BAKMAMI SÖYLEDİLER VE BU OLAYIN USTUNDEN 1 AY FELAN GECMIS OLUO SIZCE SU AN ICIN BI HAK IDDA EDIP IHBAR PARAMI EN AZINDAN ALMA SANSIM VARMI BENI BI BILGILENDIRIRSENIZ COK SEVINIRIM SIMDIDEN TESEKKURLER

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:30 pm Reply

   Sayın Aslan
   işyerinde çalışma süresi 1 yıldan az olan işçilerin kıdem tazminatı bulunmamaktadır. ihbar tazminatı ise haklı dahi olsa istifa ile ayrılan işçiler için mümkün değildir. sorudan açık anlaşılmamakla beraber kendiniz ayrıldıysanız zaten ihbar tazminatı almak değil işverenin işi bırakmadan 4 hafta çalışmanızı isteme yani sizden ihbar süresi isteme hakkı vardı. eğer işveren çıkardı ise size kıdem tazminatı ödemesi için 365 günlük çalışma süresini doldurmanız yeterli olacaktır, ihbar tazminatı için de işverenin haklı bir neden olmadan çıkarmış olması gerekir.

 229. Hakan 10/12/2016 at 9:07 pm Reply

  Merhaba hocam
  3 gün art Arda işe gitmedim 3. Günün sonunda arayıp işten çıkarıldığımı söylediler. Normalde saha personeliyim sehir dışına cıkan arkadas almadan gitti beni 3 gün bende arayıp sormadım iş yeri bu sekilde çıkışımı verebilir mi? Fazla calışmalarım var mesai yemek bunlarıda yatırmıyorlardı.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:26 pm Reply

   Sayın Hakan
   ne yazık ki, iş kanunu 25. madde bunu iki gün ardarda veya bir ay içinde 3 gün işe gitmeyen işçi için tazminatsız fesih hakkı tanımaktadır. işten çıkışınızın verilmesi ücret ve fazla mesai gibi alacaklarınızı etkilemez onları alırsınız ancak tazminat hakkınız olmayacaktır. işsizlik ödeneği de ne yazıkkı işkur tarafından verilmeyecektir. iş kanunu işçi için en önemli burcun “işin yerine getirilmesi” hükmünü koymuştur. işe gitmemek veya işi yapmamak en büyük kusur kabul edilmektedir.

 230. Gökhan sezer 12/12/2016 at 8:31 pm Reply

  Mrb ben askerlik nedeniyle işten ayrılıyorum son ay prim günüm 20 bundan önceki aylar hep 30 ve son 3 yılda 600 tutuyor ve toplamda 1500 günüm var işsizlik maaşı alabilir miyim teşekkürler

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:22 pm Reply

   Sayın gökhan
   süre olarak herşey yolunda ancak işsizlik sigortası ödeneği askerlik nedeniyle ayrılanlara, emeklilere, disiplin suçuyla işten çıkarılanlara verilmemektedir.

 231. ali celik 12/12/2016 at 11:12 pm Reply

  merhaba

  daha evvel bir bankada calistim.yaklasik 3 sene sonra askerlik sebebiyle istifa ettim tazminatimi aldim ve askere gittim.askerden dondukten sonra bir ay icinde bankanin sube mudurlerinden birine ise geri donmek istedigimi belirten dilekce yazdim verdim.sube muduru dilekceyi sisteme taradi ve mail yoluyla insan kaynaklatina gonderdi.fakat ben bu dilekcenin nushasini elden almadim.insan kaynaklari telefonla bana donus yapti ve en kisa surede ise alinacagimi soylediler fakat sozlerinitutmadilar. ben asker donusu beni ise almadiklari icin tekrar tazminat istemek icin bolge insan kaynaklarina basvurdum fakat senin bize herhangi bir basvurun yok diyorlar.ispat edemiyorum.dilekcem mail yoluyla iletildi.sistemden isteseler de silemezler.dilekcenin nushasini da almafim ispat edemiyorum.bu durumda ne yapabilirim tazminatim yanar mı

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:21 pm Reply

   Sayın Çelik
   bir yıldan fazla süre ile çalışılan işyerinden askerlik nedeniyle ayrılan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi yasal zorunluluktur. bu tazminatın alınıp işten çıkışın verilmesinden sonra işyerinin işçiyi tekrar işe alması yasal zonunluluk değil, işyerinin ihtiyacı ile ilgilidir. yani işe başlamak için verilen dilekçe işe alınmak manasına gelmemekte, uygun pozisyon için davet edilmeyi göstermektedir. bu durumda işe başlamadan başkaca bir tazminat istenmesi mümkün değildir.

 232. Musa 13/12/2016 at 6:52 am Reply

  Merhaba,

  Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı iş yeriyiz . Çalışan isg kuralının tis göre işten çıkarma cezası gerektöre bir aykırışık yapmış neticesinde de disiplin kurulu kararıya sözleşmesi fesig edilmiştir. Disiplan kurulunda çakışın da mağdur etmemek için kıdem tazminatı ödenmesine karar verilmiştir. Biz bu çalışanın işten çıkış kodunu 26-disiplin kurulu kararota fesih yaptık. Bunun neticesinde çalışan işsizlik maaşı alamayacak.bu işlemi doğru mu yaptık? 04-işveren tarafından fesih yapmamanız nedeni olası işe iade davasında elimitin güçlü olmasını istememizdendir.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:18 pm Reply

   Sayın Musa
   Çalışanların iş güvenliği kurallarına uyması zorunludur. bu durum birden fazla yazılı ikaza rağmen itaatsizlik söz konusu olduğunda varsa disiplin kurulu yak ise amirin savunma alması ve ikazından sonra ikinci olayda çıkışının yazılı olarak yapılmasıyla mümkündür. bu durumda işten çıkarma yapılması kıdem tazminatı ödenmesine mani değildir. zira tazminatsız fesih hakkı sadece iş k. 24. madde 2. fıkrasında belirtilen hallerde mümkündür. ancak işkur disiplin kuruluyla işten çıkarılan işçilere de tazminat ödemmektedir. işe iade davası açması ise mümkündür. ispatı işverenin olayla ilgili tespit, tutanak, savunma ve işçinin açıkladığı mazeretlerin tutarlılığına bağlıdır.
   tazminatlı fesihlerde İKALE diye isimlendirilen anlaşmalı fesihle tazminat verilerek iş aktinin sonlandırılmasında işkur işsizlik ödeneğini vermekterdir.

 233. Özgür 14/12/2016 at 1:48 am Reply

  Merhabalar hocam 9 yıldır özel bir firmada çalışmakta idim firma bana bazı belgeler imzalatmaya çalıştı tazminat ve bütün haklarımı aldım diye ama ben imzalamadim bunları imzalamazsan burda calismazsin imzala işine devam et dediler ben yinede imzalamadım işten çıkışımı kod 29 olarak göstermişler işsizlik ödeneği almaya hak kazanamadim ne yapmalıyım çok çaresiz kaldım kanunlar hep işverenlerden yana mı yasim 53 emekliliğimë iki yıl kaldı lütfen bunun bir çaresi varsa söyleyin.

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 1:11 pm Reply

   Sayın özgür
   işten çıkış verilmesi işverenin keyfine bağlı değildir. siz iş mahkemesine başvurarak “hiçbir savunma ve ikaz almadan” ahlak ve iyiniyet kuralları gerekçesiyle işten çıkarıldığınızı belirterek davayı kazanır ve tazminatları alırsınız. ayrıca işe iadenizde söz konusudur. İŞKUR a yapacağınız şikayetlede işyerinde inceleme yapılmasını sağlayabilirsiniz.

 234. burcu gökhan 15/12/2016 at 1:35 pm Reply

  Merhaba;

  özel sektörde çalışıyorum ve 3 aylık hamileyim.Doğum izinlerim bittikten sonra ,okul çağına gelene kadar yarım gün çalışma hakkından yararlanmak istiyorum. İşveren bunu reddederse
  ne yapabilirim? İşim satış odaklı bir sektör.Büyük bir şirket.Yada farklı sebeplerden dolayı işe son verebilir m?Yani başka bahanelerle?

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 12:22 pm Reply

   Sayın Burcu
   İş Kanunu gebeliğin son 2 ayında ve doğum sonrası 2 ay olmak üzere 4 ay istirahat almanızı ve bu süre içinde ücretinizi “işgöremezlik” ödeneği olarak SGK dan almanızı öngörmektedir. bunun dışında doğum sonrası 6 ay kadar ücretsiz izin alma hakkınız bulunmaktadır. bu hususlar yasayla tespit edilmiş düzenlemelerdir. ancak yarım gün çalışma (kısmi istihdam) işveren ve işçinin mutabakatıyla olmaktadır. yasal düzenleme ve zorunluluk yoktur.

 235. Nesli 16/12/2016 at 4:51 pm Reply

  Merhaba ben bı markette calısıyordum9 ay calıstım sonra baska bı market aldı orayı bızım hangı haklarımız var cıktıgım marketten alacagımız sagolun sımdıden

  • Muammer Murat 17/12/2016 at 12:16 pm Reply

   Sayın Nesli
   işyerlerinin birleşmesi durumunda yeni işveren tüm işçileri de işyeriyle beraber işe almış olur. bu durumda yeni işveren eleman fazlalığı nedeniyle işçi çıkarıp tazminatlarını ödemediği sürece işten ayrılma hakkı işçide bulunmamaktadır. ancak yeni işveren işçilerin tüm eski haklarına ücret ve sosyal haklar dahil uymak zorundadır. izin, mesai süresi, ücret, ikramiye, servis, yemek gibi haklarda değişiklik yaparsa işçinin işten ayrılma hakkı doğar.

 236. cengiz 17/12/2016 at 7:25 pm Reply

  merhabalar hocam, ben 1,5 yıldır şantiyede elektrikçi olarak çalışmaktayım. şantiye bitti çaliştiğim şirket benim sigortamı son 2 aydır başka bir şantiyede yatırmaktadır bu işlemde benden habersiz ve herhangi bir yazılı bildirim yapılmadan olmuş,ama ben daha ilk yerde çalışmaya devam ediyorum. ben diğer şantiyede çalışmak istemiyorum. buradaki iş bitiminde kıdem ve ihbar tazminatı haklarım var bunları almak istiyorum. ama şirket bana burada iş bitti ama yeni şantiye ye gelmek zorunda olduğumu söylüyor bunu gerekçe gösterip haklarımı vermeyeceğini söylüyor. işe başlarkende herhangi bir sözleşme falan imzalanmamıştır.bilginiz olsun.bu konuda hangi taraf haklı eğer ben haklıysam hakkımı mahkemede arıycam.

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 12:34 pm Reply

   Sayın cengiz
   aynı işverenin birden fazla yerde olan işyerleri içinde eleman değişim hakkı bulunmaktadır. bu durum şantiye gibi zorunluluk hali olan işlerde daha bir gereklilik arz etmektedir. ancak şantiye farklı bir ilde olması ve sizin evinizi taşımanıza yetecek düzeyden daha az gelir elde etmeniz durumunda “işyerinin asli unsurlarında meydana gelen değişiklik nedeniyle” diye tazminatlı ayrılma talebinizi yapmanız mümkün.

 237. Ayşenurr 18/12/2016 at 1:50 am Reply

  Merhabalar muammer bey ben özel bi şirkette 24/08/2012 de işe başladım ve 24/08/2016 doğum yaptım.doğum iznimi kullandım 11/12/2016 da doğum iznim bitti.ve şuan ücretsiz izne ayrıldım. Fakat duydum ki iş yerimiz 2017 ye girmeden kapatılacak. Tabi ücretsiz izin dilekçesini verdikten sonra duydum.Sorum şu ücretsiz izindeyken işyerinin kapanması durumunda 4senelik kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, mesai ler, iki senenin yıllık izin ücretlerini ücretsiz iznim bitmeden alabiliyormuyum. Yoksa ücretsiz izni bittikten sonra mı alırım. Bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz saygılarımla

  • Muammer Murat 18/12/2016 at 12:30 pm Reply

   Sayın Ayşenur
   çalıştığınız iş yerinden ücretsiz izin almanız halinde tüm bordro hizmetleri askıya alınır ve ücret tahakkukları yapılmaz, ancak geçmişe ait hiçbir hakkınız zayi olmaz. bunun için işyerine uğrayıp ddiğer arkadaşlarınızın çıkış işlemleri yapılıp tazminatları ödenirken sizinde çıkış yazınızın ve hakediş hesaplamalarınızın unutulmamasını sağlamanızda fayda vardır.

 238. RAMAZAN 19/12/2016 at 1:35 pm Reply

  15.09.1964 doğumluyum, 16.11.1993 işçi olarak belediyeye işçi olarak girdim 21.05.2003 yılına kadar işçi olarak kesintisiz olarak çalıştım.
  Sonra engelli memur olarak 21.05.2003 yılından sonra belediye memur olarak geçtim ve 2015 yılında belediye kapandı meb kadrosuna gectim ve halen çalışmaktayım.
  9 yıl işçi olarak çalışıp memurluğa geçince 9 yılımın karşılığı hiçbir şekilde tazminat, ikramiye vb. hiçbir şey almadım acaba bu hakkım var mı varsa geçmişe dönük olarak nasıl alabilirim……
  ayrıca 9 yıl işci olarak çalışmamın memurluğumda ki dereceme kadememe etkisi varmıdır(ilkokul mezunuyum)

  • Muammer Murat 19/12/2016 at 6:47 pm Reply

   Ramazan bey
   Bu işyerinde çalıştığınız 9 yıllık işçilik süresine ait kıdem tazminatı hakkınız memur olmanızla beraber ödeme yapılarak bitirilmesi yerinde olurdu. zira işçi statüsünde bulunan kişilerin özlük hakları ve sosyal imkanlarında farklılıklar bulunduğundan ileride yapılacak hesaplamalarda özellikle belediye işyerinden ayrılmış olmanız ve meb kadrosunda memur olarak devam etmeniz dolayısıyla sorun çıkabilecektir.
   ancak yinede aynı işyerinde işçi olarak çalışmış olmanız ve memurluğa geçmiş olmanız dolayısıyla emekli olurken işçilik süresi ve memurluk süresi ayrı hesaplanmak üzere tüm kıdem tazminatlarınız ödenecektir.
   memurların yasası ve derece kıdem esasları farklı kanunlarla düzenlendiğinden işçi olarak geçen sürelerin hesaplanmaya alınması çok mümkün olmamaktadır.

 239. ramazan 20/12/2016 at 9:43 am Reply

  muammer bey soylmeyi unuttuk biz işçi olarak belediyede calışıp sonra engelli kontenjanından aynı yere belediyeye memur memur olduk.

  • Muammer Murat 27/12/2016 at 2:43 pm Reply

   işçilik süreci memurluktan farklı olduğu için, belediyenin çıkış verip tazminat ödemesi yerinde olacaktı. siz artık maliye bakanlığı kadrosu ve bütçesinde görünen bir memur oldunuz, memurluğun onayından sonraki tarihler maliye bütçsinde görüneceğinden öncesine ait sorun çıkabilir diye düşünüyorum.

 240. Burcu 21/12/2016 at 9:18 am Reply

  Merhaba Muammer bey ben özel bir şirkette sigortalı olarak 5yıldır çalışmaktaydım.Dün iş yerimden annemin rahatsızlığından dolayı ayrılmak istediği söyledim işverende tazminatımı vereceklerini söyleyerek çıkışımı yaptı.Fakat başka bir iş yerinde çalışmamam için kendi el yazımla kağıt imzalattı bu ne kadar süre geçerlidir.Başka bir işe hemen başlarsamtazminatımı vermezlermi cevap verirseniz sevinirim.Teşekkürler

  • Muammer Murat 27/12/2016 at 2:41 pm Reply

   Sayın Burcu
   işyerleri tazminatı yasalara uygun durumlarda ödeyebilirler. zira kıdem tazminatı her türlü vergiden ve sigorta kesintisinden muaftır. annenizin rahatsızlığı dolayısıyla ayrılma kıdem tazminatlı fesihlerden değildir. işyeriniz iyi niyetli tazminat verme taahhüdünde bulunmuş olabilir.
   ikinci olarak bir işyerinde öğrendiğiniz yetenekleri başka işyerine taşımamanız veya rekabet yapmamak için aynı bölgede aynı işi yapmamanız için bir sözleşme imzalandığında bu geçerlidir. borçlar kanunu bu tür sözleşmelerin bağlayıcılığının 10 yıla kadar sürdüğünü belirtmektedir. ancak yargı kararlarında kişinin ekonomik geçim vesilesi sadece bu meslek ise bölge ve yıl sınırı konulmadan sözleşmelerin geçerli olamayacağını göstermektedir. işyerinin bulunduğu şu semtte, şu bölgede ve 1 yıl süreyle gibi makul kıstaslar geçerli olmaktadır. sözleşmede yazan miktar kadar tazminat ödemeye mecbur kalırsınız.

 241. Gul 24/12/2016 at 7:34 pm Reply

  İyi akşamlar.ekim2014 yılında bir okulda ucretli memur olarak başladım halen devam etmekteyim.mudurum bikac ay sonra evlenecegimi öğrendiği günden beri bana işten çıkmam için baskı yapıyor.calismak zorundayım ve artık hadsizce rencideleri söz konusu.hasta olduğumda bile izin vermiyor rapor almamida istemiyor.nisanlimla yildirim nikahı kiysak kıdem tazminatı alabilir miyim.

  • Muammer Murat 27/12/2016 at 2:36 pm Reply

   Sayın gül
   bu tür tacizler ve mobingler ne yazıkki bazı işyerlerinde ve bazı yetersiz yöneticiler tarafından yapılmaktadır.
   bahsiniz olan evlilik nedeniyle tazminat alınması hususu yasada yer almaktadır ve evlilik cüzdanınızı aldığınız gün evlenme nedeniyle tazminatlı olarak işten ayrılmak istidiğinizi dilekçeyle belirtip tazminat alabilirsiniz.

 242. Demet Demirelli 25/12/2016 at 12:38 am Reply

  Merhabalar Muammer ver.İssizlik fonunda biriken hakkımı emekli olduktan sonra ış kur a dava açıp alabilirmiyim.

  • Muammer Murat 27/12/2016 at 2:34 pm Reply

   Sayın Demet,
   çok iyi bir durum olurdu ancak, işsizlik fonu yasası bunu öngörmemektedir. bir sigorta kesintisinden ziyade sadece işsiz kalındığında 6-10 ay ödeme yapılan bir fon. herkes öder, işsiz kalanlar belli bir süre ödenek alırlar. tüm yaşam boyu fona kesinti yapılıp hiç işsiz kalmasanız sizi bir indirim veya geri ödeme doğmamaktadır.

 243. nurullah ekinci 26/12/2016 at 11:38 pm Reply

  trafik kazası geçirdim rapor aldım raporum bitti iş yeri benim çıkışımı verdi ne yapmalıyım

  • Muammer Murat 27/12/2016 at 2:31 pm Reply

   Sayın Ekinci
   Raporlu olduğunuz süre 8 hafta ve daha fazla bir süre ise iş kanununu bu durumda tazminatlı feshe müsade etmektedir. bundan daha az ise çıkış yazınızda geçerli sebebin belirtilmesi şartıyla rapor bitiminden sonra işveren çıkış verebilir. ancak sizin iş mahkemesine sebebin geçerli olmadığına dair dava açıp işe iade talebinde bulunmanız mümkündür.

 244. Barış UZUN 27/12/2016 at 9:22 pm Reply

  slm İç İşleri Bakanlığı il Mahali idareler den 2007 yılında daimi işçi kadrosu aldık.2011 yılında 6172 yasa ile orman ve su işleri bakanlığı d.s.i bağlandık.Bakanlığımız Battalgazi sulama birliğinin fes etti. daimi kadromuz olduğu halde biz işten çıkarıldık ne yapmalıyım.

 245. Barış UZUN 27/12/2016 at 10:03 pm Reply

  Eskişehir D.S.İ bizim bu konuyla iligili yapacağımız birşey yok diyor.

 246. bayram 28/12/2016 at 4:43 pm Reply

  hocam bir kurumda 3 engelli açığı vardı kpss sonucuyla mulakata girdik 2.siradaydım birinci olan arkadaş başladıktan bir yıl sonra bizi baslattilar Üç yıldır çalışıyorum o geçen bir yıl için Bir hak talep edebilirmiyim Teşekkürler

 247. bayram 29/12/2016 at 10:18 am Reply

  hocam bir kurumda 3 engelli açığı vardı kpss sonucuyla mulakata girdik 2.siradaydım birinci olan arkadaş başladıktan bir yıl sonra bizi başlattılar üç yıldır çalışıyorum o geçen bir yıl için bir hak talep edebilirmiyim Teşekkürler

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 10:17 pm Reply

   Kurum kamu kurumu ise bir hak takip edilebilir. ancak işe başladıktan 3 yıl sonra işe geç alındığınız iddiasında bulunmak mahkemece bir hak talebi olarak görülmeyebilir.

 248. Sedat demir 29/12/2016 at 10:29 am Reply

  Mrb ismim. Sedat demir 2004 tarihinden beri eczanede calisiyom yalniz eczaneci 2006 sigorta yapmis beni .kurul karariyla eczanenin ayin 20 sinde kapanacagini ogrendik .eczacida kapatacagni soledi.bize ne bir ihbar etti nede aciklama .ayin 28 itibariyle dukkani topladik ve dukkan bos kaldi.isveren bize size tazminat vercem yada sole vercem bisey demedi ise gelinde solemedi.muhasebeciyi ariyoz bilgi vermiyor.neyapmamiz gerek .bu durumda ne yapmamiz gerek avukat bey

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 10:14 pm Reply

   Sedat bey
   işyerini iş mahkemesine vererek tazminat hakkını takip etmeniz gerekir, aksi halde bir alacak iddia edemezsiniz.

 249. Sedat demir 29/12/2016 at 10:31 am Reply

  Arti dun avukat getirdi bizi tehdit etti mesaiye kalmak zorundasin iste 8 milyar anca tutuyor. Felan gibi .yada gerekirse 1 yil bile beklerisniz para icin.gibi konusmalar.bu sabaha ise geldik 3 arkadas is yeri kapali ve ne yapacagimizi bilmiyoz bizi aydinlatirsaniz sevinrim.

 250. Hande 30/12/2016 at 5:00 pm Reply

  Merhabalar,ozel bir kurumda calisiyordum.Isyerim mufettisler tarafindan kapatildi.Bu durum isvereninde beklemedigi bir durum oldugundan calisanlara oncesinde bir haber verilmedi.Calisanlarin ihbar tazminati hakki varmi.

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 10:10 pm Reply

   Sayın hande
   ihbar tazminatına esas hususlar belirlenmiştir. işyerinin yasal nedenlerle kapatılması durumunda işçilere önceden haber verme imkanı bulunmadığından yalnızca kıdem tazminatı hakkı oluşmaktadır. bu durum işveren tarafından fesih değil işyerinin kapanması ile infisah durumunun oluşmasıdır.

 251. Başak Varol 01/01/2017 at 1:03 pm Reply

  Muammer bey il dışındaki merkeze eğitim için görevlendirilen işçiye imzalatilmasi gereken bir belge veya görevlendirme belgesi yokmudur.Yolda Allah korusun herhangi bir kaza ölüm durumunda işçi yakınını mağdur etmemek adına

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 10:05 pm Reply

   Sayın başak
   Görev yazısı görevlendirilen tüm işçiler ve yöneticiler için mümkündür. yurt içi veya dışı görevlerde “görev yazısı”, harcırah yazısı, eğitim tahhüt belgesi, eğitim değerlendirme formu gibi belgeler hazırlanabilir. bu belgeler iş kazasını, eğitim süresince mesai devam durumunu, yıllık izin haklarını, ödenecek ücretin harcırah şeklinde ödenip vergi ve sgk priminden muaf kalması sağlanabilir.

 252. Onur 04/01/2017 at 7:34 pm Reply

  Merhaba Muammer Bey,
  Kurumsal bir firmada çalışmaktayım ve kalabalık bir bölümdeyim.Şefler tarafından sürekli adam kayırılmakta dürüst işini hakkıyla yapan insanlara sürekli baskı yapılmakta işin telaşıyla uğraşırken birde şefin sözel tacizlerine maruz kalmaktayım.Müdürüm den bölüm değişikliği istedim, yerine adam gelmeden göndermem diyor iş öncelikli diyor.Bölüm içerisinde de farklı bir birime yollamıyor insan kaynaklarına dilekçe vermeyi düşünüyorum bu ve benzeri konularda.haksız yere savunmamı aldı 1 sene kıdem vermedi ve beni 4 yıl boyunca aynı bölümde tutu bunlar yeterli gerekçe olarak sayılırmı elimde evraklar mevcut.Bana ne kadar sürede geri dönüş yapması gerekir İK nın yada kişisel olarak mahkemeye başvursam sonuç alabilirmiyim teşekkürler.

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 10:00 pm Reply

   Sayın onur
   Mobing’e maruz kaldığınızı ifade ediyorsunuz, siz dilekçeleri ve cevapları saklıyorsanız bunlar mobinge maruz kaldığınızı ispatlamaya yetebilir ayrıca işyerinde şahit olacaklarda varsa tazminatlı fesih isteyebilirsiniz. ancak bunun ispatı size ait. eğer ispatı mümkün olmaz ise tazminat alamazsınız istifa halinde tazminat olmadığı gibi mobinog ve iş yüküne karşılık ta bir tazminat bulunmamaktadır.

 253. İsmail Albayraktaroğlu 05/01/2017 at 5:11 pm Reply

  Merhaba Muammer Bey,
  Bir şirkette işyeri hekimliği yapıyorum. Şirket uygulamasında işçi normal çalışmasını bitirip aynı gün hastalık nedeniyle başvurduğu hastaneden çalıştığı günden başlayan rapor alırsa, çalıştığı günün ücreti verilmiyor ve sigortası yatırılmıyor. Gerekçe olarak da SGK sistemine istirahat girildiği için o günün sigorta ücretinin yatırılamayacağı ve dolayısıyla hak edilmiş ücretin ödenemeyeceğini bildiriyorlar. Uygulama yasal mıdır? Çok teşekkürler.

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 10:28 pm Reply

   İsmail bey
   işçilerin çalıştığı günler için ücret verilmesi iş k. ve anayasaca zorunlu durumdur. ancak 53. maddede belirtilen ücretli yıllık izin dışında işçilerin işe gelmediği günler için ücret ödenmesine dair bir düzenleme yoktur. yani mazeret izni, idari izin, istirahat, devamsızlık gibi durumlarda işverenin ücret kesmesi yasaldır. genel teamül olarak doğum, ölüm gibi mazeret izinleri ile istirahat durumunda ücret ödemesi genel teamül olmuştur.
   istirahatlerde sgk yasası bir tedbir olarak 2 günlük hekim istirahatlerini ödememektedir. üçüncü günden fazlasını ise yine ilk 2 gün hariç “geçici iş göremezlik ödeneği” şeklinde ödemektedir. yani istirahat durumunda işverenin bordro yapması, ücret ödemesi, prim ve vergi ödemesi gerekmemektedir. öderse sgk işsizlik ödeneğini kesmeden ödemektedir.

 254. özlem 05/01/2017 at 11:02 pm Reply

  Merhaba muammer bey bir magazadakasiyer olarak calisiyorum ve surekli telefon ile araniyorum izinli ve yillik izinli oldugum her an ustelik mudurum telefonumu acamadigim anlar sonrasi aramissiniz diye geri dondugumde kiziyor ve nasil acmazsin telefonu diye bagiriyor bu konuda haklarim nelerdir

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 10:21 pm Reply

   Özlem hanım
   makul ve yeterli sayıda telefon cevaplıyorsanız size yapılan mobing durumudur. bu konu ise iş kanununda tazminatlı fesih için imkan vermektedir. ne yazık ki kötü muamele için iş kanunu bir hak veya tazminat öngörmemektedir.

 255. Nurtan T. 06/01/2017 at 8:23 pm Reply

  Merhaba Muammer bey,kazanılmış olan 12-18ve 24 günlük izin hakları iş yeri değişikliğinde değişir mi?16 yıllık hizmetimin sonunda iş yeri değişikliği yaptım,kazanılmış olan 24 günlük izin hakkım bitiyor mu?Teşekkürler…

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 9:51 pm Reply

   Sayır Nurtan
   İş Kanunu 53. madde de ücretli yıllık izinleri tanımlarken aynı işyerinde geçen süreyi esas alır. 15 yıl çalışıp 26 iş günü izin hakkı kazanan 4 hafta tatilini ekleyerek 30 gün izin kullanır demektir. izin süreleri 14-20-26 iş günü şeklindedir. aynı işverenin (patron) farklı işyerlerinde çalışma birleştirilir ancak farklı işverene geçiş yapınca bu kıdem sıfırlanır.

 256. melek 07/01/2017 at 11:58 am Reply

  Merhaba bir sorum olacaktı ben kurumsal bir şirkette çalışmaktayım
  Yaklaşık 2 senedir ve ilk defa rahatsız olduğum için rapor aldım ve
  M.yardımcım kızarak tepki gösterdi yani benim rapor almanın şirkete yada m.yardımcıma veya bana bi zararı varmı bi sıkıntı mı çıkaracak benim rapor almam acaba kimse bilemediği için bilen biri olarak size sormayı düşündüm teşekkür ederim

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 9:46 pm Reply

   Sayın Melek
   işyerinde çalışanların rapor alması (3 gün ve daha fazla ise) işverene iş gücü kaybı oluşturur, yerine bakacak insan bulmak, işleri takip etmek vs. zira istirahatli kişiye işveren ücret ödemek zorunda değildir, SGK iş göremezlik ödeneği şeklinde öder. bunun bir sorun olması için sizin 30 günden eksik sigortalı gösteriliyor olmanız ve bunu SGK kayıtlarından öğrenmeniz tepki sebebi olabilir.

 257. Yasin 07/01/2017 at 4:11 pm Reply

  Merhaba muammer bey ben 2004 yılında tedasta ise başladım 2010 yılında tedas özelleştiyinde ben bana sunulan 4c ye geçmeyip devralan şirketle çalışmaya devam ediyorum fakat işten ayrılmayı düşünüyorum kendi isteğimle istifa edersem tazminat ödenmez diyorlar bu durumda hangi yolu izlemeliyim ihtar ceksem bütün haklarımı ala bilirmiyim iyi calismalar

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 9:43 pm Reply

   Yasin bey
   eğer toplam sgk süreniz 15 yılı doldurdu ise sgk dan emekli olabilir yaşı bekliyor yazısı alarak işyerine verin ve tazminatlı ayrılmak istediinizi bildirin, tazminat ödeyerek çıkışınızı vermek durumundadırlar. bunun haricinde iş k. 24. madde bazı haklar vermektedir. ücretin geç ödenmesi, sosyal haklarda değişiklik, hakaret veya kötü davaranışa maruz kalma durumlarında kıdem tazminatlı ayrılmanız mümkündür.

 258. Adem 12/01/2017 at 9:27 pm Reply

  İş yerimde 90 gün çaliştim sigortali ve burun ameliyatı oldum izin aldim cıktıgım gün benden habersiz sigortami kesmiş ne yapmam lazim

  • Muammer Murat 13/01/2017 at 9:39 pm Reply

   Adem bey
   istirahatli olduğunuz günler için (3 gün ve fazlası durumunda) işyeri sigorta primi yatırmaz ve ücret ödemez. sgk geçici iş göremezlik ödeneği öder. ancak sizin çıkışınızı vermek veya devamsızlık olarak gösterdilerse bu durumda büyük risk ve sorun var demektir. her halükarda bazı haklarınızı ve işten çıkarılmanızda iş göremezlik ödeneğini kaybedebilirsiniz. bunu firmayla görüşün ve gerekirse işkur a durumu bildirin.

 259. Gülcan 17/01/2017 at 2:55 pm Reply

  İyi günler. Ben Kasım ayında özel bir rehabilitasyon merkezine başvuru yaptım ve kabul edildim. Aralık ayında milli eğitim bakanlığının bir kursu olduğunu o kursa gidip sertifika almamı söylediler. Bende başka bir şehirde o kursa gidip sertifikamı aldım. Geri döndüğümde ise başka bir öğretmen aldıklarını beni çıkaracaklarını söylediler. Ve çıkarken de kursa gittiğim 1.5 ayın işe gitmediğim için sigorta parasını istediler benden. Ben önce bu duruma karşı çıktım daha sonra çok bunaldığım için kurumu bırakmaya karar verdim tekrar gittiğimde beni çalıştıracaklarını ve kasım Aralık sigortasını maaşımdan keseceklerini söylediler. Ben çalışmak istemiyorum istifa etmeyi düşünüyorum. Onlar benden bu durumda sigorta parasını peşin istiyolar. Böyle bir hakları var mı. Ben kursa gitmeden önce benden sigorta parası falan istemediler. Bu konuda bilgi vermediler hiç. Bilsem kursa gitmeyi kabul etmezdim zaten. Gittiğim kurs milli eğitim bakanlığının hizmet içi eğitim kursu. Özel eğitim uzmanı sertifikası aldım.

  • Muammer Murat 20/01/2017 at 6:05 pm Reply

   Sayın gülcan
   işveren çalışanlarına verdiği eğitimler için Eğitim Taahhüt Belgesi imzalatarak, belli süreden önce ayrılmaları halinde eğitim ücretini isteyebilirler. ancak eğitim süresince işçi hala işverenin çalışanı olduğundan ne ücretini kesebilir, nede sigorta pirimi isteyebilirler. tamamen yasa dışı bir uygulamadır. işveren eğitime göndereceği personeli işten çıkarmak için tazminat ödemek zorundadır. ancak eğitim süresince ücretsiz izinli göstereceğini söyleyerek işin başında ücret ödemeyi ve sigorta ödemeyi durdurabilir. bunu yapmadıysa ve eğitim taahhüt belgesinde bunlarda yok ise hiçbir bedel istenemez hele SGK ya ödenen prim geri istenemez.

 260. Fatih 22/01/2017 at 9:35 pm Reply

  İyi akşamlar, ben üniversiteden yeni mezun bir öğrenciyim. Sizden ricam bana bir yol göstermeniz.
  Şuanki durumum : Bir bankada uzman yrd. olarak teklif aldım. Önümüzdeki 15 gün içinde eğitim süreci başlayacak ancak ben kpss sınavından da iyi puan aldığım için eğitim süreci içerisinde veya eğitimden sonraki sürece denk gelecek şekilde, Ankara’da iki tane kurumun mülakatına katılma hakkı elde ettim.

  Eğer mülakatlar eğitim süreci içerisine denk gelirse veya eğitim sürecinin bitmesinden sonra olursa, Ankara’daki mülakatlara gidebilme imkanım var mıdır? yani rapor alıp gidip gelebilir miyim? Mazeret izni belirtebilir miyim? Tabiki kendilerine mülakata gidiyorum diyemem.

  Bankadan gelen teklifi reddetmek istemiyorum çünkü devlet kurumlarının mülakat süreçleri uzun ve işe alınıp alınmayacağım net değil. Bu yüzden elimdeki iş imkanımı da kaybetmek istemiyorum

  Ya iş teklifini kabul etmeyip mülakatlara girmeyi tercih edeceğim. Ya da bankanın teklifini kabul edersem benim mülakatlara gitmeme izin vermeyecekler. Ben ise rapor alıp bu durumu onlardan gizleyerek günü birlik gidip gelmeyi düşünüyorum. Böyle birşey mümkün müdür?

  Yeni girdiğimiz işte izin alma hakkımız olabiliyor mu ?

  Gireceğim kurumların iş şartları ve maaş durumu bankadan daha iyi olacak.

 261. Görkem ömer 23/01/2017 at 1:07 pm Reply

  Merhaba, özel bir banka da 2008 den beri çalışıyorum. Yükselerek il dışına geldim ve tayin isteme hakkı olan 2 yılını bu farklı ilçede doldurdum. Geçen sene memleketine tayin istedim ama boş kadro yok diye olmadı. Bu sene.sene.diye. aynı yere. Kadro açtılar. Fakat ben 5 aylık hamile olduğum için boş. Kadro açığı olan yer ben tayin olursam dolmayacagi icon tayinimin ertelebebjlwcegini ima ettiler. Hamilelik nedeni ile ücretsiz. İzinde kullanamayacagimi soyledim. erteleme diye bir durum varmıdır nihayetinde beni oraya atamazlar ise bi daha ne zaman oranın boş. Olacağını allah bilir. Bu durum gerçekleşirse yasal olar bi itiraz hakkım varmi??

  • Muammer Murat 29/01/2017 at 4:16 pm Reply

   Sayın görkem
   özel sektörde terfi ve tayinler işverenin inisiyatifine çok bağlıdır. terfi sırası gelen değil bazı yetkinlik ve sosyal şartlar aranabiliyor. ne yazık ki boş kadroya beni atamadılar diye bir hak talebi yoktur. ancak şartların sizin lehinizde olduğu belgelenebiliyor ise (performans, kıdem, yetkinlik, başarı belgeleri vs.) iş kanunu 2. madde de gösterilen eşitlik ilkesine uyulmadığı için iş mahkemesine dava edilebilir.

 262. Yusuf 23/01/2017 at 6:55 pm Reply

  Muammer bey ben ağır işte çalışamaz rapor aldım ve bunu 1.5 ay sonra işyerine teslim ettim bundan sorun yaşarmıyım şimdiden teşekkür ederim

  • Muammer Murat 29/01/2017 at 4:08 pm Reply

   Sayın Yusuf
   bu rapor işverenin size vereceği işler için dikkatli olması manasına gelir. ağır işlerde işkazası geçirmeniz durumunda işvereni bağlar. şu ana kadar bir sorun yaşamadıysanız işverenin bundan sonra ağır iş vermemesi gerekir demektir. ama işe girerken böyle bir sorunun olmadığını beyan ettiyseniz, işveren iyi niyet kurallarına uymadığınız için iş akdini feshedebilir.

 263. Deniz 25/01/2017 at 7:17 pm Reply

  Muhammet bey yaklaşık 10 yıldır özel şirket çalışanıyım ve şu an kendi işketmemi kurmuş olduğum için işten ayrılmak istersem kıdem tazminatı talep eden biliyormuyum yardımcı olursanız sevinirim…

  • Muammer Murat 29/01/2017 at 4:13 pm Reply

   Sayın Deniz
   ne yazık ki, iş kanunu kıdem tazminatı durumunu düzenlerken kendi isteğiyle ayrılmayı yani istifayı kıdem tazminatı kapsamına koymamıştır. bunun tek istisnası, 15 yıl sgk primi ödemiş olmanız ve sgk dan emeklilik için süreyi doldurmuş olduğunuzu ancak yaşı beklediğinizi gösterir yazıyı alarak işverene bu yazı gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi beyan etmenizdir.

 264. tuğçe 26/01/2017 at 3:18 pm Reply

  merhaba,
  Yaklaşık 5 yıldır bir şirkette stilist olarak çalışmaktayım. Şirket bana uzak bir yere taşınmaktadır. Ayrıca sürekli maaşlarımızı geç ödemektedir. Ben gidip gelemem dıyorum fakat şirket yetkilileri kulak asmamaktadır bu duruma. Bu konuda bana ne gibi önerilerde bulunabilirsiniz. bu durum tazminat hakkı doğurur mu? cevap verebılırsenız cok sevınırım. iyi çalışmalar.

  • Muammer Murat 29/01/2017 at 4:11 pm Reply

   sayın tuğçe
   işyerinin farklı bir ile taşınması durumunda tazminatlı fesih hakkınız vardır. ayrıca işveren 3 ay ücretleri aksatarak ödemesi durumunda da tazminatlı fesih hakkınız doğar. bu durumda tazminat ödenmesi kaydıyla işten ayrıldığınızı dilekçe veye noterden bildirirseniz size kdem tazminatı ödeyerek çıkış vermek zorundadırlar. maaşların ödenmesindeki süre her ayın biri veya 30’unda ödeniyorsa bu sürenin her ay 10 gün gecikmiş olmasıdır.

Muammer Murat için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir